Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-en-cz

Překlad funkce EN -> CZ Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Překlad anglických funkcí na české názvy včetně odkazu na podrobný popis dané funkce.

Překlad českých názvu funkcí na anglické v samostatném článku zde.

Doplněno: 1.2.2016 - doplněno o funkce Excel 2016 (FORECAST.ETS, FORECAST.ETS.CONFINT, FORECAST.ETS.SEASONALITY, FORECAST.ETS.STAT, FORECAST.LINEAR)

Úvod

MS Excel 2010 - ikona

Jelikož sem tam potřebuji věděť jak se anglická funkce napíše česky (a název funkce je pouze v angličtině), vytvořil jsem si přehledovou tabulku, kterou dávám k dispozici. Navíc doplňuji o typ, stručný popis a odkaz na podrobný popis dané funkce. Třeba se Vám bude také tento článek hodit.


Tip

Případně můžete v Excel změnit jazyk funkcí:

Funkce A

EN CZ typ Popis
ABS ABS matematická Absolutní hodnota čísla
ACCRINT ACCRINT
ACCRINTM ACCRINTM
ACOS ARCCOS matematická Arkuskosinus čísla
ACOSH ARCCOSH matematická Hyperbolický arkuskosinu
ADDRESS ODKAZ vyhledávací Textový odkaz na jednu buňku listu
AGGREGATE AGGREGATE statistické
AMORDEGRC AMORDEGRC finanční Lineární amortizace v každém účetním období pomocí koeficientu amortizace
AMORLINC AMORLINC finanční Lineární amortizaci v každém účetním období
AND A logická Hodnota PRAVDA, pokud všechny argumenty jsou PRAVDA
ARABIC ARABIC matematické převod římského čísla na arabské
AREAS POČET.BLOKŮ vyhledávací Počet oblastí v odkazu
ASIN ARCSIN matematická Arkussinus čísla
ASINH ARCSINH matematická Hyperbolický arkussinus
ATAN ARCTG matematická Arkustangens čísla
ATAN2 ARCTG2 matematická Arkustangens x-ové a y-ové souřadnice
ATANH ARCTGH matematická Hyperbolický arkustangens
AVEDEV PRŮMODCHYLKA statistické Průměr absolutních odchylek bodů
AVERAGE PRŮMĚR statistické Průměrnou hodnota argumentů
AVERAGEA AVERAGEA statistické Průměr hodnot v seznamu argumentů
AVERAGEIF AVERAGEIF statistické Průměr hodnot v seznamu argumentů s podmínkou
AVERAGEIFS AVERAGEIFS statistické Průměr hodnot v seznamu argumentů, více podmínek

Funkce B

EN CZ typ Popis
BAHTTEXT BAHTTEXT
BASE BASE
BESSELI BESSELI inženýrské Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x)
BESSELJ BESSELJ inženýrské Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x)
BESSELK BESSELK inženýrské Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x)
BESSELY BESSELY inženýrské Vrátí Besselovu funkci Yn(x)
BETA.DIST BETA.DIST statistické  
BETA.INV BETA.INV statistické  
BETADIST BETADIST statistické  
BETAINV BETAINV statistické  
BIN2DEC BIN2DEC inženýrské Převede binární číslo na desítkové
BIN2HEX BIN2HEX inženýrské Převede binární číslo na šestnáctkové
BIN2OCT BIN2OCT inženýrské Převede binární číslo na osmičkové
BINOM.DIST BINOM.DIST statistické  
BINOM.DIST .RANGE BINOM.DIST .RANGE statistické  
BITAND BITAND  
BITLSHIFT BITLSHIFT  
BITOR BITOR  
BITRSHIFT BITRSHIFT  
BITXOR BITXOR  

Funkce C

EN CZ typ Popis
CEILING ZAOKR.NAHORU matematická Zaokrouhlí na nejbližší celé číslo
CELL POLÍČKO informace Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky
CLEAN VYČISTIT textové Odebere z textu všechny netisknutelné znaky
CODE KÓD textové Kód prvního znaku zadaného textového řetězce
COLUMN SLOUPEC vyhledávací Číslo sloupce odkazu
COLUMNS SLOUPCE vyhledávací Počet sloupců v odkazu
COMBIN KOMBINACE matematická Počet kombinací pro daný počet položek
COMBINA COMBINA matematická
COMPLEX COMPLEX inženýrské Z reálné a imaginární části komplexní číslo
CONCATENATE CONCATENATE textové Spojí několik textových položek do jedné
CONFIDENCE. NORM CONFIDENCE. NORM statistické  
CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T statistické  
CONFIDENCE CONFIDENCE statistické  
CONVERT CONVERT inženýrské Převede číslo do jiného jednotkového měrného systém
CORREL CORREL statistické  
COS COS matematická Kosinus čísla
COSH COSH matematická Hyperbolický kosinus čísla
COUNT POČET statistické Počet čísel v seznamu argumentů
COUNTA POČET2 statistické Počet hodnot v seznamu argumentů
COUNTBLANK COUNTBLANK statistické  
COUNTIF COUNTIF statistické Počet buněk v oblasti odpovídající zadanému kritériu
COUNTIFS COUNTIFS statistické Počet buněk v oblastech odpovídající zadanémým kritériím
COUPDAYBS COUPDAYBS finanční Počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti
COUPDAYS COUPDAYS finanční Počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování
COUPDAYSNC COUPDAYSNC finanční Počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu
COUPNCD COUPNCD finanční Následující datum placení kupónu po datu zúčtování
COUPNUM COUPNUM finanční Počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti
COUPPCD COUPPCD finanční Předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování
COVAR COVAR statistické  
COVARIANCE.P COVARIANCE.P statistické  
COVARIANCE.S COVARIANCE.S statistické  
CRITBINOM CRITBINOM statistické  
CSC CSC matematická kosekans úhlu (Excel 2013)
CSCH CSCH matematická hyperbolický kosekans úhlu (Excel 2013)
CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER
CUBEMEMBER CUBEMEMBER
CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY
CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER
CUBESET CUBESET
CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT
CUBEVALUE CUBEVALUE
CUMIPMT CUMIPMT finanční Kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími
CUMPRINC CUMPRINC finanční Kumulativní jistina splacena mezi dvěma obdobími půjčky

Funkce D

EN CZ typ Popis
DATE DATUM datum a čas Pořadové číslo data (datumu)
DATEDIF DATEDIF datum a čas Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny (daty)
DATEVALUE DATUMHODN datum a čas Převede datum ve formě textu na pořadové číslo
DAVERAGE DPRŮMĚR databáze Průměr z vybraných položek databáze (tabulky)
DAY DEN datum a čas Převede pořadové číslo na den v měsíci
DAYS DNY (DAYS) datum a čas Vrátí počet dní mezi dvěma daty
DAYS360 ROK360 datum a čas Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny
DB ODPIS.ZRYCH finanční Odpis aktiva za určité období
DCOUNT DPOČET databáze Spočítá buňky databáze (tabulky) obsahující čísla
DCOUNTA DPOČET2 databáze Spočítá buňky databáze (tabulky), které nejsou prázdné
DDB ODPIS.ZRYCH2 finanční Odpis aktiva za určité období
DEC2BIN DEC2BIN inženýrské Převede desítkového čísla na dvojkové
DEC2HEX DEC2HEX inženýrské Převede desítkové číslo na šestnáctkové
DEC2OCT DEC2OCT inženýrské Převede desítkové číslo na osmičkové
DEGREES DEGREES matematická Převede radiány na stupně
DELTA DELTA inženýrské Testuje rovnost dvou hodnot
DEVSQ DEVSQ statistické  
DGET DZÍSKAT databáze Zobrazí z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria
DISC DISC finanční Diskontní sazba cenného papíru
DMAX DMAX databáze Maximální hodnota z vybraných položek databáze (tabulky)
DMIN DMIN databáze Minimální hodnota z vybraných položek databáze (tabulky)
DOLLAR textové Převede číslo na text ve formátu měny
DOLLARDE DOLLARDE finanční Převede částku v korunách (zlomek) na částku v korunách (desetinné číslo)
DOLLARFR DOLLARFR finanční Převede částku v korunách (desetinné číslo) na částku v korunách (zlomek)
DPRODUCT DSOUČIN databáze Vynásobí hodnoty záznamů v databázi, které splňují daná kritéria
DSTDEV DSMODCH.VÝBĚR databáze Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze
DSTDEVP DSMODCH databáze Směrodatná odchylku základního souboru vybraných položek databáze
DROP ZAHODIT vyhledávací zobrazení řádku a sloupců od konce
DSUM DSUMA databáze Sečte čísla buněk v daném sloupci databáze splňujíci daná kritéria
DURATION DURATION finanční Roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami
DVAR DVAR.VÝBĚR databáze Odhadne rozptyl výběru vybraných buněk (položek) databáze (tabulky)
DVARP DVAR databáze Vypočte rozptyl základního souboru vybraných buněk databáze

Funkce E

EN CZ typ Popis
EDATE EDATE datum a čas Pořadové číslo data, určený počet měsíců před/po počátečním datu
EFFECT EFFECT
EOMONTH EOMONTH datum a čas Pořadové číslo posledního dne měsíce před / po zadaném počtu měsíců
ERF ERF inženýrská Vrátí chybovou funkci
ERF.PRECISE ERF.PRECISE inženýrská Vrátí chybovou funkci
ERFC ERFC inženýrská Vrátí doplňkovou chybovou funkci
ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE inženýrská Vrátí chybovou funkci
ERROR.TYPE CHYBA.TYP informační Číslo odpovídající typu chyby
EVEN ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ matematická Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo
EXACT STEJNÉ textové Jsou dvě textové hodnoty shodné
EXP EXP matematická Základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané číslo
EXPON.DIST EXPON.DIST inženýrská Vrátí chybovou funkci
EXPONDIST EXPONDIST statistická  

Funkce F

EN CZ typ Popis
F.DIST F.DIST statistická  
F.DIST.RT F.DIST.RT statistická  
F.INV F.INV statistická  
F.INV.RT F.INV.RT statistická  
F.TEST F.TEST statistická  
FACT FAKTORIÁL matematická Faktoriál čísla
FACTDOUBLE FACTDOUBLE matematická Vrátí dvojitý faktoriál čísla
FALSE NEPRAVDA logická Logickou hodnotu NEPRAVDA
FDIST FDIST statistická  
FILTERXML FILTERXML webové  
FIND NAJÍT textová Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné
FINV FINV statistická  
FISHER FISHER statistická  
FISHERINV FISHERINV statistická  
FIXED ZAOKROUHLIT.NA.TEXT textová Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst
FLOOR ZAOKR.DOLŮ matematická Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule
FLOOR.MATH FLOOR.MATH matematická od 2013
FORECAST FORECAST statistická kompatibilita
FORECAST.ETS FORECAST.ETS statistická od Excel 2016
FORECAST.ETS. CONFINT FORECAST.ETS. CONFINT statistická od Excel 2016
FORECAST.ETS. SEASONALITY FORECAST.ETS. SEASONALITY statistická od Excel 2016
FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT statistická od Excel 2016
FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR statistická od Excel 2016
FORMULATEXT FORMULATEXT vyhledávací Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text
FREQUENCY ČETNOSTI statistická Počet výskytů hodnot v rámci oblasti
FTEST FTEST statistická  
FV BUDHODNOTA finanční Vrátí budoucí hodnotu investice
FVSCHEDULE FVSCHEDULE finanční Budoucí hodnota počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku

Funkce G

EN CZ typ Popis
GAMMA GAMMA statistická  
GAMMA.DIST GAMMA.DIST statistická  
GAMMA.INV GAMMA.INV statistická  
GAMMADIST GAMMADIST statistická  
GAMMAINV GAMMAINV statistická  
GAMMALN. PRECISE GAMMALN. PRECISE statistická Vrátí přirozený logaritmus gama funkce, Γ(x)
GAMMALN GAMMALN statistická Vrátí přirozený logaritmus gama funkce, Γ(x)
GAUSS GAUSS
GCD GCD matematická Vrátí největší společný dělitel
GEOMEAN GEOMEAN statistická Geometrický průměr pole nebo oblasti kladných dat
GESTEP GESTEP inženýrská Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota
GETPIVOTDATA ZÍSKATKONTDATA GETPIVOTDATA

Funkce H

EN CZ typ Popis
HARMEAN HARMEAN statistická  
HEX2BIN HEX2BIN inženýrská Převede šestnáctkové číslo na binární
HEX2DEC HEX2DEC inženýrská Převede šestnáctkové číslo na desítkové
HEX2OCT HEX2OCT inženýrská Převede šestnáctkové číslo na osmičkové
HLOOKUP VVYHLEDAT vyhledávací Prohledá první řádek matice a vrátí hodnotu buňky v udaném řádku
HOUR HODINA datum a čas Převede pořadové číslo na hodinu
HYPERLINK HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ vyhledávací Zástupce/odkaz, který otevře dokument na serveru, intranetu, Internetu.
HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST statistická  
HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST statistická  

Funkce CH

EN CZ typ Popis
CHAR ZNAK textové Znak určený číslem
CHIDIST CHIDIST statistická  
CHIINV CHIINV statistická  
CHISQ.DIST CHISQ.DIST statistická  
CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT statistická  
CHISQ.INV CHISQ.INV statistická  
CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT statistická  
CHISQ.TEST CHISQ.TEST statistická  
CHITEST CHITEST statistická  
CHOOSE ZVOLIT vyhledávací Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot

Funkce I

EN CZ typ Popis
IF KDYŽ logická Určí, který logický test má proběhnout
IFERROR IFERROR (CHYBHODN) logická Pokud chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce
IFNA IFNA logická pro #N/A zadaná hodnota jinak výskedek vzorce od Excel 2013
IMABS IMABS inženýrská Absolutní hodnota (modul) komplexního čísla
IMAGINARY IMAGINARY inženýrská Imaginární část komplexního čísla
IMARGUMENT IMARGUMENT inženýrská Argument théta, úhel vyjádřený v radiánech
IMCONJUGATE IMCONJUGATE inženýrská Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu
IMCOS IMCOS inženýrská Kosinus komplexního čísla
IMCOSH IMCOSH inženýrská
IMCOT IMCOT inženýrská
IMCSC IMCSC inženýrská
IMCSCH IMCSCH inženýrská
IMDIV IMDIV inženýrská Podíl dvou komplexních čísel
IMEXP IMEXP inženýrská Exponenciální tvar komplexního čísla
IMLN IMLN inženýrská Přirozený logaritmus komplexního čísla
IMLOG10 IMLOG10 inženýrská Dekadický logaritmus komplexního čísla
IMLOG2 IMLOG2 inženýrská Logaritmus komplexního čísla při základu 2
IMPOWER IMPOWER inženýrská Komplexní číslo umocněné na celé číslo
IMPRODUCT IMPRODUCT inženýrská Součin komplexních čísel
IMREAL IMREAL inženýrská Reálná část komplexního čísla
IMSEC IMSEC inženýrská sekans komplexního čísla (Excel 2013)
IMSECH IMSECH inženýrská hyperbolický sekans komplexního čísla (Excel 2013)
IMSIN IMSIN inženýrská Sinus komplexního čísla
IMSINH IMSINH inženýrská hyperbolický sinus komplexního čísla (Excel 2013)
IMSQRT IMSQRT inženýrská Druhou odmocninu komplexního čísla
IMSUB IMSUB inženýrská Rozdíl mezi dvěma komplexními čísly
IMSUM IMSUM inženýrská Součet dvou komplexních čísel
IMTAN IMTAN inženýrská Tangens komplexního čísla (Excel 2013)
INDEX INDEX vyhledávací Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice
INDIRECT NEPŘÍMÝ.ODKAZ vyhledávací Odkaz určený textovou hodnotou
INFO O.PROSTŘEDÍ informační Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí
INT CELÁ.ČÁST matematická Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo
INTERCEPT INTERCEPT statistická  
INTRATE INTRATE finanční Úrokova sazba plně investovaného cenného papíru
IPMT PLATBA.ÚROK finanční Výše úroku z investice zaplaceného během určitého období
IRR MÍRA.VÝNOSNOSTI finanční Vnitřní výnosové procento
ISBLANK JE.PRÁZDNÉ informační Jde o prázdnou?
ISERR JE.CHYBA informační Jde o chybu?
ISERROR JE.CHYBHODN informační Jde o chybovou hodnotu?
ISEVEN ISEVEN informační Jde o sudé číslo?
ISFORMULA ISFORMULA informační hodnotu PRAVDA, pokud odkaz obsahuje vzorec (Excel 2013)
ISLOGICAL JE.LOGHODN informační Jde o logickou hodnotu?
ISNA JE.NEDEF informační Jde o chybovou hodnotu #N/A
ISNONTEXT JE.NETEXT informační Jde o netext?
ISNUMBER JE.ČISLO informační Jde o číslo?
ISODD ISODD informační Jde o liché číslo?
ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM datum a čas číslo týdne v roce podle standardu ISO (Excel 2013)
ISPMT ISPMT finanční Výše úroku z investice zaplaceného během určitého období
ISREF JE.ODKAZ informační Jde o odkaz?
ISTEXT JE.TEXT informační Jde o text?

Funkce K

EN CZ typ Popis
KURT KURT statistická Hodnota špičatosti množiny dat

Funkce L

EN CZ typ Popis
LARGE LARGE statistická K-tá největší hodnotu množiny dat
LCM LCM matematická Nejmenší společný násobek
LEFT ZLEVA (VLEVO) textová (VLEVO) Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vlevo.
LEN DÉLKA textová Počet znaků textového řetězce
LINEST LINREGRESE statistická  
LN LN matematická Přirozený logaritmus čísla
LOG LOGZ matematická Logaritmus čísla při zadaném základu
LOG10 LOG matematická Dekadický logaritmus čísla
LOGEST LOGLINREGRESE statistická  
LOGINV LOGINV statistická  
LOGLINTREND LOGLINTREND statistická  
LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST statistická  
LOGNORM.INV LOGNORM.INV statistická  
LOGNORMDIST LOGNORMDIST statistická  
LOOKUP VYHLEDAT vyhledávací Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici
LOWER MALÁ textová Převede text na malá písmena

Funkce M

EN CZ typ Popis
MATCH POZVYHLEDAT vyhledávací Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
MAX MAX statistická Maximální hodnota ze seznamu argumentů
MAXA MAXA statistická Maximální hodnota ze seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot
MDETERM DETERMINANT matematická Vrátí determinant matice
MDURATION MDURATION finanční  
MEDIAN MEDIAN statistická Střední hodnota zadaných čísel
MID ČÁST textová Vrátí určený počet znaků textu počínaje zadaným místem
MIN MIN statistická Minimální hodnotu ze seznamu argumentů
MINA MINA statistická Nejmenší hodnota ze seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot
MINUTE MINUTA datum a čas Převede pořadové číslo na minutu
MINVERSE INVERZE matematická Provede inverzi matice
MIRR MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI finanční Vnitřní sazba výnosu
MMULT SOUČIN.MATIC matematická Součin dvou matic
MOD MOD matematická Zbytek po dělení
MODE MODE statistická Hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji
MODE.MULT MODE.MULT statistická
MODE.SNGL MODE.SNGL statistická
MONTH MĚSÍC datum a čas Převede pořadové číslo na měsíc
MROUND MROUND matematická Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek
MULTINOMIAL MULTINOMIAL matematická Mnohočlen z množiny čísel
MUNIT MUNIT matematická  

Funkce N

EN CZ typ Popis
N N informační Hodnotu převedená na číslo
NA NEDEF informační Vrátí chybovou hodnotu #N/A
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST statistická  
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST statistická  
NETWORKDAYS NETWORKDAYS datum a čas Počet celých pracovních dní mezi dvěma daty
NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL datum a čas  
NOMINAL NOMINAL finanční Nominální roční úroková saza
NORM.DIST NORM.DIST statistická  
NORM.INV NORM.INV statistická  
NORM.S.DIST NORM.S.DIST statistická  
NORM.S.INV NORM.S.INV statistická  
NORMDIST NORMDIST statistická  
NORMINV NORMINV statistická  
NORMSDIST NORMSDIST statistická  
NORMSINV NORMSINV statistická  
NOT NE logická Logickou negaci argumentu
NOW NYNÍ datum a čas Pořadové číslo aktuálního data a času
NPER POČET.OBDOBÍ finanční Počet období pro investici
NPV ČISTÁ.SOUČHODNOTA finanční Čistá současná hodnota investice
NUMBERVALUE NUMBERVALUE textové

Funkce O

EN CZ typ Popis
OCT2BIN OCT2BIN inženýrské Převede osmičkové číslo na binární
OCT2DEC OCT2DEC inženýrské Převede osmičkové číslo na desítkové
OCT2HEX OCT2HEX inženýrské Převede osmičkové číslo na šestnáctkové
ODD ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ matematická Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo
ODDFPRICE ODDFPRICE finanční Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím
ODDFYIELD ODDFYIELD finanční Výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím
ODDLPRICE ODDLPRICE finanční Cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím
ODDLYIELD ODDLYIELD finanční Výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím
OFFSET POSUN vyhledávací Posunutý odkazu od zadaného odkazu
OR NEBO logická Hodnota PRAVDA, pokud alespoň jeden argument je roven PRAVDA

Funkce P

EN CZ typ Popis
PDURATION PDURATION statistická  
PEARSON PEARSON statistická  
PERCENTILE PERCENTIL statistická  
PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC statistická  
PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC statistická  
PERCENTRANK PERCENTRANK statistická  
PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC statistická  
PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC statistická  
PERMUT PERMUTACE statistická  
PERMUTATIONA PERMUTATIONA statistická  
PHI PHI statistická  
PI PI matematická Hodnota čísla pí
PMT PLATBA finanční Hodnotu pravidelné splátky anuity
POISSON POISSON statistická  
POISSON.DIST POISSON.DIST statistická  
POWER POWER matematická Umocní číslo na zadanou mocninu
PPMT PLATBA.ZÁKLAD finanční Hodnota splátky jistiny pro zadanou investici za dané období
PRICE PRICE finanční Cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok v pravidelných termínech
PRICEDISC PRICEDISC finanční Cena diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč
PRICEMAT PRICEMAT finanční Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti
PROB PROB statistická  
PRODUCT SOUČIN matematická Vynásobí argumenty funkce
PROPER VELKÁ2 textová Převede první písmeno každého slova textu na velké
PV SOUČHODNOTA finanční Současná hodnota investice

Funkce Q

EN CZ typ Popis
QUARTIL.EXC QUARTIL.EXC statistická  
QUARTIL.INC QUARTIL.INC statistická  
QUARTILE QUARTIL statistická  
QUOTIENT QUOTIENT matematická Celá část dělení

Funkce R

EN CZ typ Popis
RADIANS RADIANS matematická Převod stupně na radiány
RAND NÁHČÍSLO matematická Náhodné číslo mezi 0 a 1
RANDBETWEEN RANDBETWEEN matematická Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly
RANK.AVG RANK.AVG statistická  
RANK.EQ RANK.EQ statistická  
RANK RANK statistická  
RATE ÚROKOVÁ.MÍRA finanční Úroková sazba za období anuity
REPLACE NAHRADIT textová Nahradí znaky uvnitř textu
REPT OPAKOVAT textová Zopakuje text podle zadaného počtu opakování
RIGHT ZPRAVA (VPRAVO) textová Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vpravo (VPRAVO)
RKQ RSQ  
ROMAN ROMAN matematická Převede arabskou číslice na římskou
ROUND ZAOKROUHLIT matematická Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic
ROUNDDOWN ROUNDDOWN matematická Zaokrouhlí číslo dolů (k nule)
ROUNDUP ROUNDUP matematická Zaokrouhlí číslo nahoru (od nuly)
ROW ŘÁDEK vyhledávací Číslo řádku odkazu
ROWS ŘÁDKY vyhledávací Počet řádků v odkazu
RRI RRI  
RTD RTD  

Funkce S

EN CZ typ Popis
SEARCH HLEDAT textová Nalezne textovou hodnotu
SEC SEC  
SECOND SEKUNDA datum a čas Převede pořadové číslo na sekundu
SECH SECH  
SERIESSUM SERIESSUM matematická  
SHEET SHEET informační  
SHEETS SHEETS informační  
SIGN SIGN matematická Vrátí znaménko čísla
SIN SIN matematická Sinus úhlu
SINH SINH matematická Hyperbolický sinus
SKEW SKEW statistická  
SKEW.P SKEW.P statistická  
SLN ODPIS.LIN finanční Vrátí přímé odpisy
SLOPE SLOPE statistická  
SMALL SMALL statistická K-tá nejmenší hodnota z množiny dat
SQRT ODMOCNINA matematická Druhá odmocnina
SQRTPI SQRTPI matematická Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí)
STANDARDIZE STANDARDIZE statistická  
STDEV SMODCH.VÝBĚR statistická  
STDEV.P SMODCH.P statistická  
STDEV.S SMODCH.VÝBĚR.S statistická  
STDEVA STDEVA statistická  
STDEVP SMODCH statistická  
STDEVPA STDEVPA statistická  
STEYX STEYX statistická  
SUBSTITUTE DOSADIT textová Nahradí v textu zadaný řetězec jiným
SUBTOTAL SUBTOTAL matematická Požadovaný souhrn dat v seznamu nebo v databázi
SUM SUMA matematická Sečte argumenty funkce
SUMIF SUMIF matematická Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií
SUMIFS SUMIFS matematická Sečte buňky vybrané podle více zadaných kritérií
SUMPRODUCT SOUČIN.SKALÁRNÍ matematická Součet součinů odpovídajících prvků matic
SUMSQ SUMA.ČTVERCŮ matematická
SUMX2MY2 SUMX2MY2 matematická Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
SUMX2PY2 SUMX2PY2 matematická Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
SUMXMY2 SUMXMY2 matematická Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích
SYD ODPIS.NELIN finanční Směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období

Funkce T

EN CZ typ Popis
T T textová Převede argumenty na text
T.DIST T.DIST statistická
T.DIST.2T T.DIST.2T statistická
T.DIST.RT T.DIST.RT statistická
T.INV T.INV statistická
T.INV.2T T.INV.2T statistická
T.TEST T.TEST statistická
TAN TG matematická Tangens čísla
TANH TGH matematická Hyperbolický tangens čísla
TBILLEQ TBILLEQ finanční Výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace
TBILLPRICE TBILLPRICE finanční Cena směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč
TBILLYIELD TBILLYIELD finanční Výnos směnky státní pokladny
TDIST TDIST statistická  
TEXT HODNOTA.NA.TEXT textová Zformátuje číslo a převede ho na text
TGH TGH matematická  
TIME ČAS datum a čas Pořadové číslo času
TIMEVALUE ČASHODN datum a čas Převede čas (ve formě textu) na pořadové číslo
TINV TINV statistická  
TODAY DNES datum a čas Pořadové číslo dnešního data
TOCOL TOCOL vyhledávací sloupec hodnot z pole - Nová 365
TOROW TOROW vyhledávací řádek hodnot z pole - Nová 365
TRANSPOSE TRANSPOZICE vyhledávací Vrátí transponovanou matici
TREND LINTREND statistická  
TRIM PROČISTIT textová Odstraní z textu mezery
TRIMMEAN TRIMMEAN statistická  
TRUE PRAVDA logická Logickou hodnotu PRAVDA
TRUNC USEKNOUT matematická Zkrátí číslo na celé číslo
TTEST TTEST statistická  
TYPE TYP informační Číslo označující datový typ hodnoty

Funkce U

EN CZ typ Popis
UNICODE UNICODE textové od 2013
UNICHAR/strong> UNICHAR textové od 2013
UPPER VELKÁ textová Převede text na velká písmena

Funkce V

EN CZ typ Popis
VALUE HODNOTA textová Převede textový argument na číslo
VAR.P VAR.P statistická  
VAR.S VAR.S statistická  
VAR VAR.VÝBĚR statistická  
VARA VARA statistická  
VARP VAR statistická  
VARPA VARPA statistická  
VDB ODPIS.ZA.INT finanční  
VLOOKUP SVYHLEDAT vyhledávací Prohledá první sloupec matice a vrátí hodnotu buňky v udaném sloupci

Funkce W

EN CZ typ Popis
WEBSERVICE WEBSERVICE statistická Hodnota Weibullova rozdělení
WEEKDAY DENTÝDNE datum a čas Převede pořadové číslo na den v týdnu
WEEKNUM WEEKNUM datum a čas Číslo představující číselnou pozici týdne v roce
WEIBULL WEIBULL statistická Hodnota Weibullova rozdělení
WEIBULL. DINST WEIBULL. DINST statistická Hodnota Weibullova rozdělení
WORKDAY WORKDAY datum a čas Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní
WORKDAY. INTL WORKDAY. INTLT statistická Hodnota Weibullova rozdělení

Funkce X

EN CZ typ Popis
XIRR XIRR finanční Čista současná hodnota pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický
XNPV XNPV finanční Výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech
XOR XOR logická Hodnota logické operace XOR od Excel 2013

Funkce Y

EN CZ typ Popis
YEAR ROK datum a čas Převede pořadové číslo na rok
YEARFRAC YEARFRAC datum a čas Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem
YIELD YIELD finanční Výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech
YIELDDISC YIELDDISC finanční Roční výnos diskontního cenného papíru
YIELDMAT YIELDMAT finanční Roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti

Funkce Z

EN CZ typ Popis
ZTEST ZTEST statistická Jednostranná P-hodnota z-testu

Ke stažení

Soubor Překlad funkcí EN na CZ v pdf-ku Pdf-ko ke stažení zdarma ke stažení zdarma.


Závěr

Seznam nemusí obsahovat úplně všechny funkce, v MS Excel 2013 (Office 365) microsoft postupně přidává (LAMBDA), stejně jako odkazy na podrobný popis funkce. V komentářích se můžete zmínit, zda vám doplění o odkaz a stručný popis vyhovuje.

Článek byl aktualizován: 01.04.2022 21:19

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Oliver

Přidáno: 25.10.10 10:36

Nic v zlom,..ale neznasam cesky preklad excelu....asi to v cesku nebude problem, ale na Slovensku mi to hrozne vadi ked mam prechadzat zo ceskeho na anglicky excel. Teda funkcie by som este ozalel, hoci mi to neskutocne vadi a zlosti ma to... ale aj napriklad preklad "Hárok" "sheet" nici makra...a je viac takychto neduhov....

Pavel Lasák

Přidáno: 25.10.10 16:44

To Oliver: také nesnáším český překlad funkcí v Excelu. Člověk se s tím musí naučit žít.

Marie

Přidáno: 30.01.11 12:53

Diky Pavle!!!! Moc mi to pomohlo!!!

Pavel Lasák

Přidáno: 02.02.11 20:10

To Marie: To jsem rád.

Milan Žák

Přidáno: 18.02.11 07:57

Šikovné. Ďakujem

Pavel Lasák

Přidáno: 18.02.11 16:05

To Milan: Rádo se stalo.

Tom

Přidáno: 26.05.11 13:05

Diky, moc to pomohlo. Super!

Erik

Přidáno: 14.09.11 09:22

Pokud chcete přejít na anglické funkce, tak si stáhněte anglický konfigurační soubor zde: http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=a09537fe-6dba-41ca-84c4-08c9c9ffa295 české funkce jsou opravdu otrava.. speciálně funkce "KDYŽ" komu se to chce v jen trochu složitějších podmínkách vypisovat?

Erik

Přidáno: 14.09.11 09:47

Jinak samozřejmě děkuji za tento seznam, v této chvíli se mi hodil .. :)

Pavel Lasák

Přidáno: 15.09.11 16:30

To Erik: Děkuji za odkaz.

Honza

Přidáno: 26.09.11 08:48

Díky! Moc mi to pomohlo.

Markéta

Přidáno: 30.09.11 11:21

Pavle, moooc děkuji za tento seznam, právě jsem díky němu ušetřila kupu času:-). Mějte se hezky:-)

Pavel Lasák

Přidáno: 30.09.11 16:39

To Honza, Markéta: Jsem rád že seznam pomohl.

Viktor

Přidáno: 15.10.11 20:04

Dobrý den, marně hledám v Excelu 2010 funkci "zprava" a "zleva"...v některých případech lze použít funkci "část", bohužel na můj problém použít nelze. Mám buňky s různým počtem znaků a potřebuji napevno odstranit poslední 2 znaky (v Excel 2003 právě funkce zprava), můžete, prosím, pomoci? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 16.10.11 07:54

To Viktor: V MS Excel jsou funkce přejmenovány na VLEVO, VPRAVO. Holt to jsou ty překlady funkcí :(

Jana

Přidáno: 02.11.11 16:38

Dobry den, nebylo by toto i pro Nemecky jazyk? Potrebuji vysvetlit, jak se jmenuje funkce VLOOKUP v nemcine a googlovat je slozite....

Pavel Lasák

Přidáno: 03.11.11 16:50

To Jana: SVERWEIS - VLOOKUP - SVYHLEDAT na němčinu nemám, ale třeba časem...

Pavel

Přidáno: 16.12.11 09:36

anglické ekvivalenty - anglický ekvivalent funkcí v excelu Bezvýznamný komentář, co zlepší indexování do googlu.. :DD

Pavel Lasák

Přidáno: 16.12.11 19:09

To Pavel: Děkuji za radu, doplnil jsem :).

Luky

Přidáno: 10.01.12 19:25

paradicka thx

Pavel Lasák

Přidáno: 10.01.12 20:36

To Luky: také díky, ... a také potřebná věc při hledání na internetu...

Zuzana F

Přidáno: 19.01.12 20:22

Díky moc za perfektní berličku :) Ten, kdo vymyslel překládání názvů funkcí by zasloužil s tím EXCELEM opravdu muset pracovat... To, že je česká verze ještě z těch lepších, nám moc nepomůže. Dělám aplikace (bohužel lokalizované) v nadnárodním koncernu a můžu všechny bědovatele ujistit, že především německé, ale i chorvatské a maďarské názvy funkcí neodhadne prostě nikdo. Dost věcí se dá naštěstí protáhnout makrem: nahraju vzorec - pošlu - uživatel otevře u sebe a makro spustí = hurá, víme o čem mluvíme. V rámci vlastního duševního zdraví to ale radši nedělejte s časovými údaji...

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.12 17:07

To Zuzana F: S těmi německými máte pravdu. Také sjem v německé verzi kdysi dělal. Do budoucna mě čeká možná lokalizace firemního SW do ruské verze. A časové údaje jsou kapitola sama pro sebe.
Škoda že Microsoft od začátku nepoužival jen anglické názvy, ale začal je překládat. Navíc když připočtu změnu názvu ZLEVA - VLEVO - LEFT ... je o zábavu postaráno :)

Majkl

Přidáno: 17.04.12 20:21

Díky! :-)

Nikola

Přidáno: 21.04.12 14:46

Nikdy bych si nemyslela, že tohle budu potřebovat, a teď mě to opravdu zachránilo. Díky moc!

Pavel Lasák

Přidáno: 21.04.12 15:34

To Majkl, To Nikola: Rádo se stalo.

Karel

Přidáno: 15.05.12 18:38

Super seznam díky

Stoupa

Přidáno: 18.08.12 16:10

http://excelplus.net/excel-funkce-list.php Tady jsou CZ/US/DE názvy + popis funkce + konkrétní odkaz na online Microsoft nápovědu .... To se může celkem hodit ;)

Pavel Lasák

Přidáno: 19.08.12 15:59

To Stoupa: Díky za odkaz.

BOBO

Přidáno: 21.11.12 23:26

Mam dotaz. Když např.vytvořený formulař překládám pomocí jednoduchého makra,stiskem tlačítka,tak se mi přepíše text v buňkách nastaveným textem v sousedním(posledním)listu. Až sem OK. Dá se přepsat nějakým makrem aby se přepisovaly dle zvoleného jazyka názvy oušek listů? Viděl jsem že to lze, ale nevím jak na to.

Pavel Lasák

Přidáno: 22.11.12 16:26

To BOOBO: Jde pro aktivní list ActiveSheet.Name = "MojeSuperJmenoListu"

Johana J.

Přidáno: 26.11.12 18:05

Dobrý den. Koukám na tutorialy v angličtině a už jsem si říkala, že na některé funkce asi nepřijdu...a hle, někdo si dal tu práci a sdílí potřebné info! Díky moc za pomoc :)

Pavel Lasák

Přidáno: 28.11.12 19:50

To Johana J.: Já také složitě hledal překaldy funkcí, než jsem si je vytvořil ;-). Jinak rádo se stalo, jsem rád že jsem mohl pomoci.

PAvel LASAK

Přidáno: 21.12.12 21:00

Překlady z EN do němčiny, portugalštiny, italštiny, atd. Třeba se někomu bude hodit. http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/

Jirka

Přidáno: 11.02.13 22:10

Stálo by za to upozornit, že když se při zápisu makra zadá jméno funkce v češtine, tak se to sice do excelu dostane, ale excel píše obvyklou hlášku #NÁZEV? a teprve když se na buňku klikne a dá Enter, tak to najednou stráví. Tohle tedy nefunguje: Cells(i, "H").Formula = "=ŘÁDEK(H" & i & ")" Ovšem napadlo mě nad zdejší tabulkou to zadat English, a ejhle, někde se to cestou přeloží a lokalizovaný excel to stráví. Bingo! Tohle tedy zafungovalo: Cells(i, "H").Formula = "=ROW(H" & i & ")" Mám český Excel 2007, Visual Basic se tváří english, ani nevím kde se vzal, snad součást Office, dnes jsem začal s makrama a nikdy předtím jsem netušil že něco takového ve Windows mám :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 12.02.13 15:56

To Jirka: Díky za komentář. Informaci, že při psaní maker je potřeba použít enaglické názvy mám u konkretních článku. Pokud se zadává funkce pomocí VBA makra tam záleží jakým způsobem. On funguje i český zápis pomocí FormulaLocal. více v článku http://office.lasakovi.com/excel/vba-listy-bunky/zapis-vzorec-funkci-do-bunky-excel-vba/

Lucie

Přidáno: 24.06.13 21:16

Dobrý den, potřebovala bych zjisti vzorec pro výpočet věku s posunem. Když mám například 20.06.1992 - tak aby to každý rok v ten den přičetlo vedle do sloupce věk(tento rok 21, další 22, 13...abych to nemusela upravovat) Děkuji za radu

Lucie

Přidáno: 24.06.13 21:38

- oprava ne přičetlo, ale prostě spočítalo

Pavel Lasák

Přidáno: 25.06.13 21:49

To Lucie: Doporučuji funkce datum a čas http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/ praktické příklady http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/

Jirka Š.

Přidáno: 27.06.13 16:15

Připojuji se k ostatním děkovným komentářům.

PasaH

Přidáno: 05.08.13 16:04

a co takhle se juknout do isntalační_adresář_MSOffice\Office14\1029\FUNCS.XLS (1029 - je kódová stránka, liší se dle jazyka)

Pavel Lasák

Přidáno: 06.08.13 17:22

To PasaH: Díky za odkaz i na tento soubor. Určitě se bude někomu hodit.

Radek

Přidáno: 22.08.13 11:47

Diky tohle mi zase trochu ulehcilo zivot. Uz vim koho budu priste otravovat s excelem :)

Pavel Lasák

Přidáno: 22.08.13 17:29

To Radek: Rádo se stalo. Prozraď kohu budeš otravovat, ať ho mohu otravovat také ;)

Lucka

Přidáno: 01.11.13 17:36

Tenhle rok jsme na gymnáziu dostali nového profesora na IVT a celá třída skoro propadá a já, jelikož mám Excel v angličtině, jsem ani nemohla tolik procvičovat, ale teď to bude snadné. Článek mi nesmírně pomohl. Moc moc děkuju!

Pavel Lasák

Přidáno: 28.01.14 21:05

To Lucka: Rádo se stalo. Navíc znalosti Excel se ti budou hodit ať už v navazujícím magisterském studiu a pak i v práci.

Petr

Přidáno: 24.02.14 10:32

Děkuji za Vaše stránky, jsou super. Mám v práci nainstalovaný český excel, začínám psát makra, kde je třeba mít vše v angličtině - pro mě ideální by bylo mít vše anglicky s možností občas se vrátit. Kde se dá přenastavit excel na angličtinu? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 24.02.14 16:47

To Petr: Návod ze stránek Microsoftu http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/step-by-step-preparing-your-computer-to-type-and-edit-text-in-another-language-HA010243138.aspx

Jan

Přidáno: 17.09.14 18:34

Díky za super seznam. Honza

Honza Rada

Přidáno: 24.11.14 21:41

Dobrý den , děkuji za stránky a měl bych na tebe prosbu. Nevím jak udělat, když do jedné buňky ve sloupci zadám nějakou hodnotu, aby v buňce vedle ve sloupci se sám zapsal datum (popř. i čas) zápisu. děkuji s pozdravem H

Jojo

Přidáno: 01.12.14 09:03

To Honza Rada: -- Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Application.EnableEvents = False 'Zápis vždy do vedľajšieho stĺpca ' Target.Offset(0, 1) = Now() 'ALEBO-Zápis do stĺpca "B" rw = Target.Row Cells(rw, "B") = Now Application.EnableEvents = True End Sub

JasHary

Přidáno: 13.12.14 21:59

Ahoj, mám dotaz. Je možné, aby když mám 3 sloupce a potřebuji v 1 sloupci najít jméno na stejném řádku jestli souhlasí název pracoviště a ve 3 sloupci na stejném řádku musí ještě souhlasit datum, který potřebuji a do buňky mi to vložilo počet hodin který je vypočítán zvlášť ve 4 sloupci. Vím je to trochu zmatené, ale nevím jestli to jde nebo ne zkoušel jsem kombinaci funkcí INDEX, POZVYHLEDAT, VVYHLEDAT, SVYHLEDAT ale nejde mi to dát dohromady, Díky za odpověď. JasHary

Honra Rada

Přidáno: 25.12.14 09:58

v tomto to neumím , ale poperu se s tím. děkuju H

Rosťa

Přidáno: 19.02.15 21:45

Skvělá pomůcka, dost se to hodí při generování vzorců ve VB, tam jsou funkce anglicky i v české verzi Excelu.

Ninja

Přidáno: 28.02.15 17:00

Parádní, funguje i na Google tabulky! Máte užasný web, díky za něj.

Lubek

Přidáno: 02.03.15 15:17

Pro JasHaryho: Opravdu zmatené. Má souhlasit s vzorem jak údaj v 1., tak i v 3. sloupci? Pak funkcí "A()", např. =A(A4="Jan";C4=DNES()) Ale kde, z čeho počítat jaké hodiny? Nejde o evidenci docházky?

Lubek

Přidáno: 02.03.15 15:44

Tak nic, zapoměl jsem sledovat dobu dotazu.

Martin

Přidáno: 08.03.15 15:15

MS prejmenovaval funkce zpetne, protoze ja mam ve verzi 2010 funkci =zleva a ne jak tu uvadite u verze 2010 =vlevo?

Pavel Lasák

Přidáno: 12.03.15 19:19

To Martin: VLEVO je u starších verzí. ZLEVA u novějších. Proto mám uvedeny obě verze funkce.

Rambo

Přidáno: 07.08.15 11:07

Tento web je nejlepší, díky za něj. Dokonce funguje i pro Tabulky v Google ;)

Pavel Lasák

Přidáno: 26.09.15 21:45

To Rambo: Stejně tak funguje i pro tabulky v OpenOffice.

Daniel

Přidáno: 10.02.16 16:19

Dobry den, dekuji Vam za osvetleni. Do vcerejska jsme nastesti vzdy pouzival v praci i doma jen Anglickou verzi Excelu. Jsem naprosto zdesen z tohoto zjisteni. Takze: IF je KDYŽ, COUNT je POČET, COUNTIF je COUNTIF. Bravo Microsoft, you're a genius!!!!!!!!!!!!

Tores

Přidáno: 30.05.16 07:27

Dobrý den, pro překlady názvů Excel fcí mne inspirovaly poznámky od Vovka 22.8.2015 http://wall.cz/index.php?m=topic&id=26330&addpost&page=1 a http://elcha-en.blogspot.cz/2015/01/ Nabízím možnost automaticky překládat názvy fcí ve VBA využitím výše uvedené metody (mám Excel 2007): Ve vybrané buňce (Selection) je název překládané fce. V subrutině doplněním nutných parametrů (minimem) mezi závorky za název a rovnítka před, je vytvořený vzorec, který je uložen do pomocné buňky. Parametry (fiktivní – např. „p“) jsou postupně doplňovány, pokud při zápisu vytvořené fce je nahlášena chyba – málo parametrů. Pomocí fce ON Error goto CHYBA, (za návěštím CHYBA) je ošetřeno přidávání žádaných parametrů. Pokud je parametrů víc jak 8, překlad funkce je tímto programem neřešitelný. Níže následuje program, který lze modifikovat pro automatické zpracování celé tabulky názvů (např zkopírované názvy funkcí i s popisem z Nápovědy do Excel-tabulky) změnou Selecion na Cells(řádek,sloupec) a zápisem do paralelního sloupce vedle původních českých názvů místo hlášek. Prohozením .FormulaLocal a .Formula a nahrazením „;p“ v txt1 na „,p“ lze provést překlad EN->CZ . Sub FceCzDoEn() Dim pbunka As Range, txt As String, txt1 As String, pocetpar As Integer 'z źesk‚ho n zvu fce ve vybran‚ buĺce se vytvoýˇ vzorec, s pýid v nˇm fiktivnˇch parametr… a pak se pýelo§ˇ pomocˇ .Formula On Error GoTo Chyba 'pýi m lo parametrech ve vytvoýen‚ funkci se pomocˇ chyby 1004 pýid vajˇ fiktivnˇ parametry do n zvu fce Set pbunka = Cells(1, 255) 'pomocn  buĺka v 1.ý dku a 255 sloupci txt = "=" & Trim(Selection.Value) & "(" 'pýekl dan  funkce bez parametr… pocetpar = 0 'poźet chyb pýi zad v nˇ funkce s pýid v nˇm fiktivnˇch parametr… do zad nˇ funkce txt1 = "" 'text pro pýid nˇ parametr… a oddŘlovaź… 'pokud je nˇ§e sestaveně vzorec neŁplně, sk źe se do Chyba a doplĺujˇ se fiktivnˇ parametry pbunka.FormulaLocal = txt & txt1 & ")" 'celě źeskě vzorec do pomocn‚ buĺky (na ý dku=1,sloupci=255) If pocetpar = 0 And IsError(pbunka) Then 'pro nezn mě n zev fce ? bez parametr… MsgBox "?", , "Funkce EN" 'hl çka - nezn m  fce Else txt1 = pbunka.Formula 'zjiçtŘnˇ anglick‚ho n zvu funkce MsgBox txt1, , "Funkce EN" 'věpis anglick‚ho n zvu funkce End If pbunka = "" 'vypr zdnŘnˇ pomocn‚ buĺky Exit Sub Chyba: 'n vŘçtˇ zpracov nˇ chyby If pocetpar > 8 Then 'pro vŘtçˇ poźet chyb poźetpar lze pýedpokl dat, §e je funkce nezn m  MsgBox "Funkce takto nejde pýelo§it", , "Funkce EN" 'funkci takto-s fiktivnˇmi parametry nelze zadat pbunka = "" Exit Sub End If If pocetpar < 1 Then 'prvnˇ parametr txt1 = "p" Else txt1 = txt1 & ";p" 'dalsi parametry End If pocetpar = pocetpar + 1 'poźet parametr… Resume 'n vrat na ý dek, kde byla chyba End Sub

Boris Lehečka

Přidáno: 26.07.16 14:50

Na stránce je překlep u funkce IFNA: "výskedek >> výsledek". Titěrná piha na kráse na jinak velmi praktickém a poučném webu.

Stoupa

Přidáno: 01.10.16 23:15

Zdravím, vidím, že tabulka je relativně nedávno aktulizovaná. Tak jen sem něco málo přihodím... Občas když hledám, tak i kopíruji složitější vzorce z ENG fór a je pravda, že dohledávat CZ ekvivalenty byl dříve problém. Sice na tohle už dávno používám oficiální převodník od MS (C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\1029\FUNCS.XLS3) Stačí přejmenovat příponu na .xls --> je tam tabulka všech funkcí... Ale jinak pro přímý ENG-CZ překlad jsem kdysi našel jednu bezva pomůcku: Stačí mít aktivní konkrétní buňku se vzorcem / ALT+F11 vyvolat VBA / Ctrl+G vyvolat Immediate okno / do něj zapsat "ActiveCell.Formula=ActiveCell.Formula" (bez uvozovek / Enter A vzorec se automaticky změní na CZ (včetně středníků za čárky) Jinak v tomto přehledu je 444 funkcí. Používám Office 2016 a ve FUNCS.XLS jich je 849! Jenže jak jsem koukal, tak to jsou opravdu asi "všechny" funkce - tedy nejen vzorce, ale i třeba funkce tlačítek v Menu excelu --> např. funkce FREEZE.PANES / ZMRAZIT.PODOKNA --> to je vlastně nabídka Zobrazení - Ukotvit příčky :) Ale je možné, že by vše toto šlo nějakým způsobem využít ve VBA jako příkazy - kdo ví?


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |