Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-cz-en

Funkce překlad: CZ - EN - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Pokud potřebujete napsat funkci anglicky ... aneb anglické ekvivalenty českých názvu funkcí Využíjte při hledání na google.

Překlad anglických názvu funkcí v Excelu na české.

Doplněno o pdf ke stažení se seznamem funkcí na dvě A4.

Úvod

MS Excel 2010 - ikona

Potřebujete-li jako já často napsat funkce anglicky, určitě se vám bude hodit překlad českých názvu na anglické. Doplněný o odkaz na podrobný popis danné funkce (postupně doplňuji).


Tip

Případně můžete v Excel změnit jazyk funkcí:

Funkce - A

CZ EN typ Popis
A AND logická Hodnota PRAVDA, pokud všechny argumenty jsou PRAVDA
ABS ABS matematická Absolutní hodnota čísla
ACCRINT ACCRINT finanční
ACCRINTM ACCRINTM finanční
ACOT ACOT matematická arkuskotangens čísla (Excel 2013)
ACOTH ACOTH matematická hyperbolický arkuskotangens čísla (Excel 2013)
AGGREGATE AGGREGATE matematická
AMORDEGRC AMORDEGRC finanční Lineární amortizace v každém účetním období pomocí koeficientu amortizace
AMORLINC AMORLINC finanční Lineární amortizaci v každém účetním období
ARABIC ARABIC matematická převede římské číslo na arabské (Excel 2013)
ARCCOS ACOS matematická Arkuskosinus čísla
ARCCOSH ACOSH matematická Hyperbolický arkuskosinu
ARCSIN ASIN matematická Arkussinus čísla
ARCSINH ASINH matematická Hyperbolický arkussinus
ARCTG ATAN matematická Arkustangens čísla
ARCTG2 ATAN2 matematická Arkustangens x-ové a y-ové souřadnice
ARCTGH ATANH matematická Hyperbolický arkustangens
AVERAGEA AVERAGEA statistické Průměr hodnot v seznamu argumentů

Funkce - B

CZ EN typ Popis
BAHTTEXT BAHTTEXT
BASE BASE matematická Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu. (Excel 2013)
BESSELI BESSELI inženýrské Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x)
BESSELJ BESSELJ inženýrské Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x)
BESSELK BESSELK inženýrské Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x)
BESSELY BESSELY inženýrské Vrátí Besselovu funkci Yn(x)
BETADIST BETADIST statistické (zastaralá funkce)
BETA.DIST BETA.DIST statistické  
BETAINV BETAINV statistické (zastaralá funkce)
BETA.INV BETA.INV statistické  
BINOMDIST BINOMDIST statistické  
BINOM.DIST. RANGE BINOM.DIST. RANGE statistická pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení (Excel 2013)
BIN2DEC BIN2DEC inženýrské Převede binární číslo na desítkové
BIN2HEX BIN2HEX inženýrské Převede binární číslo na šestnáctkové
BIN2OCT BIN2OCT inženýrské Převede binární číslo na osmičkové
BITAND BITAND inženýrská hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla (Excel 2013)
BITLSHIFT inženýrská hodnotu čísla posunutá doleva o požadovaný počet bitů
BITOR BITOR inženýrská hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla
BITRSHIFT BITRSHIFT inženýrská hodnotu čísla posunutá doprava o požadovaný počet bitů
BITXOR BITXOR inženýrská hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla
BUDHODNOTA FV finanční Vrátí budoucí hodnotu investice
BYCOL BYCOL nová 365
BYROW BITXOR nova 365

Funkce - C

CZ EN typ Popis
CELÁ.ČÁST INT matematická Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo
CEILING.MATH CEILING.MATH matematická Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty (Excel 2013)
COMBINA COMBINA matematická počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek (Excel 2013)
COMPLEX COMPLEX inženýrské Z reálné a imaginární části komplexní číslo
CONCATENATE CONCATENATE textové Spojí několik textových položek do jedné
CONFIDENCE CONFIDENCE statistické  
CONFIDENCE
.NORM
CONFIDENCE
.NORM
statistické  
CONFIDENCE
.T
CONFIDENCE
.T
statistické  
CONVERT CONVERT inženýrské Převede číslo do jiného jednotkového měrného systém
CORREL CORREL statistické  
COS COS matematická Kosinus čísla
COSH COSH matematická Hyperbolický kosinus čísla
COT COT matematická hyperbolický kosinus čísla (Excel 2013)
COTH COTH matematická kotangens úhlu (Excel 2013)
COUNTBLANK COUNTBLANK statistické  
COUNTIF COUNTIF statistické Počet buněk v oblasti odpovídající zadanému kritériu
COUNTIFS COUNTIFS statistické Počet buněk v oblastech odpovídající zadanémým kritériím
COUPDAYBS COUPDAYBS finanční Počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti
COUPDAYS COUPDAYS finanční Počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování
COUPDAYSNC COUPDAYSNC finanční Počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu
COUPNCD COUPNCD finanční Následující datum placení kupónu po datu zúčtování
COUPNUM COUPNUM finanční Počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti
COUPPCD COUPPCD finanční Předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování
COVAR COVAR statistické  
COVARIANCE.P COVARIANCE.P statistické  
COVARIANCE.S COVARIANCE.S statistické  
CRITBINOM CRITBINOM statistické  
CSC CSC matematická kosekans úhlu (Excel 2013)
CSCH CSCH matematická hyperbolický kosekans úhlu (Excel 2013)
CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER
CUBEMEMBER CUBEMEMBER
CUBEMEMBER
PROPERTY
CUBEMEMBER
PROPERTY
CUBERANK
EDMEMBER
CUBERANK
EDMEMBER
CUBESET CUBESET
CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT
CUBEVALUE CUBEVALUE
CUMIPMT CUMIPMT finanční Kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími
CUMPRINC CUMPRINC finanční Kumulativní jistina splacena mezi dvěma obdobími půjčky

Funkce - Č

CZ EN typ Popis
ČAS TIME datum a čas Pořadové číslo času
ČASHODN TIMEVALUE datum a čas Převede čas (ve formě textu) na pořadové číslo
ČÁST MID textová Vrátí určený počet znaků textu počínaje zadaným místem
ČETNOSTI FREQUENCY statistická Počet výskytů hodnot v rámci oblasti
ČISTÁ. SOUČHODNOTA NPV finanční Čistá současná hodnota investice

Funkce - D

CZ EN typ Popis
DATEDIF DATEDIF datum a čas Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny (daty)
DATUM DATE datum a čas Pořadové číslo data (datumu)
DATUMHODN DATEVALUE datum a čas Převede datum ve formě textu na pořadové číslo
DAYS DAYS datum a čas Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny (daty)
DECIMAL DECIMAL matematická Převede textový zápis čísla na číslo v desítkové soustavě (Excel 2013)
DEC2BIN DEC2BIN inženýrské Převede desítkového čísla na dvojkové
DEC2HEX DEC2HEX inženýrské Převede desítkové číslo na šestnáctkové
DEC2OCT DEC2OCT inženýrské Převede desítkové číslo na osmičkové
DEGREES DEGREES matematická Převede radiány na stupně
DÉLKA LEN textová Počet znaků textového řetězce
DELTA DELTA inženýrské Testuje rovnost dvou hodnot
DEN DAY datum a čas Převede pořadové číslo na den v měsíci
DENTÝDNE WEEKDAY datum a čas Převede pořadové číslo na den v týdnu
DETERMINANT MDETERM matematická Vrátí determinant matice
DEVSQ DEVSQ statistické  
DISC DISC finanční Diskontní sazba cenného papíru
DMAX DMAX databáze Maximální hodnota z vybraných položek databáze (tabulky)
DMIN DMIN databáze Minimální hodnota z vybraných položek databáze (tabulky)
DNES TODAY datum a čas Pořadové číslo dnešního data
DNY DAYS datum a čas Vrátí počet dní mezi dvěma daty
DOLLARDE DOLLARDE finanční Převede částku v korunách (zlomek) na částku v korunách (desetinné číslo)
DOLLARFR DOLLARFR finanční Převede částku v korunách (desetinné číslo) na částku v korunách (zlomek)
DOSADIT SUBSTITUTE textová Nahradí v textu zadaný řetězec jiným
DPOČET DCOUNT databáze Spočítá buňky databáze (tabulky) obsahující čísla
DPOČET2 DCOUNTA databáze Spočítá buňky databáze (tabulky), které nejsou prázdné
DPRŮMĚR DAVERAGE databáze Průměr z vybraných položek databáze (tabulky)
DSMODCH DSTDEVP databáze Směrodatná odchylku základního souboru vybraných položek databáze
DSMODCH.VÝBĚR DSTDEV databáze Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze
DSOUČIN DPRODUCT databáze Vynásobí hodnoty záznamů v databázi, které splňují daná kritéria
DSUMA DSUM databáze Sečte čísla buněk v daném sloupci databáze splňujíci daná kritéria
DURATION DURATION finanční Roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami
DVAR DVARP databáze Vypočte rozptyl základního souboru vybraných buněk databáze
DVAR.VÝBĚR DVAR databáze Odhadne rozptyl výběru vybraných buněk (položek) databáze (tabulky)
DZÍSKAT DGET databáze Zobrazí z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria

Funkce - E

CZ EN typ Popis
EDATE EDATE datum a čas Pořadové číslo data, určený počet měsíců před/po počátečním datu
EFFECT EFFECT
ENCODEURL ENCODEURL webové řetězec kódovaný jako adresa URL (Excel 2013)
EOMONTH EOMONTH datum a čas Pořadové číslo posledního dne měsíce před / po zadaném počtu měsíců
ERF.PRECISE ERF.PRECISE inženýrská Vrátí chybovou funkci
ERF ERF inženýrská Vrátí chybovou funkci
ERFC ERFC inženýrská Vrátí doplňkovou chybovou funkci
ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE inženýrská Vrátí chybovou funkci
EXP EXP matematická Základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané číslo
EXPON.DIST EXPON.DIST statistická  
EXPONDIST EXPONDIST statistická  

Funkce - F

CZ EN typ Popis
F.DIST F.DIST statistická  
F.DIST.RT F.DIST.RT statistická  
F.INV F.INV statistická  
F.INV.RT F.INV.RT statistická  
F.TEST F.TEST statistická  
FACTDOUBLE FACTDOUBLE matematická Vrátí dvojitý faktoriál čísla
FAKTORIÁL FACT matematická Faktoriál čísla
FDIST FDIST statistická  
FILTER FILTER dynamické filtrování dat
FILTERXML FILTERXML webové specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath (Excel 2013)
FINV FINV statistická  
FISHER FISHER statistická  
FISHERINV FISHERINV statistická  
FLOOR.MATH FLOOR.MATH matematická Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek (Excel 2013)
FORECAST FORECAST statistická  
FORECAST.ETS FORECAST.ETS statistická od Excel 2016
FORECAST.ETS
.CONFINT
FORECAST.ETS
.CONFINT
statistická od Excel 2016
FORECAST.ETS
.SEASONALITY
FORECAST.ETS
.SEASONALITY
statistická od Excel 2016
FORECAST.ETS
.STAT
FORECAST.ETS
.STAT
statistická od Excel 2016
FORECAST
.LINEAR
FORECAST
.LINEAR
statistická od Excel 2016
FORMULATEXT FORMULATEXT vyhledávací Funkce ze zadaného odkazu zformátovaná jako text
FTEST FTEST statistická  
FVSCHEDULE FVSCHEDULE finanční Budoucí hodnota počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku

Funkce - G

CZ EN typ Popis
GAMMA GAMMA statistická hodnotu funkce gama (Excel 2013)
GAMMA.DIST GAMMA.DIST statistická  
GAMMA.INV GAMMA.INV statistická  
GAMMADIST GAMMADIST statistická  
GAMMAINV GAMMAINV statistická  
GAMMALN GAMMALN statistická Vrátí přirozený logaritmus gama funkce, Γ(x)
GAMMALN. PRECISE GAMMALN. PRECISE statistická Vrátí přirozený logaritmus gama funkce, Γ(x)
GAUSS GAUSS statistická hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení snížená o 0,5 (Excel 2013)
GCD GCD matematická Vrátí největší společný dělitel
GEOMEAN GEOMEAN statistická Geometrický průměr pole nebo oblasti kladných dat
GESTEP GESTEP inženýrská Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota

Funkce - H

CZ EN typ Popis
HARMEAN HARMEAN statistická  
HEX2BIN HEX2BIN inženýrská Převede šestnáctkové číslo na binární
HEX2DEC HEX2DEC inženýrská Převede šestnáctkové číslo na desítkové
HEX2OCT HEX2OCT inženýrská Převede šestnáctkové číslo na osmičkové
HLEDAT SEARCH textová Nalezne textovou hodnotu
HODINA HOUR datum a čas Převede pořadové číslo na hodinu
HODNOTA VALUE textová Převede textový argument na číslo
HODNOTA.NA.TEXT TEXT textová Zformátuje číslo a převede ho na text
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ HYPERLINK vyhledávací Zástupce/odkaz, který otevře dokument na serveru, intranetu, Internetu.
HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST statistická  
HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST statistická  

Funkce - CH

CZ EN typ Popis
CHIDIST CHIDIST statistická  
CHIINV CHIINV statistická  
CHISQ.DIST CHISQ.DIST statistická  
CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT statistická  
CHISQ.INV CHISQ.INV statistická  
CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT statistická  
CHISQ.TEST CHISQ.TEST statistická  
CHITEST CHITEST statistická  
CHYBA.TYP ERROR.TYPE informační Číslo odpovídající typu chyby

Funkce - I

CZ EN typ Popis
IFERROR IFERROR
CHYBHODN
logická Pokud chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce
IFNA IFNA logická pro #N/A zadaná hodnota jinak výskedek vzorce od Excel 2013
IMABS IMABS inženýrská Absolutní hodnota (modul) komplexního čísla
IMAGINARY IMAGINARY inženýrská Imaginární část komplexního čísla
IMARGUMENT IMARGUMENT inženýrská Argument théta, úhel vyjádřený v radiánech
IMCONJUGATE IMCONJUGATE inženýrská Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu
IMCOS IMCOS inženýrská Kosinus komplexního čísla
IMCOSH IMCOSH inženýrská hyperbolický kosinus komplexního čísla (Excel 2013)
IMCOT IMCOT inženýrská kotangens komplexního čísla (Excel 2013)
IMCSC IMCSC inženýrská kosekans komplexního čísla (Excel 2013)
IMCSCH IMCSCH inženýrská hyperbolický kosekans komplexního čísla (Excel 2013)
IMDIV IMDIV inženýrská Podíl dvou komplexních čísel
IMEXP IMEXP inženýrská Exponenciální tvar komplexního čísla
IMLN IMLN inženýrská Přirozený logaritmus komplexního čísla
IMLOG10 IMLOG10 inženýrská Dekadický logaritmus komplexního čísla
IMLOG2 IMLOG2 inženýrská Logaritmus komplexního čísla při základu 2
IMPOWER IMPOWER inženýrská Komplexní číslo umocněné na celé číslo
IMPRODUCT IMPRODUCT inženýrská Součin komplexních čísel
IMREAL IMREAL inženýrská Reálná část komplexního čísla
IMSEC IMSEC inženýrská sekans komplexního čísla (Excel 2013)
IMSECH IMSECH inženýrská hyperbolický sekans komplexního čísla (Excel 2013)
IMSIN IMSIN inženýrská Sinus komplexního čísla
IMSINH IMSINH inženýrská hyperbolický sinus komplexního čísla (Excel 2013)
IMSQRT IMSQRT inženýrská Druhou odmocninu komplexního čísla
IMSUB IMSUB inženýrská Rozdíl mezi dvěma komplexními čísly
IMSUM IMSUM inženýrská Součet dvou komplexních čísel
IMTAN IMTAN inženýrská tangens komplexního čísla (Excel 2013)
INDEX INDEX vyhledávací Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice
INTERCEPT INTERCEPT statistická  
INTRATE INTRATE finanční Úrokova sazba plně investovaného cenného papíru
INVERZE MINVERSE matematická Provede inverzi matice
ISEVEN ISEVEN informační Jde o sudé číslo?
ISFORMULA ISFORMULA informační hodnotu PRAVDA, pokud odkaz obsahuje vzorec (Excel 2013)
ISODD ISODD informační Jde o liché číslo?
ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM datum a čas číslo týdne v roce podle standardu ISO (Excel 2013)
ISPMT ISPMT finanční Výše úroku z investice zaplaceného během určitého období

Funkce - J

CZ EN typ Popis
JE.ČISLO ISNUMBER informační Jde o číslo?
JE.CHYBA ISERR informační Jde o chybu?
JE.CHYBHODN ISERROR informační Jde o chybovou hodnotu?
JE.LOGHODN ISLOGICAL informační Jde o logickou hodnotu?
JE.NEDEF ISNA informační Jde o chybovou hodnotu #N/A
JE.NETEXT ISNONTEXT informační Jde o netext?
JE.ODKAZ ISREF informační Jde o odkaz?
JE.PRÁZDNÉ ISBLANK informační Jde o prázdnou?
JE.TEXT ISTEXT informační Jde o text?

Funkce - K

CZ EN typ Popis
DOLLAR textové Převede číslo na text ve formátu měny
KDYŽ IF logická Určí, který logický test má proběhnout
KÓD CODE textové Kód prvního znaku zadaného textového řetězce
KOMBINACE COMBIN matematická Počet kombinací pro daný počet položek
KURT KURT statistická Hodnota špičatosti množiny dat

Funkce - L

CZ EN typ Popis
LARGE LARGE statistická K-tá největší hodnotu množiny dat
LCM LCM matematická Nejmenší společný násobek
LET LET nové 365 Přiřadí výpočty k názvům
LINREGRESE LINEST statistická  
LINTREND TREND statistická  
LN LN matematická Přirozený logaritmus čísla
LOG LOG10 matematická Dekadický logaritmus čísla
LOGINV LOGINV statistická  
LOGLINREGRESE LOGEST statistická  
LOGLINTREND LOGLINTREND statistická  
LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST statistická  
LOGNORM.INV LOGNORM.INV statistická  
LOGNORMDIST LOGNORMDIST statistická  
LOGZ LOG matematická Logaritmus čísla při zadaném základu

Funkce - M

CZ EN typ Popis
MALÁ LOWER textová Převede text na malá písmena
MAX MAX statistická Maximální hodnota ze seznamu argumentů
MAXA MAXA statistická Maximální hodnota ze seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot
MDURATION MDURATION finanční  
MEDIAN MEDIAN statistická Střední hodnota zadaných čísel
MĚSÍC MONTH datum a čas Převede pořadové číslo na měsíc
MIN MIN statistická Minimální hodnotu ze seznamu argumentů
MINA MINA statistická Nejmenší hodnota ze seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot
MINUTA MINUTE datum a čas Převede pořadové číslo na minutu
MÍRA.VÝNOSNOSTI IRR finanční Vnitřní výnosové procento
MOD MOD matematická Zbytek po dělení
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI MIRR finanční Vnitřní sazba výnosu
MODE MODE statistická Hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji
MODE.MULT MODE.MULT statistická
MODE.SNGL MODE.SNGL statistická
MODE.MULT MODE.MULT statistická
MODE.SNGL MODE.SNGL statistická
MROUND MROUND matematická Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek
MULTINOMIAL MULTINOMIAL matematická Mnohočlen z množiny čísel
MUNIT MUNIT matematická pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici (Excel 2013)

Funkce - N

CZ EN typ Popis
N N informační Hodnotu převedená na číslo
NÁHČÍSLO RAND matematická Náhodné číslo mezi 0 a 1
NAHRADIT REPLACE textová Nahradí znaky uvnitř textu
NAJÍT FIND textová Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné
NE NOT logická Logickou negaci argumentu
NEBO OR logická Hodnota PRAVDA, pokud alespoň jeden argument je roven PRAVDA
NEDEF NA informační Vrátí chybovou hodnotu #N/A
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST statistická  
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST statistická  
NEPRAVDA FALSE logická Logickou hodnotu NEPRAVDA
NEPŘÍMÝ.ODKAZ INDIRECT vyhledávací Odkaz určený textovou hodnotou
NETWORKDAYS NETWORKDAYS datum a čas Počet celých pracovních dní mezi dvěma daty
NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL datum a čas  
NOMINAL NOMINAL finanční Nominální roční úroková saza
NORM.DIST NORM.DIST statistická  
NORM.INV NORM.INV statistická  
NORM.S.DIST NORM.S.DIST statistická  
NORM.S.INV NORM.S.INV statistická  
NORMDIST NORMDIST statistická  
NORMINV NORMINV statistická  
NORMSDIST NORMSDIST statistická  
NORMSINV NORMSINV statistická  
NYNÍ NOW datum a čas Pořadové číslo aktuálního data a času
NUMBERVALUE NUMBERVALUE textové Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí (Excel 2013)

Funkce - O

CZ EN typ Popis
O.PROSTŘEDÍ INFO informační Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí
OCT2BIN OCT2BIN inženýrské Převede osmičkové číslo na binární
OCT2DEC OCT2DEC inženýrské Převede osmičkové číslo na desítkové
OCT2HEX OCT2HEX inženýrské Převede osmičkové číslo na šestnáctkové
ODDFPRICE ODDFPRICE finanční Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím
ODDFYIELD ODDFYIELD finanční Výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím
ODDLPRICE ODDLPRICE finanční Cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím
ODDLYIELD ODDLYIELD finanční Výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím
ODKAZ ADDRESS vyhledávací Textový odkaz na jednu buňku listu
ODMOCNINA SQRT matematická Druhá odmocnina
ODPIS.LIN SLN finanční Vrátí přímé odpisy
ODPIS.NELIN SYD finanční Směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období
ODPIS.ZA.INT VDB finanční  
ODPIS.ZRYCH DB finanční Odpis aktiva za určité období
ODPIS.ZRYCH2 DDB finanční Odpis aktiva za určité období
OPAKOVAT REPT textová Zopakuje text podle zadaného počtu opakování

Funkce - P

CZ EN typ Popis
PEARSON PEARSON statistická  
PERCENTIL PERCENTILE statistická  
PERCENTIL.EXC PERCENTILE.EXC statistická  
PERCENTIL.INC PERCENTILE.INC statistická  
PERCENTRANK PERCENTRANK statistická  
PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC statistická  
PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC statistická  
PERMUTACE PERMUT statistická  
PERMUTATIONA PERMUTATIONA statistická počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním) (Excel 2013)
PDURATION PDURATION finanční počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty (Excel 2013)
PHI PHI statistická hodnota funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku (Excel 2013)
PI PI matematická Hodnota čísla pí
PLATBA PMT finanční Hodnotu pravidelné splátky anuity
PLATBA.ÚROK IPMT finanční Výše úroku z investice zaplaceného během určitého období
PLATBA.ZÁKLAD PPMT finanční Hodnota splátky jistiny pro zadanou investici za dané období
POČET COUNT statistické Počet čísel v seznamu argumentů
POČET.BLOKŮ AREAS vyhledávací Počet oblastí v odkazu
POČET.OBDOBÍ NPER finanční Počet období pro investici
POČET2 COUNTA statistické Počet hodnot v seznamu argumentů
POISSON POISSON statistická  
POISSON.DIST POISSON.DIST statistická  
POLÍČKO CELL informace Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky
POSUN OFFSET vyhledávací Posunutý odkazu od zadaného odkazu
POWER POWER matematická Umocní číslo na zadanou mocninu
POZVYHLEDAT MATCH vyhledávací Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
PRAVDA TRUE logická Logickou hodnotu PRAVDA
PRICE PRICE finanční Cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok v pravidelných termínech
PRICEDISC PRICEDISC finanční Cena diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč
PRICEMAT PRICEMAT finanční Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti
PROB PROB statistická  
PROČISTIT TRIM textová Odstraní z textu mezery
PRŮMĚR AVERAGE statistické Průměrnou hodnota argumentů
PRŮMODCHYLKA AVEDEV statistické Průměr absolutních odchylek bodů

Funkce - Q

CZ EN typ Popis
QUARTIL QUARTILE statistická  
QUARTIL.EXC QUARTIL.EXC statistická  
QUARTIL.INC QUARTIL.INC statistická  
QUOTIENT QUOTIENT matematická Celá část dělení

Funkce - R

CZ EN typ Popis
RADIANS RADIANS matematická Převod stupně na radiány
RANDBETWEEN RANDBETWEEN matematická Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly
RANK RANK statistická (Zastaralá) Pořadí argumentu (podle velikosti) v seznamu čísel.
RANK.AVG RANK.AVG statistická Pořadí (průměr u stejných) argumentu (podle velikosti) v seznamu čísel.
RANK.EG RANK.EQ statistická Pořadí argumentu (podle velikosti) v seznamu čísel.
RSQ RKQ statistická  
ROK YEAR datum a čas Převede pořadové číslo na rok
ROK360 DAYS360 datum a čas Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny
ROMAN ROMAN matematická Převede arabskou číslice na římskou
ROUNDDOWN ROUNDDOWN matematická Zaokrouhlí číslo dolů (k nule)
ROUNDUP ROUNDUP matematická Zaokrouhlí číslo nahoru (od nuly)
RRI RRI finanční ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic (Excel 2013)
RTD RTD Vyhledávací

Funkce - Ř

CZ EN typ Popis
ŘÁDEK ROW vyhledávací Číslo řádku odkazu
ŘÁDKY ROWS vyhledávací Počet řádků v odkazu

Funkce - S

CZ EN typ Popis
SEC SEC matematická sekans úhlu
SECH SECH matematická hyperbolický sekans úhlu
SEKUNDA SECOND datum a čas Převede pořadové číslo na sekundu
SERIESSUM SERIESSUM matematická (od 2007)
SHEET SHEET informační číslo odkazovaného listu
SHEETS SHEETS informační počet listů v odkazu
SIGN SIGN matematická Vrátí znaménko čísla
SIN SIN matematická Sinus úhlu
SINH SINH matematická Hyperbolický sinus
SKEW SKEW statistická  
SKEW.P SKEW.P statistická nepravidelnost v rozložení na základě zadaných hodnot
SLOPE SLOPE statistická  
SLOUPCE COLUMNS vyhledávací Počet sloupců v odkazu
SLOUPEC COLUMN vyhledávací Číslo sloupce odkazu
SMALL SMALL statistická K-tá nejmenší hodnota z množiny dat
SMODCH STDEVP statistická  
SMODCH.P STDEV.P statistická  
SMODCH.VÝBĚR STDEV statistická  
SMODCH.VÝBĚR.S STDEV.S statistická  
SOUČHODNOTA PV finanční Současná hodnota investice
SOUČIN PRODUCT matematická Vynásobí argumenty funkce
SOUČIN.MATIC MMULT matematická Součin dvou matic
SOUČIN.SKALÁRNÍ SUMPRODUCT matematická Součet součinů odpovídajících prvků matic
SQRTPI SQRTPI matematická Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí)
STANDARDIZE STANDARDIZE  
STDEVA STDEVA statistická  
STDEVPA STDEVPA statistická  
STEJNÉ EXACT textové Jsou dvě textové hodnoty shodné
STEYX STEYX statistická  
SUBTOTAL SUBTOTAL matematická Požadovaný souhrn dat v seznamu nebo v databázi
SUMA SUM matematická Sečte argumenty funkce
SUMA.ČTVERCŮ SUMSQ  
SUMIF SUMIF matematická Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií
SUMIFS SUMIFS matematická Sečte buňky vybrané podle více zadaných kritérií
SUMX2MY2 SUMX2MY2 matematická Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
SUMX2PY2 SUMX2PY2 matematická Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
SUMXMY2 SUMXMY2 matematická Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích
SVYHLEDAT VLOOKUP vyhledávací Prohledá první sloupec matice a vrátí hodnotu buňky v udaném sloupci

Funkce - T

CZ EN typ Popis
T T textová Převede argumenty na text
T.DIST T.DIST statistická  
T.DIST.2T T.DIST.2T statistická  
T.DIST.RT T.DIST.RT statistická  
T.INV T.INV statistická  
T.INV.2T T.INV.2T statistická  
T.TEST T.TEST statistická  
TBILLEQ TBILLEQ finanční Výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace
TBILLPRICE TBILLPRICE finanční Cena směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč
TBILLYIELD TBILLYIELD finanční Výnos směnky státní pokladny
TDIST TDIST statistická  
TG TAN matematická Tangens čísla
VAR.P VAR.P statistická  
TGH TGH matematická Hyperbolický tangens čísla
TINV TINV statistická  
TRANSPOZICE TRANSPOSE vyhledávací Vrátí transponovanou matici
TRIMMEAN TRIMMEAN statistická  
TTEST TTEST statistická  
TYP TYPE informační Číslo označující datový typ hodnoty

Funkce - U

CZ EN typ Popis
UNICHAR UNICHAR textová znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota (Excel 2013)
UNICODE UNICODE textové číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu (Excel 2013)
ÚROKOVÁ.MÍRA RATE finanční Úroková sazba za období anuity
USEKNOUT TRUNC matematická Zkrátí číslo na celé číslo

Funkce - V

CZ EN typ Popis
VAR VARP statistická  
VAR.P VAR.P statistická  
VAR.S VAR.S statistická  
VAR.VÝBĚR VAR statistická  
VARA VARA statistická  
VARPA VARPA statistická  
VELKÁ UPPER textová Převede text na velká písmena
VELKÁ2 PROPER textová Převede první písmeno každého slova textu na velké
VPRAVO RIGHT textová Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vpravo (ZPRAVA)
VLEVO LEFT textová Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vlevo (ZLEVA)
VVYHLEDAT HLOOKUP vyhledávací Prohledá první řádek matice a vrátí hodnotu buňky v udaném řádku
VYČISTIT CLEAN textové Odebere z textu všechny netisknutelné znaky
VYHLEDAT LOOKUP vyhledávací Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici

Funkce - W

CZ EN typ Popis
WEBOVÁSLUŽBA WEBSERVICE webová Data z webové služby (Excel 2013)
WEEKNUM WEEKNUM datum a čas Číslo představující číselnou pozici týdne v roce
WEIBULL WEIBULL statistická Hodnota Weibullova rozdělení
WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST
WORKDAY WORKDAY datum a čas Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní
WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL datum a čas Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní

Funkce - X

CZ EN typ Popis
XIRR XIRR finanční Čista současná hodnota pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický
XNPV XNPV finanční Výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech
XOR XOR logická Hodnotu logické operace XOR od Excel 2013

Funkce - Y

CZ EN typ Popis
YEARFRAC YEARFRAC datum a čas Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem
YIELD YIELD finanční Výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech
YIELDDISC YIELDDISC finanční Roční výnos diskontního cenného papíru
YIELDMAT YIELDMAT finanční Roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti

Funkce - Z

CZ EN typ Popis
ZAOKR.DOLŮ FLOOR matematická Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule
ZAOKR.NAHORU CEILING matematická Zaokrouhlí na nejbližší celé číslo
ZAOKROUHLIT ROUND matematická Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ ODD matematická Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ EVEN matematická Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo
ZAOKROUHLIT.NA.TEXT FIXED textová Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst
ZÍSKATKONTDATA GETPIVOTDATA
ZLEVA LEFT textová (VLEVO) Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vlevo (Excel 2010)
ZNAK CHAR textové Znak určený číslem
ZPRAVA RIGHT textová Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vpravo (VPRAVO)
ZTEST ZTEST statistická Jednostranná P-hodnota z-testu
ZVOLIT CHOOSE vyhledávací Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot
Stahni pdf soubor

Ke stažení

Soubor Překlad funkcí Cz na EN v pdf-ku Pdf-ko ke stažení zdarma ke stažení zdarma.


Závěr

Výčet funkcí nemusí být úplně kompletní, ale mou snahou bylo mít všechny funkce pohromadě. V případě, že najdete chybějicí funkci, můžete se o tom zmínit v komentářích ať mohu tuto funkci do seznamu doplnit.

Článek byl aktualizován: 01.04.2022 21:09

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Kathenka

Přidáno: 19.08.10 10:45

super uzitecny seznam!

Pavel Lasák

Přidáno: 28.08.10 09:44

To Kathenka: Jsem rád, že posloužil. Škoda, že Mircosoft nenechal názvy funkcí pouze v angličtině.

Krysa Vasilisa

Přidáno: 09.11.10 08:00

Děkuji moc za tvorbu báječného seznamu - jen jsem objevila jednu chybějící: ZÍSKATKONTDATA - GETPIVOTDATA - funkce pro získání dat z kontingenční tabulky

Jirka

Přidáno: 16.06.11 12:56

Díky za vaši práci! Hovada z MS dovedou přidělat práci.

Pavel Lasák

Přidáno: 16.06.11 19:17

To Jirka: Tak tak škoda, že názvy funkci překládají. Původní EN název je daleko lepší.

JH

Přidáno: 11.08.11 13:27

Dovoluji si upozornit, že Excel 2010 má "inovovaný" český překlad názvů funkcí, a tak je např. potřeba používat ne "ZLEVA", ale VLEVO, obdobně VPRAVO - a možná i další. Zkrátka pokrok.

Pavel Lasák

Přidáno: 25.08.11 17:29

To JH: Děkuji informace předána. Jinak říkám již dlouho. Že velkou chybu Microsoftu je názvy funkcí překládat. Navíc ve VBA se musí používat názvy funkcí v angličtině.

tv

Přidáno: 16.09.11 14:33

doplňte si textové PROČISTIT a VYČISTIT (překlad si pohledejte)

Pavel Lasák

Přidáno: 16.10.11 08:00

To tv: Již v přehledu jsou.

Milan

Přidáno: 22.11.11 13:54

Zdravím, Bezva seznámek. Jen bych měl dotaz ohledně překladu funkce ZAOKROUHLIT --> ROUND. Exel výborně pracuje s českým názvem, ale pokud zadám fci ROUND, nabídne mi akorát ROUNDUP nebo ROUNDDOWN... je chyba v tomto seznamu nebo prostě moje verze excelu nezná obyčejné zaokrouhlení?

Pavel Lasák

Přidáno: 22.11.11 23:15

To Milan: Jelikož máte cz verzi. Mít anglickou tak bude ROUND fungovat. ROUNDUP nebo ROUNDDOWN jsou trochu jiné fce a nejedná se o ZAOKROUHLIT (ROUND) Anglické názvy funkcí funguji při programování ve VBA (v české i anglické verzi excelu).

Vicq

Přidáno: 08.01.12 20:12

Tohle nejsou funkce pro Excel 2010, ale pro 2007 !!! např. CHIINV --> CHISQ.INV a pod.

Pavel Lasák

Přidáno: 09.01.12 18:31

To Vicq: Tohle jsou překlady funkcí i pro Excel 2010. Sice funkce CHIINV je v Excel 2010 z důvodu kompatibility se starší verzi 2007, ale jde především o její překlad. Například i při programování ve VBA je potřeba psát anglicky.

Lucie

Přidáno: 01.03.12 14:56

Mám takový dotaz. NĚKTERÉ České verze Office 2010 mají funkci LEFT nazvanou jako VLEVO a některé jako ZLEVA. Je to způsobeno SP1?

Pavel Lasák

Přidáno: 01.03.12 19:18

To Lucie: Bohužel čím je způsobena změna názvu VLEVO, ZLEVA nevím. Zatím jsem se setkal že u Excel 2010 je VLEVO u starších verzí ZLEVA.

Matyáš

Přidáno: 20.01.14 00:08

Děkuji za seznam! České překlady mi v Excelu dělají pěkný zmatek.

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.14 20:27

To Matyáš: Rádo se stalo.

Handas

Přidáno: 28.03.14 12:19

Super seznam. Nicméně přijde mi, že hned první funkce A/AND ... mají být prohozené (tj. AND v anglickém sloupci)

Pavel Lasák

Přidáno: 28.03.14 20:48

To Handas: Prohozený měl být popis sloupců, již jsem opravil. Děkuji za dobrý postřeh.

Sakul

Přidáno: 20.04.14 15:27

Funkce ARASIN CSIN by měla být ARCSIN ASIN a ARASINH CSINH by měla být ARCSINH ASINH

Pavel Lasák

Přidáno: 22.04.14 18:52

To Sakul: díky opraveno

PB

Přidáno: 12.05.14 09:08

Dobrý den, v první řadě skvělý web plný užitečných věcí. A za druhé nemáte někdo zkušenosti s použitím fx LINTREND? Jelikož mi příjde že tahle fx umí pracovat pouze s celými čísly. potřebuji vytvořit odhad na první čtvrtletí příštího roku ale lintrend mi zkrátka datum neuzná jako relevantní hodnotu. Pouze pokud datum udělám jako číslo 1-12 a nová x dám 13 pak to udělá odhad :(

Lukas

Přidáno: 02.12.14 15:30

Ja mam excel 2010 CZ a misto HODNOTA.NA.TEXT ma TEXT a misto IFERROR mam CHYBHODN

Pavel Lasák

Přidáno: 03.01.15 09:35

To Lukas: Funkce CHYBHODN je pro některé verze Excelu místo IFERROR má samostatný článek logická funkce IFERROR. Doplnil jsem tuto informaci i do tabulky.

Marian

Přidáno: 06.02.15 13:55

Dobrý deň nevieťe my poradiť ako spojiť tieto vzorce do jedneho ? =IF(K$23=0;"";"1,30") =IF(N$29=0;"1,30";"")

Marian

Přidáno: 08.02.15 17:34

Dobrý deň problem mám poriešení =IF(OR(K$23=0;N$29<>0);"";"1,30")

Pavel Lasák

Přidáno: 25.07.15 15:27

To Marian: Děkuji za dotaz i řešení. Více informací jak využít funkci KDYŽ je popsáno v samostatné článku: KDYŽ - praktické využití funkce

Jirka

Přidáno: 18.01.16 23:39

Dobrý den, klasicky jsem vypočítal cos úhlu alfa jako poměr přilehlé k přeponě. Z tabulek jsem určil úhel alfa. Bohužel mi nejde tento úhel nijak spočítat v excelu z hodnoty cos alfa. Má vůbec excel nějaké řešení? Děkuji za odpověď. Jirka

Milan

Přidáno: 05.02.16 18:59

Dobrý den, nevěděl by někdo o nějaké možnosti jak přeložit text v buňce z němčiny do češtiny? ... teda samozřejmě kromě ručního zkopírování do Gooogle translatoru a zpět. Jde o větší množství dat a tak budu rád za každou pomoc a radu. Předem Děkuji.

Martina

Přidáno: 03.05.16 09:37

Dobrý den, Skvělý seznam, pro mě by tam ještě měla být zkratka, která je v českém excelu :-)

Jojo

Přidáno: 09.05.16 13:45

To Milan: -- Pre preklad textu treba zadať do vyhľadávača napr.: vba translate.google.com InternetExplorer

Jojo

Přidáno: 09.05.16 13:53

To Jirka: -- goniometrické funkcie -- http://office.lasakovi.com/excel/funkce/goniometricke-funkce-excel/

Mirka

Přidáno: 06.10.16 08:52

Hľadám informácie k funkcii ZÍSKATKONTDATA, a tá tu práve nie je preložená. Šlo by to doplniť? Inak veľmi užitočný prehľad. Ďakujem.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |