Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-matematicke-2

Matematické funkce (2) - MS EXCEL

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Přehled matematických funkcí včetně příkladů ... - (QUOTIENT až ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ)

Pro (ABS až POWER) viz článek: Matematické funkce Excel část 1

25.8.2013: Doplněno zpřehledněno.

Seznam matematických funkcí

V článku Matematické funkce Excel část 1 jsou popsány funcke ABS, ARCCOS, ARCCOSH, ARCSIN, ARCSINH, ARCTG, ARCTG2, ARCTGH, CELÁ.ČÁST, COS, COSH, COUNTIF, DEGREES, DETERMINANT, EXP, FAKTORIÁL, FACTDOUBLE, GCD, INVERZE, KOMBINACE, LCM, LN, LOG, LOGZ, MOD, MROUND, MULTINOMIAL, NÁHČÍSLO, ODMOCNINA, PI, POWER

Cílem tohoto článku jsou funkce, včetně příkladů a anglických názvu těchto funkcí:

Matematické funkce - MS Excel
 • QUOTIENT - QUOTIENT - Celá část dělení
 • RADIANS - RADIANS - Stupně na radiány
 • RANDBETWEEN - RANDBETWEEN Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly
 • ROMAN - ROMAN - Arabskou číslici na římskou
 • ROUNDDOWN - ROUNDDOWN - Zaokrouhlí číslo dolů (k nule)
 • ROUNDUP - ROUNDUP - Zaokrouhlí číslo nahoru ( od nuly)
 • SERIESSUM - SERIESSUM - Součet mocninné řady určené vzorcem
 • SIGN - SIGN - Vrátí znaménko čísla
 • SIN - SIN - Sinus úhlu
 • SINH - SINH - Hyperbolický sinus
 • SOUČIN - PRODUCT - Vynásobí argumenty funkce
 • SOUČIN.MATIC - MMULT Součin dvou matic
 • SOUČIN.SKALÁRNÍ - SUMPRODUCT Součet součinů odpovídajících prvků matic
 • SQRTPI - SQRTPI - Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí)
 • SUBTOTAL SUBTOTAL
 • SUMA - SUM - Sečte argumenty funkce
 • SUMA.ČTVERCŮ - SUMSQ Součet čtverců argumentů
 • SUMIF - SUMIF - Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií
 • SUMIFS - SUMIFS - Sečte buňky vybrané podle více zadaných kritérií
 • SUMX2MY2 - SUMX2MY2 - Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • SUMX2PY2 - SUMX2PY2 - Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • SUMXMY2 - SUMXMY2 - Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • TG - TAN - Tangens čísla
 • TGH - TANH - Hyperbolický tangens čísla
 • USEKNOUT - TRUNC - Zkrátí číslo na celé číslo
 • ZAOKR.DOLŮ - FLOOR - Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule
 • ZAOKR.NAHORU - CEILING Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo
 • ZAOKROUHLIT - ROUND - Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic
 • ZAOKROUHLIT.NA.LICHE - ODD - Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo
 • ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ - EVEN - Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo

Popis matematických funkcí (2):

QUOTIENT (QUOTIENT)

Vrátí celou část po dělení (tj. odstranění zbytek po dělení).

Syntaxe:

QUOTIENT(numerátor;denominátor)

Popis argumentů:

 • numerátor - je dělenec
 • denominátor - je dělitel

Příklady:

 • =QUOTIENT(10;2) = 5
 • =QUOTIENT(11;2) = 5

Zpět na seznam matematických funkcí

RADIANS (RADIANS)

Převádí stupně na radiány.

Syntaxe:

RADIANS(úhel)

Popis argumentů:

 • úhel - úhel ve stupních, který chcete převést na radiány.

Příklady:

 • RADIANS(270) = 4,712389 (3p/2 rad)
 • RADIANS(180) = 3,14 (pi)

Zpět na seznam matematických funkcí

RANDBETWEEN (RANDBETWEEN)

Obdržíte náhodné celé číslo, které je v zadaném intervalu.

Syntaxe:

RANDBETWEEN(dolní; horní)

Popis argumentů:

 • dolní - dolní mez
 • horní - horní mez

Příklady:

 • =RANDBETWEEN(1;100) = nahodné číslo mez 1 a 100
 • =RANDBETWEEN(0;1) = nahodné číslo mez 0 a 1 (neboli funkce NÁHČÍSLO)

Zpět na seznam matematických funkcí

ROMAN (ROMAN)

Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.

Syntaxe:

ROMAN(číslo; forma)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo, které je vyjádřené arabskými číslicemi
 • forma - požadovaný typ římských číslic (0 - 4, PRAVDA, NEPRAVDA) - víz příklady

Příklady:

 • =ROMAN(599) DXCIX
 • =ROMAN(599;0) DXCIX
 • =ROMAN(599;1) DVCIV
 • =ROMAN(599;2) DIC
 • =ROMAN(599;3) DIC
 • =ROMAN(599;4) DIC
 • =ROMAN(599;PRAVDA) DXCIX
 • =ROMAN(599;NEPRAVDA) DIC

Zpět na seznam matematických funkcí

ROUNDDOWN (ROUNDDOWN)

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

Syntaxe:

ROUNDDOWN(číslo; číslice)

Popis argumentů:

 • číslo - je libovolné reálné číslo, které má být zaokrouhleno
 • číslice - udává, na kolik desetinných míst se má zadané číslo zaokrouhlit

Příklady:

 • ROUNDDOWN(3,2; 0) - rovná se 3
 • ROUNDDOWN(76,9;0) - rovná se 76
 • ROUNDDOWN(3,14159; 3) - rovná se 3,141
 • ROUNDDOWN(-3,14159; 1) - rovná se -3,1
 • ROUNDDOWN(31415,92654; -2) - rovná se 31400

Zpět na seznam matematických funkcí

ROUNDUP (ROUNDUP)

Zaokrouhlí číslo nahoru od nuly.

Syntaxe:

ROUNDUP(číslo;číslice)

Popis argumentů:

 • číslo - je libovolné reálné číslo, které má být zaokrouhleno
 • číslice - udává, na kolik desetinných míst se má zadané číslo zaokrouhlit

Příklady:

 • ROUNDUP(3,2; 0) - rovná se 4
 • ROUNDUP(76,9;0) - rovná se 77
 • ROUNDUP(3,14159; 3) - rovná se 3,142
 • ROUNDUP(-3,14159; 1) - rovná se -3,2
 • ROUNDUP(31415,92654; -2) - rovná se 31500

Zpět na seznam matematických funkcí

SERIESSUM (SERIESSUM)

Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.

Syntaxe:

SERIESSUM(x; n; m; koeficient)

Popis argumentů:

 • x - počáteční hodnota
 • n - počáteční mocnina hodnoty x
 • m - hodnota, o kterou se bude zvyšovat hodnota argumentu n pro každý člen řady
 • koeficient - množina koeficientů jednotlivých členů polynomu

Příklady:

 • V přípravě

Zpět na seznam matematických funkcí

SIGN (SIGN)

Vrátí znaménko čísla (1 - kladné, 0 - pro nulu, -1 pro záporné)

Syntaxe:

SIGN(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - libovolné reálné číslo

Příklady:

 • =SIGN(8) - rovná se 1
 • =SIGN(0) - rovná se 0
 • =SIGN(-8,8) - rovná se -1

Zpět na seznam matematických funkcí

SIN (SIN)

Sinus daného úhlu zadaného v radiánech.

Syntaxe:

SIN(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - úhel v radiánech, jehož sinus chcete zjistit

Poznámky:

Pokud je dané číslo ve stupních, pak jeho vynásobením hodnotou PI()/180 dostanete velikost úhlu v radiánech.

Příklady:

 • =SIN(PI()) - rovná se 1,22E-16, což je přibližně nula. Sinus čísla p je nula.
 • =SIN(PI()/2) - rovná se 1
 • =SIN(30*PI()/180) - rovná se 0,5, sinus úhlu 30 stupňů

Zpět na seznam matematických funkcí

SINH (SINH)

Hyperbolický sinus čísla.

Syntaxe:

SINH(Číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - libovolné reálné číslo

Příklady:

 • SINH(0) - rovná se 0
 • SINH(1) - rovná se 1,1752...
 • SINH(-1) - rovná se -1,1752...

Zpět na seznam matematických funkcí

SOUČIN (PRODUCT)

Vynásobí všechny zadané argumenty a vrátí jejich součin.

Syntaxe:

SOUČIN(číslo1;číslo2;...)

Popis argumentů:

 • Číslo1; číslo2, ... - je 1 až 30 čísel, která chcete vynásobit.

Příklady:

Pokud buňky A2:C2 obsahují hodnoty 5, 15, a 30:

 • SOUČIN(A2:C2) - rovná se 2250
 • SOUČIN(A2:C2; 2) - rovná se 4500

Zpět na seznam matematických funkcí

SOUČIN.MATIC (MMULT)

Součin dvou matic. Výsledkem je matice se stejným počtem řádků jako v prvním poli a s počtem sloupců jako v druhém poli.

Syntaxe:

SOUČIN.MATIC(pole1;pole2)

Popis argumentů:

 • pole1, pole2 - jsou matice, které chcete vynásobit.

Poznámky:

Počet sloupců v prvním poli musí být stejný jako počet řádků v druhém poli.

Pole matice musí obsahovat pouze čísla.

Vzorec v příkladu musí být zadán jako maticový vzorec. Klávesová zkratka CTRL+SHIFT+ENTER

Funkce bude podrobněji probrána v článku o maticích.

Příklady:

 • =SOUČIN.MATIC(B23:C24;B27:C28)
 • =SOUČIN.MATIC(E23:F23;E27:E28)

Ukázky:

SOUČIN.MATICL - Microsoft Excel

Zpět na seznam matematických funkcí

SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT)

Součet součinů odpovídajících prvků matic.

Syntaxe:

SOUČIN.SKALÁRNÍ(pole1;pole2;pole3;...)

Poznámky:

Podrobněji o této funkci sepsal samostatný článek SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT).

Zpět na seznam matematických funkcí

SQRTPI (SQRTPI)

Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).

Syntaxe:

SQRTPI(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - libovolné reálné číslo

Příklady:

 • =SQRTPI(1) - odmocnina pí - PI()
 • =SQRTPI(2,2) - 2,628...

Zpět na seznam matematických funkcí

SUBTOTAL (SUBTOTAL)

Vrátí souhrn dat v seznamu nebo v databázi.

Syntaxe:

SUBTOTAL(konstanta_funkce;odkaz1;odkaz2; atd.)

Popis argumentů:

 • Konstanta_funkce - je číslo od 1 do 11 (zahrnuje skryté hodnoty) nebo od 101 do 111 (ignoruje skryté hodnoty), které určuje typ funkce použité při výpočtu souhrnů v seznamu:
Konstanta funkce
(zahrnuje skryté hodnoty)
Konstanta funkce
(ignoruje skryté hodnoty)
Funkce
1 101 PRŮMĚR
2 102 POČET
3 103 POČET2
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 SOUČIN
7 107 SMODCH.VÝBĚR
8 108 SMODCH
9 109 SUMA
10 110 VAR.VÝBĚR
11 111 VAR
 • Odkaz1, odkaz2, ... - 1 až 29 oblastí nebo odkazů, u kterých má být proveden souhrn.

Poznámky:

SUBTOTAL pracuje se sloupci, neumí zpracovat data, která jsou v řádcích.

Podrobněji jsem o funkci SUBTOTAL sepsal samostatný článek zde.

Příklady:

 • =SUBTOTAL(101;B37:B39) -
 • =SUBTOTAL(101;B37:B39) -

Poznámka: skrytá hodnota 30 - řádek 38

Ukázka:

SUBTOTAL - Microsoft Excel

Zpět na seznam matematických funkcí

SUMA (SUM)

Sečte všechna čísla v oblasti buněk.

Syntaxe:

SUMA(číslo1;číslo2;...)

Popis argumentů:

 • číslo1, číslo2, ... - 1 až 30 argumentů, které chcete sečíst

Poznámky:

Sečtou se čísla, logické hodnoty a čísla zapsaná v textové podobě.

Příklady:

 • SUMA(3; 2) - rovná se 5
 • SUMA("3"; 2; PRAVDA) - rovná se 6. Textové hodnoty jsou převáděny na čísla a logická hodnota PRAVDA je považována za číslo 1.
 • SUMA(A2:C2) - Pokud oblast buněk A2:E2 obsahuje hodnoty 5, 15, 30, 40 a 50: rovná se 50
 • SUMA(B2:E2; 15) - Pokud oblast buněk A2:E2 obsahuje hodnoty 5, 15, 30, 40 a 50: rovná se 150

Zpět na seznam matematických funkcí

Zpět na seznam matematických funkcí

SUMA.ČTVERCŮ (SUMSQ)

Součet čtverců argumentů.

Syntaxe:

SUMA.ČTVERCŮ(číslo1;číslo2;...)

Popis argumentů:

 • Číslo1; číslo2; - je až 30 argumentů, jejichž druhé mocniny chcete sečíst

Poznámky:

Místo výčtu argumentů oddělených čárkou můžete použít jednorozměrné pole (matici) nebo odkaz.

Příklady:

 • =SUMA.ČTVERCŮ(3;4) - rovná se 25
 • =SUMA.ČTVERCŮ(1;2) - rovná se 5
 • =SUMA.ČTVERCŮ({3;6;1|1;1;0|3;10;2}) - rovná se 161

Zpět na seznam matematických funkcí

SUMIF (SUMIF)

Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

Syntaxe:

SUMIF(oblast;kritéria;součet)

Popis argumentů:

 • oblast - vyhodnocovaná oblast buněk
 • kritéria - podmínka, která definuje sčítané buňky - může být "1", 1, "<1", ">1", "slovo"
 • součet - přímo sčítané buňky

Příklady:

 • =SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5) -

Ukázka:

SUMIF - Microsoft Excel

Zpět na seznam matematických funkcí

SUMIFS (SUMIFS)

Sečte buňky vybrané podle více zadaných kritérií.

Syntaxe:

SUMIFS(oblast_součtu1, oblast_kritérií1, kriterium1 [oblast_kritérií2, kriterium2]...)

Popis argumentů:

 • oblast_součtu1 - jedna nebo více buněk pro výpočet součtu, včetně čísel nebo názvů - Povinný argument
 • oblast_kritérií1 - První vyhodnocovaná oblast pro přidružené kritérium - Povinný argument
 • kritérium1 - Podmínka vyjádřená číslem, výrazem, ... - Povinný argument
 • oblast_součtu1 - jedna nebo více buněk pro výpočet součtu, včetně čísel nebo názvů - Nepovinný argument
 • oblast_kritérií2 - První vyhodnocovaná oblast pro přidružené kritérium - Nepovinný argument
 • kritérium2 - Podmínka vyjádřená číslem, výrazem, ... - Nepovinný argument

Poznámky:

Max 127 kriterií.

Příklady:

 • =SUMIFS(E4:E7;B4:B7;">10";C4:C7;">14") -

Pro text

 • =SUMIFS(E4:E7;B4:B7;E16;D4:D7;"Ivo") -
 • =SUMIFS(E4:E7;B4:B7;E18;D4:D7;"*n*") - hůledali se n v textu

rozmezí

 • =SUMIFS(E4:E7;B4:B7;E14;C4:C7;">14") - v E14 bude >10 - funguje
 • =SUMIFS(E4:E7;B4:B7;">E14";C4:C7;">14") - v E14 bude 10 - Nefunguje ač je uvedeno v nápovědě Microsoftu :(

Ukázka:

SUMIFS - Microsoft Excel

Zpět na seznam matematických funkcí

SUMX2MY2 (SUMX2MY2)

Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

Syntaxe:

SUMX2MY2(pole_x; pole_y)

Popis argumentů:

 • pole_x - první matice či oblast dat.
 • pole_y - druhá matice či oblast dat.

Poznámky:

Argumenty funkce mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

Příklady:

 • V přípravě

Zpět na seznam matematických funkcí

SUMX2PY2 (SUMX2PY2)

Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

Syntaxe:

SUMX2PY2(pole_x; pole_y)

Popis argumentů:

 • pole_x - první matice či oblast dat.
 • pole_y - druhá matice či oblast dat.

Poznámky:

Argumenty funkce mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

Příklady:

 • V přípravě

Zpět na seznam matematických funkcí

SUMXMY2 (SUMXMY2)

Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

Syntaxe:

SUMXMY2(pole_x;pole_y)

Popis argumentů:

 • pole_x - první matice či oblast dat.
 • pole_y - druhá matice či oblast dat.

Poznámky:

Argumenty funkce mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

Text, logické hodnoty, prázdné buňky - jsou ignorovány.

Nulové hodnoty jsou započítány.

Příklady:

 • =SUMXMY2(A20:A26;B20:B26) - výsledek 112
 • =SUMXMY2({2;3;9;1;8;7;5};{6;5;11;7;5;4;4}) - výsledek 79
 • =SUMXMY2({2;3;9;1;7;5};{6;5;11;7;5;4;4}) - výsledek #NENÍ_K_DISPOZICI

Ukázka:

SUMXMY2 - Microsoft Excel

Zpět na seznam matematických funkcí

TG (TAN)

Tangens čísla.

Syntaxe:

TG(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - úhel v radiánech, jehož tangens chcete zjistit

Poznámky:

Je-li argument uveden ve stupních, převedete ho na radiány vynásobením hodnotou PI()/180 nebo pomocí funkce RADIANS.

Příklady:

 • =TG(0,725) -
 • =TG(45*PI()/180) -
 • =TG(RADIANS(45)) -

Zpět na seznam matematických funkcí

TGH (TANH)

Tangens hyperbolický čísla.

Syntaxe:

TGH (číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - jedná se o libovolné reálné číslo.

Příklady:

 • =TGH(0) -

Zpět na seznam matematických funkcí

USEKNOUT (TRUNC)

Zkrátí číslo na celé číslo.

Syntaxe:

USEKNOUT(číslo;desetiny)

Popis argumentů:

 • číslo - toto číslo bude zkraceno
 • desetiny - počet desetinných míst ve zkráceném čísle (výchozí nula -0)

Příklady:

 • =USEKNOUT(12936,293846;3) = 12936,293
 • =USEKNOUT(12936,293846;2) = 12936,29
 • =USEKNOUT(12936,293846;1) = 12936,2
 • =USEKNOUT(12936,293846;0) = 12936
 • =USEKNOUT(12936,293846;-1) = 12930
 • =USEKNOUT(12936,293846;-2) = 12900

Zpět na seznam matematických funkcí

ZAOKR.DOLŮ (FLOOR)

Obdržíte číslo zaokrouhlené směrem dolů (ve směru k nule).

Syntaxe:

ZAOKR.DOLŮ(číslo; násobek)

Popis argumentů:

 • číslo - numerická hodnota, kterou chcete zaokrouhlit
 • násobek - násobek, na který se má zaokrouhlovat

Poznámky:

Podobné jako funkce ZAOKR.NAHORU

Příklady:

 • ZAOKR.DOLŮ(2,5; 1) rovná se 2
 • ZAOKR.DOLŮ(-2,5; -2) rovná se -2
 • ZAOKR.DOLŮ(-2,5; 2) rovná se #NUM!
 • ZAOKR.DOLŮ(1,5; 0,1) rovná se 1,5
 • ZAOKR.DOLŮ(0,234; 0,01) rovná se 0,23

Zpět na seznam matematických funkcí

ZAOKR.NAHORU (CEILING)

Obdržíte číslo zaokrouhlené směrem nahoru (ve směru od nuly).

Syntaxe:

ZAOKR.NAHORU(číslo;násobek)

Popis argumentů:

 • číslo - numerická hodnota, kterou chcete zaokrouhlit
 • násobek - násobek, na který se má zaokrouhlovat

Poznámky:

Podobné jako funkce ZAOKR.DOLŮ

Příklady:

 • ZAOKR.NAHORU(2,5; 1) rovná se 3
 • ZAOKR.NAHORU(-2,5; -2) rovná se -4
 • ZAOKR.NAHORU(-2,5; 2) rovná se #NUM!
 • ZAOKR.NAHORU(1,5; 0,1) rovná se 1,5
 • ZAOKR.NAHORU(0,234; 0,01) rovná se 0,24

Zpět na seznam matematických funkcí

ZAOKROUHLIT (ROUND)

Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

Syntaxe:

ZAOKROUHLIT(číslo;číslice)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo, které chcete zaokrouhlit
 • číslice - počet číslic, na které se bude zaokrouhlovat

Příklady:

 • =ZAOKROUHLIT(1,25345678;1) 1,3
 • =ZAOKROUHLIT(1,25345678;2) 1,25
 • =ZAOKROUHLIT(1,25345678;3) 1,253
 • =ZAOKROUHLIT(1,25345678;0) 1
 • =ZAOKROUHLIT(12,25345678;-1) 10

Zpět na seznam matematických funkcí

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ (ODD)

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo

Syntaxe:

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo, které chcete zaokrouhlit

Příklady:

 • =ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(2,1) - rovná se 3
 • =ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(2,95) - rovná se 3
 • =ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(-2,95) - rovná se -3

Zpět na seznam matematických funkcí

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ (EVEN)

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

Syntaxe:

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo, které chcete zaokrouhlit

Příklady:

 • =ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(2,1) - rovná se 4
 • =ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(2,95) - rovná se 4
 • =ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(-2,1) - rovná se -4

Zpět na seznam matematických funkcí

Ke stažení zdarma

Soubor s ukázkami matematických funkcí Praktické příklady matematických funkcí v MS Excelu soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. Část (2).

Kam dál - zaokrouhlování

Podrobněji o zaokrouhlování čísel jsem sepsal samostatný článek Zaokrouhlování v Excelu.

Více o zaokrouhlování čísel sepsal také Petr Pecháček v článku: Zaokrouhlování v Excelu odkaz na jiný server přímo na jeho webu.

Závěrem

Matematické funkce část 2 máte za sebou. Tento článek je postupně doplňován (na základě dotazů). K sepsání článku byly použity vlastní zkušenosti a částečně nápověda v MS Excelu.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


jogurt

Přidáno: 14.06.13 14:01

velmi pekna stranka plna kvalitnych informacii. ak by sa ma dnes niekto spytal, koho navrhnut na Excel alebo vseobecne Office MVP za CR a SR, navrhnem Vas.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.06.13 16:19

To Jogurt: Děkuji za pochvalné informace. Moc potěší a povzbudí k další činosti.

Jarda

Přidáno: 14.11.13 23:22

Ahoj hele jaký je příkaz, když chci dát makro na tlačítko. Po kliknutí na tlačítko by to mělo přičíst 1 k číslu, které obsahuje ta buňka. díky

Fanda

Přidáno: 26.01.14 15:50

Zdravím, pokud zadám do Excelu =ZAOKR.NAHORU(-2,5; -2) (dle článku: rovná se -2,5), tak se mi zobrazí výsledek: -4.

Pavel Lasák

Přidáno: 26.01.14 20:03

To Fanda: =ZAOKR.NAHORU(-2,5; -2) je správně -4 v článku jsem překlep opravil. Děkuji.

feri

Přidáno: 14.03.14 18:14

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jde fce "sumif/sumifs" použít ve více listech? např.List1 až List5. Zkouším to všelijak, ale nemůžu na to příjít. Děkuji.

Stáňa

Přidáno: 13.05.14 12:13

Dobrý den, měla bych otázku. Jde nějak zaokrouhlovat na půlku. Třeba číslo 2,86 zaokrouhlit na 2,85 a číslo 2,88 zaokrouhlit na 2,90? Děkuji za radu

Petr Pecháček

Přidáno: 07.10.14 15:00

Pokud se Pavel nebude zlobit, tak uvedu svůj článek k zaokrouhlování, které se tu v dotazech rozmáhá: http://excelplus.net/zaokrouhlovani-v-excelu/

Pavel Lasák

Přidáno: 07.10.14 19:32

To Petr Pecháček: Nebude (doplnil jsem odkaz jako klikatelný do článku), jsem rád, že jsi mi ušetřil "práci".

Jirka

Přidáno: 25.02.16 09:23

mfg. Je možné tento vzoreček zjednodušit: =SUMA(SUMIF(A3:A78;"=min";C3:C78)+SOUČIN.SKALÁRNÍ((A3:A78="amfoto")*C3:C78)+SOUČIN.SKALÁRNÍ((A3:A78="nad")*C3:C78))*(1+15%)/20/8/60. Výstupem je hodnota Kč/min. Nejprve mi to spočítá základní hodnoty. Z konečné hodnoty připočítám 15%, podělím pracovními dny za měsíc a pracovními hodinami za den a nakonec podělím 60 na minutovou hodnotu.

CubA

Přidáno: 17.10.16 11:48

Jen pro zajímavost doplním, že pokavaď mám řadu či sloupec po sobě jdoucích čísel, tak automatická zkratka pro SUMA těchto čísel jest levý Alt + =. Kravina, ale dokáře ušetřit čas:-)


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |