Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-matematicke

Matematické funkce - MS EXCEL (1)

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Přehled matematických funkcí včetně příkladů ... - (ABS až POWER)

Pro (QUOTIENT až ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ) viz článek: Matematické funkce Excel část 2

Seznam matematických funkcí

V tomto článku se dozvíte o těchto funkcích:

Matematické funkce - MS Excel
 • ABS - ABS - Absolutní hodnota čísla
 • ACOT - ACOT - arkuscotangens čísla
 • ACOTH - ACOTH - Inverzní hyperbolický kotanggens
 • AGGREGATE - AGGREGATE - Souhrn dat v seznamu nebo v databázi
 • ARABIC - ARABIC - Převod římských číslel na arabské
 • ARCCOS - ACOS Arkuskosinus čísla
 • ARCCOSH - ACOSH Hodnota hyperbolického arkuskosinu
 • ARCSIN - ASIN Arkussinus čísla
 • ARCSINH - ASINH Hodnota hyperbolického arkussinus
 • ARCTG - ATAN Arkustangens čísla
 • ARCTG2 - ATAN2 Arkustangens x-ové a y-ové souřadnice
 • ARCTGH - ATANH Hyperbolický arkustangens
 • CELÁ.ČÁST - INT Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo
 • COS - COS Kosinus čísla
 • COSH - COSH hyperbolický kosinus čísla
 • COT - COT
 • COTH - COTH
 • CSC - CSC
 • CSCH - CSCH
 • COUNTIF - COUNTIF Sečte neprazdné buňky splňující daná kriteria
 • DECIMAL - DECIMAL
 • DEGREES - DEGREES Převede radiány na stupně
 • DETERMINANT - MDETERM Vrátí determinant matice
 • EXP - EXP Základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané číslo
 • FACTDOUBLE - FACTDOUBLE Vrátí dvojitý faktoriál čísla
 • FAKTORIÁL - FACT Faktoriál čísla
 • FLOOR.MATH - FLOOR.MATH
 • GCD - GCD Vrátí největší společný dělitel
 • INVERZE - MINVERSE Provede inverzi matice
 • KOMBINACE - COMBIN Počet kombinací pro daný počet položek
 • LCM - LCM Nejmenší společný násobek
 • LN - LN Přirozený logaritmus čísla
 • LOG - LOG10 Dekadický logaritmus čísla
 • LOGZ - LOG Logaritmus čísla při zadaném základu
 • MOD - MOD zbytek po dělení
 • MROUND - MROUND Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek
 • MULTINOMIAL - MULTINOMIAL Vrátí mnohočlen z množiny čísel
 • NAHCISLO - RAND Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1
 • ODMOCNINA - SQRT druhá odmocnina
 • PI - PI Hodnota čísla pí
 • POWER - POWER Umocní číslo na zadanou mocninu

V navazujícím článku: Matematické funkce Excel část 2 jsou popsány tyto funkce: QUOTIENT, RADIANS, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SOUČIN, SOUČIN.MATIC, SOUČIN.SKALÁRNÍ, SQRTPI, SUBTOTAL, SUMA, SUMA.ČTVERCŮ, SUMIF, SUMIFS, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TG, TGH, USEKNOUT, ZAOKR.DOLŮ, ZAOKR.NAHORU, ZAOKROUHLIT, ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ, ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Podrobný popis matematických funkcí

chcete-li funkci generálního ředitele musíte si přečíst jiný článek :(

ABS (ABS)

Absolutní hodnota čísla.

Syntaxe:

ABS(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - reálné číslo, jehož absolutní hodnotu chcete zjistit

Příklady:

 • ABS(2) - rovná se 2
 • ABS(-2) - rovná se 2

Zpět na seznam matematických funkcí

ACOT (ACOT)

Vrátí arkuscotangens čísla (inverzní kotangenta).

Syntaxe:

ACOT(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - reálné číslo, jehož arkuscotangens chcete zjistit

Příklady:

 • ACOT(5) - rovná se 0,19739556
 • ACOT(-1) - rovná se 2,35619449

Zpět na seznam matematických funkcí

ACOTH (ACOTH)

Inverzní hyperbolický kotanggens čísla.

Syntaxe:

ACOTH(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo jehož hyperbolický kotanggens chcete zjistit (číslo musí být větší než 1).

Příklady:

 • =ACOTH(6) - rovná se 0,168236118
 • =ACOTH(0) - rovná se #ČÍSLO!

Zpět na seznam matematických funkcí

AGGREGATE (AGGREGATE)

Souhrn dat v seznamu nebo v databázi.

Syntaxe:

' klasický AGGREGATE(funkce; možnosti; odkaz1; [odkaz2]; …) ' maticový AGGREGATE(funkce; možnosti; matice; [k])

Popis argumentů:

 • číslo - Funkce má být použita (1 až 19).
  • 1 PRŮMĚR
  • 2 POČET
  • 3 POČET2
  • 4 MAX
  • 5 MIN
  • 6 SOUČIN
  • 7 SMODCH.VÝBĚR.S
  • 8 SMODCH.P
  • 9 SUMA
  • 10 VAR.S
  • 11 VAR.P
  • 12 MEDIAN
  • 13 MODE.SNGL
  • 14 LARGE
  • 15 SMALL
  • 16 PERCENTIL.INC
  • 17 QUARTIL.INC
  • 18 PERCENTIL.EXC
  • 19 QUARTIL.EXC
 • číslo - hodnota určující, které hodnoty k vyhodnocení se mají pro funkci ignorovat.
  • 0 nebo neuveden, Ignoruje vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE
  • 1 Ignoruje skryté řádky a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE
  • 2 Ignoruje chybové hodnoty a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE
  • 3 Ignoruje skryté řádky, chybové hodnoty a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE
  • 4 Neignorovat nic
  • 5 Ignoruje skryté řádky
  • 6 Ignoruje chybové hodnoty
  • 7 Ignoruje skryté řádky a chybové hodnoty
 • Odkaz1 -
 • Odkaz2 -

Příklady:

 • v přípravě

Zpět na seznam matematických funkcí

ARABIC (ARABIC)

Převod římských číslel na arabské.

Syntaxe:

ARABIC(text)

Popis argumentů:

 • text - uzavřený v uvozovkách, prázdný řetězec ("") nebo odkaz na buňku obsahující text

Příklady:

 • =ARABIC("MCL") - rovná se 1150
 • =ARABIC("III") - rovná se 3

Zpět na seznam matematických funkcí

ARCCOS

Vrátí arkuskosinus čísla. Arkuskosinus je úhel, jehož kosinus je zadané číslo. Výsledný úhel se udává v radiánech v rozsahu 0 až pí.

Syntaxe:

ARCCOS(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - je kosinus požadovaného úhlu; číslo musí být v rozmezí od -1 do 1.

Poznámky:

Chcete-li výsledek převést z radiánů na stupně, vynásobte ho hodnotou 180/PI().

Příklady:

 • =ARCCOS(-0,5) - 2.094395
 • =ARCCOS(-0,5)*180/PI() - 120 stupňů, (tj. 2pi/3 radiánů)

Zpět na seznam matematických funkcí

ARCCOSH

Vrátí hyperbolický arkuskosinus zadaného čísla. Toto číslo musí být větší nebo rovno 1.

Syntaxe:

ARCCOSH(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - je libovolné reálné číslo větší nebo rovno 1.

Poznámky:

Hyperbolický arkuskosinus je hodnota, jejíž hyperbolický kosinus je zadané číslo, tj. ARCCOSH(COSH(číslo)) se rovná zadanému číslu.

Příklady:

 • =ARCCOSH(1) - 0
 • =ARCCOSH(10) - 2,993223

Zpět na seznam matematických funkcí

ARCSIN

Vrátí arkussinus zadaného čísla. Arkussinus je úhel, jehož sinus je zadané číslo. Výsledný úhel je udán v radiánech v intervalu od -pi/2 do pi/2.

Syntaxe:

ARCSIN(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - je sinus požadovaného úhlu; číslo musí být v rozmezí od -1 do 1.

Poznámky:

Chcete-li arkussinus vyjádřit ve stupních, vynásobte výsledek hodnotou 180/PI( ).

Příklady:

 • =ARCSIN(-0,5) -0,5236
 • =ARCSIN(-0,5)*180/PI() - -30°

Zpět na seznam matematických funkcí

ARCSINH

Vrátí hyperbolický arkussinus zadaného čísla.

Syntaxe:

ARCSINH(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - je libovolné reálné číslo

Poznámky:

Hyperbolický arkussinus je hodnota, jejíž hyperbolický sinus je zadané číslo, takže ARCSINH(SINH(číslo)) se rovná zadanému číslu.

Příklady:

 • =ARCSINH(-2,5) -1,64723
 • =ARCSINH(10) 2,998223

Zpět na seznam matematických funkcí

ARCTG

Vrátí arkustangens (inverzní funkce k funkci tangens) zadaného čísla.

Syntaxe:

ARCTG(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo -

Poznámky:

Příklady:

 • ARCTG(1) - Arkustangens bodu 1 v radiánech, pí/4 (0,785398)

Zpět na seznam matematických funkcí

ARCTG2

Vrátí arkustangens zadaných souřadnic x a y. Arkustangens je úhel mezi osou x a přímkou obsahující počátek (0;0) a bod o souřadnicích (x_číslo, y_číslo). Tento úhel je udán v radiánech v intervalu -pi až pi, s výjimkou hodnoty -pi.

Syntaxe:

ARCTG2(x_číslo;y_číslo)

Popis argumentů:

 • x_číslo - souřadnice bodu na ose x
 • y_číslo - souřadnice bodu na ose y

Poznámky:

Kladný výsledek - úhel proti směru hodinových ručiček od osy x (záporný po směru).

Příklady:

 • =ARCTG2(1;1) -
 • =ARCTG2(-1;-1) -

Zpět na seznam matematických funkcí

ARCTGH

Vrátí hyperbolický arkustangens zadaného čísla. Toto číslo musí být mezi -1 a 1 (s výjimkou mezních hodnot -1 a 1).

Syntaxe:

ARCTGH(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - libovolné reálné číslo v rozmezí mezi 1 a -1

Poznámky:

Hyperbolický arkustangens je hodnota, jejíž hyperbolický tangens je zadané číslo, takže ARCTGH(TGH(číslo)) se rovná zadanému číslu.

Příklady:

 • ARCTGH(0,76159416) 1 cca
 • ARCTGH(-0,1) -0,10034

Zpět na seznam matematických funkcí

CELÁ.ČÁST

Zaokrouhlí číslo na nejbližší menší celé číslo.

Syntaxe:

CELÁ.ČÁST(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - reálné číslo, které se má zaokrouhlit

Příklady:

 • CELÁ.ČÁST(2,9) 2
 • CELÁ.ČÁST(2,1) 2
 • CELÁ.ČÁST(-2,9) -3
 • CELÁ.ČÁST(-2,1) -3

Zpět na seznam matematických funkcí

COS

Vrátí kosinus zadaného úhlu.

Syntaxe:

COS(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - je úhel v radiánech, jehož kosinus chcete zjistit

Poznámky:

Je-li tento úhel uveden ve stupních, převedete ho na radiány vynásobením hodnotou PI()/180.

Podobná funkce SIN.

Příklady:

 • COS(60*PI()/180) 0,5 - kosinus 60 stupňů převedeno na radiány
 • COS(0,5) 0,877582 - úhel je již v radiánech
 • COS(0) 1 - úhel je již v radiánech

Zpět na seznam matematických funkcí

COSH

Vrátí hyperbolický kosinus zadaného čísla.

Syntaxe:

COSH(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - libovolné reálné číslo, pro které obdržíte hyperbolický kosinus.

Příklady:

 • COSH(4) - 27,30823

Zpět na seznam matematických funkcí

COUNTIF

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.

Syntaxe:

COUNTIF(oblast;kritérium)

Popis argumentů:

 • Oblast - ve které chcete spočítat buňky
 • Kritérium - definuje, které buňky se budou počítat

Poznámky:

Podrobněji a detajlněji o funkci v samostatném článku: COUNTIF - Funkce statistické - Excel.

Příklady:

  A B
1 10 koza
2 12 koza
3 12 krava
4 20 krava
5 40 krava
6 50 koza
7 60 kun
 • COUNTIF(A1:A7;"12") 2
 • COUNTIF(A1:A7;12) 2
 • COUNTIF(A1:A7;">25") 3
 • COUNTIF(B1:B7;"koza") 3

Zpět na seznam matematických funkcí

DEGREES

Převede radiány na stupně.

Syntaxe:

DEGREES(úhel)

Popis argumentů:

 • Úhel - úhel v radiánech

Příklady:

 • DEGREES(PI()) 180
 • DEGREES(0,5) 28.6478898

Zpět na seznam matematických funkcí

DETERMINANT

Vrátí determinant matice (pole).

Syntaxe:

DETERMINANT(pole)

Popis argumentů:

 • pole - matice se stejným počtem řádků a sloupců.

Poznámky:

Funkce bude podrobněji probrána v článku o maticích.

Příklady:

 • =DETERMINANT({3;6|1;1}) -

Zpět na seznam matematických funkcí

EXP

Vrátí e umocněné na hodnotu argumentu číslo. Konstanta e se rovná 2,71828182845904, základu přirozených logaritmů.

Syntaxe:

EXP(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - xponent aplikovaný na základ e

Poznámky:

Inverzní k funkci LN

Příklady:

 • EXP(1) - rovná se 2,718282 (přibližná hodnota e)
 • EXP(2) - rovná se e2, nebo 7,389056
 • EXP(LN(3)) - rovná se 3
 • LN(EXP(4)) - rovná se 4 (tj. podobné fce LN)

Zpět na seznam matematických funkcí

FAKTORIÁL

Vrátí faktoriál zadaného čísla. Faktoriál čísla se rovná 1*2*3*...* n. Kde n je zadané číslo.

Syntaxe:

FAKTORIÁL(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - nezáporné číslo, jehož faktoriál chcete vypočítat

Příklady:

 • =FAKTORIÁL(1) - výsledek 1
 • =FAKTORIÁL(1,9) - výsledek 1
 • =FAKTORIÁL(0) - výsledek 1
 • =FAKTORIÁL(-1) - chybný výsledek #NUM!
 • =FAKTORIÁL(2) - výsledek 2
 • =FAKTORIÁL(5) - výsledek 120

Zpět na seznam matematických funkcí

FACTDOUBLE

Vrátí dvojitý faktoriál zadaného čísla.

Syntaxe:

FACTDOUBLE(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - nezáporné číslo, jehož dvojitý faktoriál chcete vypočítat

Poznámky:

 • Sudé n! = n (n-2)(n-4).. (4)(2)
 • Liché n! = n (n-2)(n-4).. (3)(1)

Příklady:

 • FACTDOUBLE(1) - výsledek 1
 • FACTDOUBLE(0) - výsledek 1
 • FACTDOUBLE(-1) - chybný výsledek #NUM!
 • FACTDOUBLE(2) - výsledek 2
 • FACTDOUBLE(5) - výsledek 15
 • FACTDOUBLE(9) - výsledek 945

Zpět na seznam matematických funkcí

GCD

Vrátí největší společný dělitel

Syntaxe:

GCD(číslo1;číslo2;...)

Popis argumentů:

 • Číslo1, ... Číslo 29 - Celočíselné hodnoty

Poznámky:

Vrátí největšího společného dělitele dvou nebo více celých čísel. Největší společný dělitel je největší celé číslo, které dělí jak číslo1, číslo2 až číslo n beze zbytku.

Pokud některá z hodnot není celočíselná, bude zkrácena.

Viz také LMC.

Příklady:

 • =GCD(7;2) 1 Největší společný dělitel čísel 7 a 2
 • =GCD(7;1) 1 Největší společný dělitel čísel 7 a 1
 • =GCD(24;12) 12
 • =GCD(144;36) 36
 • =GCD(144;0) 144

Zpět na seznam matematických funkcí

INVERZE (MINVERSE)

Provede inverzi matice

Syntaxe:

INVERZE(pole)

Popis argumentů:

 • pole - matice se stejným počtem řádků a sloupců

Poznámky:

Funkce bude podrobněji probrána v článku o maticích.

Příklady:

 • - v přípravě

Zpět na seznam matematických funkcí

KOMBINACE

Počet kombinací pro zadaný počet prvků.

Syntaxe:

KOMBINACE(počet;kombinace)

Popis argumentů:

 • počet - počet položek
 • kombinace - počet prvků v každé kombinaci

Poznámky:

Využití například ve sportu viz příklady. Počet dvoučlenných družstev, které lze vybrat z 8 kandidátů.

Příklady:

 • =KOMBINACE(8;2) 28
 • =KOMBINACE(2;2) 1
 • =KOMBINACE(3;2) 3

Zpět na seznam matematických funkcí

LCM

Nejmenší společný násobek. Nejmenší celé kladné číslo, které je násobkem všech celočíselných argumentů (například pro sčítání zlomků s různými jmenovateli).

Syntaxe:

LCM(číslo1;číslo2;...)

Popis argumentů:

 • Číslo1, číslo2, ... - 1 - 255 pro které najde společný násobek.

Příklady:

 • =LCM(5;3) 15
 • =LCM(20;2) 20
 • =LCM(20;2;5;10) 20

Zpět na seznam matematických funkcí

LN

Vrátí přirozený logaritmus argumentu. Přirozený logaritmus je počítán při základu e (2,71828182845904). Funkce LN je inverzní k funkci EXP.

Syntaxe:

LN(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - kladné reálné číslo, jehož přirozený logaritmus má být spočítán.

Příklady:

 • =LN(86) - rovná se 4,454347
 • =LN(2,7182818) - rovná se 1
 • =LN(EXP(3)) - rovná se 3
 • =EXP(LN(4)) - rovná se 4

Zpět na seznam matematických funkcí

LOG

Vrátí dekadický logaritmus čísla.

Syntaxe:

LOG(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - kladné reálné číslo, jehož dekadický logaritmus má být spočítán.

Poznámky:

Příklady:

 • LOG(86) - rovná se 1,934498451
 • LOG(10) - rovná se 1
 • LOG(1E5) - rovná se 5
 • LOG(10^5) - rovná se 5

Zpět na seznam matematických funkcí

MOD

Zbytek po delění.

Syntaxe:

MOD(číslo;dělitel)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo které bude děleno
 • dělitel - čím bude číslo děleno

Příklady:

 • =MOD(10;5) - rovná se 0
 • =MOD(11;5) - rovná se 1

Zpět na seznam matematických funkcí

MROUND

Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.

Syntaxe:

MROUND(číslo; násobek)

Popis argumentů:

 • číslo - toto číslo bude zaokrouhleno
 • násobek - na jaký násobek ma být číslo zaokrouhleno

Příklady:

 • =MROUND(1298;4) - rovná se 1300
 • =MROUND(1298,1235;0,2) - rovná se 1298,2

Zpět na seznam matematických funkcí

MULTINOMIAL (MULTINOMIAL)

Vrátí mnohočlen z množiny čísel.

Syntaxe:

MULTINOMIAL(číslo1;číslo2;...)

Popis argumentů:

 • číslo1, číslo2, ... číslo29 - hodnoty, pro které chcete spočítat multinomial

Poznámky:

#HODNOTA! Pokud některý argument není číselný

Příklady:

 • =MULTINOMIAL(2;3;4) -

Zpět na seznam matematických funkcí

NÁHČÍSLO

Vrátí rovnoměrně rozložená náhodná čísla větší nebo rovna 0 a menší než 1. Nové náhodné číslo je vraceno vždy, když je přepočítán list.

Syntaxe:

NÁHČÍSLO()

Popis argumentů:

 • Funkce nemá argument

Příklady:

 • NÁHČÍSLO() - generuje se číslo 0 až 1.
 • NÁHČÍSLO()*100 - V následujícím příkladu se generuje náhodné číslo větší nebo rovno 0 a menší než 100.

Zpět na seznam matematických funkcí

ODMOCNINA

Vrátí druhou odmocninu daného čísla.

Syntaxe:

ODMOCNINA(číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo - číslo, jehož odmocninu chcete znát

Poznámky:

 • Pro záporné číslo - chybová hodnota #NUM!
 • LPro výpočty x-té odmocniny využít funkci POWER

Příklady:

 • ODMOCNINA(16) - rovná se 4
 • ODMOCNINA(-16) - rovná se #NUM!
 • ODMOCNINA(ABS(-16)) - rovná se 4

Výpočet x-té odmocniny:

Pro výpočet x-te odmocniny na první pohled se musí využít funkce POWER, za předpokladu, že si z matematiky pamatujeme, že třetí odmocnina je vlastně daná hodnota na 1/3, nebo-li:

 • POWER(27;1/3) - třetí odmocnina z 27

Zpět na seznam matematických funkcí

PI

Vrátí číslo 3,14159265358979, matematickou konstantu p, s přesností na 14 desetinných míst. Stále jsme v matematice a ne kamasutře :)

Syntaxe:

PI()

Popis argumentů:

 • Funkce nemá argumet.

Příklady:

 • =PI() - 3,14....

Zpět na seznam matematických funkcí

POWER

Vrací mocninu čísla. Lze využít i pro výpočty x-té odmocniny.

Syntaxe:

POWER(číslo;mocnina)

Popis argumentů:

 • číslo - libovolné reálné číslo, základ pro umocňování
 • mocnina - exponent, kterým má být základ umocněn

Příklady:

 • POWER(5;2) - rovná se 25
 • POWER(98,6;3,2) - rovná se 2401077
 • POWER(4;5/4) - rovná se 5,656854

Výpočet x-té odmocniny:

 • POWER(27;1/3) - třetí odmocnina z 27

Poznámka

Třetí odmocnina je vlastně mocnina na 1/x. Takže pro druhou odmocninu lze využít POWER(***;1/2), pr třetí POWER(***;1/3), čtvrtou POWER(***;1/4), atd.

Zpět na seznam matematických funkcí

Další matematické funkce

 • QUOTIENT - Vrátí celou část dělení
 • RADIANS - Převede stupně na radiány
 • RANDBETWEEN - Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly
 • ROMAN - Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu
 • ROUNDDOWN - Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule
 • ROUNDUP - Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly
 • SERIESSUM - Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce
 • SIGN - Vrátí znaménko čísla
 • SIN - Sinus daného úhlu
 • SINH - Hyperbolický sinus čísla
 • SOUČIN - Vynásobí argumenty funkce
 • SOUČIN.MATIC - Součin dvou matic
 • SOUČIN.SKALÁRNÍ - Součet součinů odpovídajících prvků matic
 • SQRTPI - Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí)
 • SUBTOTAL
 • SUMA - Sečte argumenty funkce
 • SUMA.ČTVERCŮ - Součet čtverců argumentů
 • SUMIF - Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií
 • SUMX2MY2 - Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • SUMX2PY2 - Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • SUMXMY2 - Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích
 • TG - tangens čísla
 • TGH - hyperbolický tangens čísla
 • USEKNOUT - Zkrátí číslo na celé číslo
 • ZAOKR.DOLŮ - Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule
 • ZAOKR.NAHORU - Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo
 • ZAOKROUHLIT - Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic
 • ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ - aokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo
 • ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ - Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo

Zpět na seznam matematických funkcí

Ke stažení zdarma

Soubor s ukázkami matematických funkcí Praktické příklady matematických funkcí v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. část (1).

Závěrem

Článek vznikl na základě vlastních zkušeností a za pomocí nápovědy MS Exclelu.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Jiří

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobry den, potreboval by jsem poradit. Potrebuji udelat podminku, kdyz vyjde desetinne cislo, aby mi to . napsalo do kolonky ANO, pokud to bude cele cislo tak NE. Dekuji za pomoc

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Jiří: Zkuste použít funkci MOD, vrátí zbytek po dělení jednoho čísla druhým. Výsledek má stejné znaménko jako dělitel. Pak stačí použít funkci KDYŽ.

Komentář přenesen z původního článku

Jiří

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Pavel: Děkuji.

Komentář přenesen z původního článku

Lenča

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den. Poraďte mi, prosím, jakou funci mám použít: mám seznam měst (ulic) a potřebuji aby se do tabulky doplňovala automaticky (po zadání prvního případně dalších písmen, jako u klasického kopírování ve sloupci). Děkuji a zdravím všechny, kdo excelu rozumí víc než já (takže prostě všechny:)

Komentář přenesen z původního článku

Richard Kuzikowský

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den potřebuji poradit. Mám tabulku do které zapisuji bodové zisky jednotlivých turnajů. Turnajů je 24 a počítá se 18 nejlepších a nemohu přijít na vzorec který by mi v řádku těch 18 nej vygeneroval a spočítal můžete mi poradit? Vím že si mohu jednoduše nejhorší turnaje vymazat ale tím bych ztratil i přehled o celkovém počtu bodů

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Richard: Odpověď by byla na dlouho. Možná by to chtělo i něco naprogramovat ve VBA. Bohužel na to nemám čas.

Komentář přenesen z původního článku

ladik-dvori@seznam.cz

Přidáno: 20.01.10 20:30

potřeboval bych poradit jak udělat toto mám ve sloupci tyto čísla 522
12
15
78
45
a´za hodinu se aktualizujě takoví žebříček který mám v práci a já si ho teda zkopíruju k těmto číslum a musím počítat okolik jě tam těch čísel víc takze mám tedy a musím nazpamnět počítat z hlavi bylo tam tohle číslo a za hodku jě tam zkopírovaný druhý sloupec tento
sloupec 1 sloupec2
522 533
12 15
15 18
78 80
45 57

a ono se mi to nechce přepočítávat o kolik jse druhý sloupec zvedl a de to prej nák udělat ze se to přepočítá samo prosím pošlete mi na e-mail ladik-dvori@seznam.cz jak se to dělá předem děkuji

Komentář přenesen z původního článku

Stana

Přidáno: 20.01.10 20:30

DObry vecer,
potrebovala bych poradit. Potrebuji zajistit, aby po doplneni udaju (text i cisla) do radku se radek uzamkl a neslo uz opravovat. Jde to vubec? Dekuji

Stana


Komentář přenesen z původního článku

Jiří

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobry den, mam jeden problem a byl bych vdecny za pomoc. Provedu sumu sloupce hodnot a potreboval bych zablokovat prepocet sumy, tak aby byl prvni soucet z puvodnich hodnot, ktere se pak v prubehu mesice meni. A na konci me zajima rozdil puvodni sumy a konecne sumy z vybraneho sloupce .Diky za pomoc.

Komentář přenesen z původního článku

Vladimír

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,
pro domáci hru bingo, jsem si udělal tabulku která obsahuje nekolik "podtabulek" 3x3 buňky.(lístečky na kterých škrtáme čísla). Na generování čísel jsem použil funkce NÁHČÍSLO(). Můžete mi někdo poradit, jak zajistit, aby se mi v tabulce 3x3 buňky neopakovalo stejné číslo? Tj, často se mi vygeneruji třeba čísla 2,67,86,16,67,33,10,91,94 ale mám tam dvakrát číslo 67 :-(

Komentář přenesen z původního článku

Karolína

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den, potřebuji vytvořit graf kotangens a potřebuji převést stupně na radiány. Jedná se mi o přesné zadání do funkce např. úhlu 179° 59' 30".
Předem děkuji za radu..

Komentář přenesen z původního článku

FuSKA!

Přidáno: 20.01.10 20:30

Je zajímavé,že i vy máte volební právo s takovými pravopisnými chybami ;)

Komentář přenesen z původního článku

Přidáno: 20.01.10 20:30

To FuSKA: Volební právo zatím mám :), ale klidně mi můžete články zdarma opravovat ;) nebo odpovídat na dotazy. Dobrovolnosti se meze nekladou.

Komentář přenesen z původního článku

Bogi

Přidáno: 17.05.11 05:56

Dobrý den Potřeboval bych poradit s funkcí, která při výpočtu průměru ve sloupci, vynechá prázdné buňky a buňky, kde je písmeno, popřípadě text. Děkuji za ochotu

Pavel Lasák

Přidáno: 17.05.11 17:40

To Bogi: Přímo funkce PRŮMĚR. tj. Jestliže oblast nebo odkaz na buňku obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

Přidáno: 26.05.11 08:54

Dobrý den Nejdíve musím poděkovat panu Lasákovi za ochotu a snahu, ale hned si musím nasypat popel na hlavu, za špatně položenou otázku. Funkce průměr mě samozřejmě vrací, v případě, že jsou v buňkách číselné hodnoty, správně průměr těch hodnot. Potřeboval bych ale, aby v případě, že do buňky napíšu písmeno, vrátila funkce to písmeno a v případě, že tam budou čísla vrátila průměr těch čísel. Když do buňky napíšu písmeno, funkce ho ignoruje,a vrací chybové hlášení, a když napíšu nulu, funkce snižuje vypočítaný průměr. Možná je to triviální, ale já na to nemohu přijít. Ještě jednou děkuji za snahu a ochotu. S přáním hezkého dne Bogi

Pavel Lasák

Přidáno: 26.05.11 16:08

To Bogi: Zjistit přes JE.ČISLO zda se jedná o číslo. Přes funkci KDYŽ pokud PRAVDA spočti průměr, pokud NEPRAVDA zobraz písmeno.

Pavel Xinopulos

Přidáno: 26.05.11 23:56

Dobrý den, moc bych chtěl poprosit o Vaši pomoc..Chystám SVOČ a potřebuji analyzovat trochu dat, ale nevím jak na to...:-)) Potřeboval bych zjistit, jak mi excel vypočítá následující: Ve sloupci Q4 až Q1000 mám čísla 1 nebo 0 V sousedním sloupci R4 až R1000 mám opět čísla 1 nebo 0 Potřebuji zjistit, u kolika položek je zastoupena 0 v jednotlivém řádku zároveň ve sloupci Q a ve sloupci R. (tzn. nula je pouze např. v Q7 a současně R7 a v Q122 a současně R122 - takže výsledek by byl "2" - 2 položky se shodují v daných sloupcích svými vlastnostmi) Potom bych chtěl zjistit, v kolika případech je součet sousedních buněk v daných sloupcích roven číslu 3 (například když chci zjistit kdy je součet buňky Qněco a Rněco ve vodorovné ose roven 3, a to v rozmezí Q4 až Q1000 a R4 až R1000). Doufám, že mi rozumíte..:-) Prostě chci například zjistit, kolik položek nevyhovuje ani v jednom kritériu a kolikrát vyhovuje součet kritérií jednotlivých položek...:-) Strašně moc děkuji za pomoc!!!! :-)

Bogi

Přidáno: 01.06.11 11:01

Promiňte, ale asi jsem absolutní tupec. Ať se snažím, jak se snažím, nemohu s tou vnořenou funkcí hnout. Nebyl by jste tak hodný a nenapsal, mně hlupci, celé znění téhle funkce, abych je mohl okopírovat a použít? Jde o průměr čísel 1-5 ve sloupci a o písmeno N v případě, že žádná čísla funkce nenajde. Pro Vás to zřejmě bude jednoduché, ale já už chvílemi trpím trudomyslnosti. Předem děkuji za ochotu a přeji hezký den Grammetbauer

Pavel Lasák

Přidáno: 01.06.11 16:24

To BPavel Xinopulos: Do dalšího sloupce dát součet. A do dalších tři sloupců funkci KDYŽ. V prvním bude KDYŽ = 1 pokud je součet nula jinak nula. Ve druhém KDYŽ = 1 pokud je součet jedná jinak nula. Ve třetím KDYŽ = 1 pokud součet roven dvě. Na konci řádku date sumu. V prvním sloupci KDYŽ počet jedniček odpovídá počtu řádku kde jsou Q R nuly atd.

Pavel Lasák

Přidáno: 01.06.11 16:41

To Bogi: =KDYŽ(JE.ČISLO(B3)=NEPRAVDA;B3;KDYŽ(JE.ČISLO(B4)=NEPRAVDA;B4;KDYŽ(JE.ČISLO(B5)=NEPRAVDA;B5;PRŮMĚR($B$3:$B$7)))) Pro B6,B7 se doplní KDYŽ podobně.

Bogi

Přidáno: 02.06.11 06:01

Díky, jte machr. Hezký den

NoFooT

Přidáno: 01.07.11 08:28

Ahoj Jsem excelovej začátečník a mám dotaz: Jak a kde nastavím vzestupnou/sestupnou číselnou řadu(do každého řádku/sloupce následujcí číslici od 1-x) např.při vytváření kalendáře?Vždy píšu číslice jednotlivě a to je docela otravné. Děkuji za radu

Pavel Lasák

Přidáno: 01.07.11 18:05

To NoFooT: Za pomocí myší. Označené buňka. Táhnout z pravého dolního rohu.

NoFooT

Přidáno: 11.07.11 08:22

Děkuji už jsem na to přišel je to dost blbá otázka co? Díky za radu

Petra

Přidáno: 03.08.11 15:13

Dobrý den, prosím o radu, jak změním v tabulce ve sloupcích telefonní čísla, příklad 420777777777 na 777777777. Pokoušela jsem se vytvořit vlatní formát čísel, ale núspěšně. Děkuji za odpověď Petra

Pavel Lasák

Přidáno: 03.08.11 16:20

To Petra - použil bych z textových funkci: ČÁST(text;start;počet_znaků)

Přidáno: 23.08.11 11:05

Dobrý den, mám dotaz jak zadat sumu s 20 položkami když mi při uložení fce hlásí že bylo zadáno více kritérií než je v aktuálním formátu povoleno. Potřebuji posčítat sloupec s 20 a více položkami jak na to ?

Pavel Lasák

Přidáno: 24.08.11 21:45

To : Rozdělit do dvou sum a ty sečíst.

Richard

Přidáno: 28.08.11 09:36

V dotazu dám seřadit sum ve dvou sloupcích. V dalším sloupci vytvořím vzorec pomocí hranatých závorek kdy dělím jeden sloupec druhým. V accesu 2010 mi to vrací chybu. Pokusil jsem se stejný vzorec vytvořit i pomocí wizard, ale se stejným výsledkem. V předchozích verzích accesu mi to funguje.

Jan Kohlíček

Přidáno: 03.10.11 13:31

Dobrý den pane Lasáku, sleduji zde v diskuzi, že naleznete odpověď na všechny dotazy. Měl bych na Vás dotaz, asi ohledně funkce PRUMER, nebo DPRUMER. Jde mi o to, že mám mnoho hodnot, a z nich vypočítávám průměr. Jenže mnoho hodnot je se záporným znaménkem, a to je kámen úrazu - zkresluje to samotný celý průměr. Je možné v nějaké funkci (třeba i jiné, než průměr) udělat průměr, ale pouze ze všech kladných hodnot? Mnohokrát děkuji za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 03.10.11 20:46

To Richard: Můžete mi to poslat na email lasak*centrum.cz?

Pavel Lasák

Přidáno: 03.10.11 20:47

To Jan Kohlíček: do druhého sloupce B dát =KDYŽ(A1>=0;A1;""), nebo =KDYŽ(A1>0;A1;"") pokud nechcete počítat nulu. Pak z daného sloupce průměr.

Jan Kohlíček

Přidáno: 17.10.11 12:24

Dobrý den pane Lasáku, ještě jsem nad tím dlouho dumal, ale nakonec jsem přišel na tento vzorec: =KDYŽ(L135="";$S$1-G135;L135-G135) s tím, že na $S$1 je ukotvené aktuální datum, ve sloupcích L a G jsou různé datumy. Výsledek je pak takový, že mám kladné číslo, které mi znázorňuje jak zpoždění, tak zároveň jak mi co dlouho trvalo. Každopádně děkuji za pomoc a za laskavost!

Pavel Lasák

Přidáno: 18.10.11 20:47

To Jan Kohlíček: Rádo se stalo.

šarlota

Přidáno: 23.10.11 17:45

dobrý den prosím pomocí jake funkce zjistím z data narození věk ?

Pavel Lasák

Přidáno: 24.10.11 16:02

To Šarlota:
A1: 27.4.1999 datum narození
B1: =DNES() dnešní datum
C1: =B1-A1 PS: Buňku C1 nastavit formát "rr". Pokud bude formát číslo (bude nějaká velká hodnota co může zmást).

Mrk

Přidáno: 02.01.12 15:26

Dobrý den, potřeboval bych sečíst data za jednotlivé roky ve sloupci D na základě datumu ve sloupci A. Nevím jestli na to jdu dobře přes SUMIF ale můj vzorec vrací pouze "0" ... kde je chyba prosím =SUMIF(A3:A73;">=DATUM(2011;1;1):<=DATUM(2011;12;31)";D3:D73) předem díky

Veronika

Přidáno: 08.01.12 13:59

Dobrý den, potrebovala by som vedieť ako sa robí banková rozpiska , ak do buniek zapíšem ľubovolné sumy v € program sám zistí koľko bankoviek a mincí príslušných nominálnych hodnôt potrebujeme na vyplatenie týchto súm....ďakujem

Petra

Přidáno: 07.03.12 12:34

Dobrý den, jsem co se týče excelu úplný začátečník a tak bych potřebovala poradit. Jeden sloupeček mám maloobchodní cenu, do druhého bych potřebovala dát slevu např. 11.5% + DPH, nebo i jen 11.5%.. Jaký vzoreček mám na to použít?? Děkuji Vám za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 07.03.12 17:54

To Veronika: využít funkce logické http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/ a matematické (tento článek). Budu-li mít čas napíšu jak na to.

Pavel Lasák

Přidáno: 07.03.12 18:03

To Petra: Aby to mělo nějakou logiku je potřeba do jedné buňky uvést 11.5 procent a na tu se odkazovat. Co když se změní na 12.5 tak ať se nemusí měnit všechny vrorce. Tj. použít absolutní odkazy viz http://office.lasakovi.com/excel/zaklady/relativni-absolutni-odkazy-excel/

Miloš

Přidáno: 21.05.12 16:30

Mám v excelové tabulce tento údaj " 3.600e+00 " a potřeboval bych ho přepsat na 3,6 čemuž odpovídá hodnotově

Pavel Lasák

Přidáno: 21.05.12 19:42

To Miloš předpokládám, že je potřeba pro další výpočet, převede se a číslo, uvedena hodnota je v buňce B3: =HODNOTA(NAHRADIT(B3;2;1;",")) Více o funkcích textových http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/

Miloš

Přidáno: 23.05.12 18:31

Díky za odpověď,ale je to trochu složitější.To co jsem uváděl,byl jen jeden příklad,ale já mám v excelové tabulce záznam z přístroje o stovkách údajů a rád bych ti to poslal na email s důkladným popisem-je li to možné???

Pavel Lasák

Přidáno: 23.05.12 21:38

To Miloš, klidně pošli s popisem, pokusím se poradit.

Radek

Přidáno: 04.07.12 16:24

Jsem začátečník udělal jsem si tabulku v kolonkách "A" mám datum ( 1.6.2012 )v kolonkách "B" potřebuji zadat číslo ( 13 ) a v kolonce "C" potřebuji aby to ukazalo datum ( 1.6.2013 ) zkrátka aby mě to přičetlo ( 13x měsíc k prvnímu datumu). Dotaz zní existuje na to nějaký vzorec? Předem dík za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 04.07.12 22:16

To Radek: =DATUM(ROK(A1);MĚSÍC(A1)+B1;DEN(A1)) Více info o funkcích pro datum a čas: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-teorie/

Evža

Přidáno: 27.07.12 10:51

Dobrý den, potřebovala bych poradit s výpočtem. Mám tabulku rozdělenou na 12 měsíců v roce. První řádek jsou měsíce předcházejícího roku a druhý řádek jsou měsíce aktuálního roku. V předcházejícím roce mám vyplněné všechny měsíce hodnotami, v aktuálním roce jen hodnoty v měsících, které již proběhly. Samotný výpočet spočívá v podílu součtu měsíců př. Suma(01-06 2012)/suma(01-06 2011). Potřebuji nastavit výpočet, tak aby při vyplnění dalšího měsíce v aktuálním roce se vzorec automaticky opravil př. Suma(01-07 2012)/suma(01-07 2011). Děkuji za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 27.07.12 15:22

To Evža: Tady bych to viděl na makro. Ale pokud se jedná o 12 buňěk ruční přepis bude rychlejši :)

Hana

Přidáno: 07.08.12 13:36

Dobrý den, potřebuji radu - mám velmi obsáhlou tabulku, v rámci níž je pro mne důležité datum. Některé datumy jsou v pořádku, jiné jsou bohužel zapsaný např. 23.3. Potřebuji doplnit rok - v tomto případě 2010. Jak to lze provést? Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 07.08.12 17:42

To Hana: Pokud to není dané formátováním, tak bych doporučil VBA makro.

Pepa

Přidáno: 01.10.12 06:31

Dobrý den, domnívám se, že ARCTG nebo ARCTGH jsou špatně, le jinak pěkné :-). Zdravím

Pavel Lasák

Přidáno: 01.10.12 19:45

To Pepa: Děkuji. ARCTG bylo špatně. Už je opraveno.

Pavel Lasák

Přidáno: 07.10.12 12:37

Pro informaci: V textu na stránkách http://dl.dropbox.com/u/2015053/IVT/tabulkovy-kalkulator/ucebnice/excel_vyber-funkci.pdf je využito mých stránek. Viz jméno Pavel Lasák u obrazovek funkce POČET, POČET2 ;-) Výhodou, je, že tyto stránky se postupně aktualizují a doplňují ....

Tomáš

Přidáno: 10.10.12 00:17

Dobrý den potřeboval bych vytvořil generátor náhodných čísel, která by se neopakovala (byla tedy jen 1x v daném sloupci). Následně bych chtěl ke každému číslu přiřadit slovo, samozřejmě jiné. předem děkuji za rady a tipy

Pavel Lasák

Přidáno: 10.10.12 20:05

To Tomáš: Vytvořit dlouhý sloupec pomocí funkce NÁHČÍSLO() a pak před kontingenční tabulky vyfiltrovat jedinečné. Pak nevím jak budeš mít jedinečná slova, aby se číslum přiřadila.

Antonín Vojtek

Přidáno: 17.03.13 12:21

Dobrý den pán Pavel Lasák, prosim Vás, můžete mi pomoct. Jakou funkci mám použit, když chcem spočítat jednotlivé buňky, které mají určitou hodnotu. Mám spočítat iba buňky které jsou větší jako 5, ale aby výsledek nebyl součet čísel, ale buňek, např. mám čísla 4;1;8;7;2;6;3; výsledek má být 3. Moc Vám děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.03.13 13:35

To Antonín Vojtek: Použít funkci COUNTIF

Jakub T

Přidáno: 08.04.13 20:52

Dobrý den, Je prosím Vás možné vygenerovat z předem známých čísel jedno náhodné číslo? Nevím jak přesně tento problém popsat, dejme tomu, že mám seznam čísel 3 ; 1/3 ; 5 ; 1/5 a chci aby mě excel náhodně vybral z těchto čísel po stisku F9. Nechci čísla mezi pouze ta čísla které jsou zadaná. Děkuji moc za odpověď a Váš čas.

Pavel Lasák

Přidáno: 13.04.13 08:13

To Jakub T: Tabulku s v prvním sloupci čísla 1 ; 2 ; 3 ; .... ve druhém požadovaná (zadaná 3 ; 1/3 ; 5 ...) čísla. Přes funkci =RANDBETWEEN(1;3) dostat náhodné číslo v požadovaném rozsahu a například pomocí SVYHLEDAT přiřadit zadané číslo.

Jakub

Přidáno: 03.09.13 10:13

Dobry den ,rad bych se zeptal mam problem s tim ze kdyz sectu napr.SUM(A1:D1)a vysledek mi vyjde napr.v bunce E1 tak podle ktereho vzorce nebo jak udelam to aby se mi v bunce E1 cislo nemenilo jen kdyz budu pricitat+ v A1:D1 aby se mi v E1 porad zvetsovalo a ne kdyz v A1:D1 vymazu cslo protoze ho potrebuji prepsat mi v E1 cislo klesne.tezko se mi to vysvetluje jsem zacatecnik precetl jsem hodne ale odpoved jsem nikde nenasel jeste tedi priklad : Jakoby Excel A B C D E 1 10 10 10 10 40 2 3 v E1 vidite vysledek 40 to je v poradku ale jak ted udelam kdyz potrebuji pridat napriklad dalsich 5 do A1 bez toho kdyz vymazu tech 10 z A1, v E1 se mi to nehne zustava 40 a ja napisu do A1 5 a bude to. samozrejme ted se ptate proc jednoduse neprepsat v A1 z 10 na 15 ja ale hledam zpusob ve kterem me ten Total cislo z A1:D1 bude porad priskakovat i stim ze vymazu v nektere bunce cislo no asi jse to tu pekne zamotal i dekuji za kazdou radu hezky den Jakub :-)

Erik

Přidáno: 13.12.13 16:57

Dobry den Potreboval by som pomoc s pocitanim uhlov. Presnejsie sa jedna o prepocitavanie uhlov. Napr.: 0->270 90->0 180->90 270->180 neviem sa po 359 vratit k 0. da sa nato vytvorit prikaz?

Pavel Lasák

Přidáno: 13.12.13 21:41

To Erik: Ve spojení s funkci KDYŽ nepomůže?

Erik

Přidáno: 14.12.13 17:51

skusal som... mozno by to aj slo no neviem to asi dobre nakombinovat.

Erik

Přidáno: 17.12.13 10:47

Pomohla funkcia MOD

Jojo

Přidáno: 11.07.14 13:45

To Jakub: ...čiže keď sa vymaže nemá odpočítať z celkovej sumy, ale keď sa niečo zadá, tak to má pripočítať k celkovej sume. Rozumiem správne?

Johana

Přidáno: 16.09.14 07:35

Dobrý den, nejde mi moc matika a tak nevím jakou vybrat funkcinebo nastavit vzoreček. V buňce mám desetimístné číslo a do druhé buňky potřebuji zobrazit součet číslic z čísla první buňky na pozici 1 a 3. Děkuji za ochotu poradit a moc děkuji za tyto stránky. Ať se daří. J

Jojo

Přidáno: 18.09.14 14:53

To Johana -- =ČÁST(A1;1;1)+ČÁST(A1;2;1)+ČÁST(A1;3;1)

Johana

Přidáno: 25.09.14 15:35

Tak to je super, dík moc. Poradila jsem si nakonec i bez funkce, ale o dost pracnějším způsobem. Moc děkuji za podporu, kterou poskytujete nám všem v excelu se plácajícím. Ať se daří.

Petrs74

Přidáno: 29.04.15 17:56

dobrý den lze uložit výsledek v buňce tak abych k výsledku mohl připočítávat změněnou vstupní hodnotu (v buňce A se mi mění hodnota kterou potřebuji stále připočítávat k výsledné hodnotě)

Tomáš

Přidáno: 12.05.15 15:24

Dobrý den, snad mi ještě odpovíte po takové době od posledního komentáře. Potřeboval bych nutně poradit. Mám tabulku, kde je opravdu velké množství dat a potřeboval bych sečíst vždy ty položky, které mají stejný název. Špatně se to vysvětluje. V jednom sloupci je kod nějakého zboží např. 1SEK5678 a v dalším sloupci (samozřejmě je jich víc, ale nás zajímají jen tyto dva) je číslo. Já bych potřeboval aby u všech položek se stejným názvem udělal součet čísel v tom jiném sloupci. Nejde to ale přes SUMIF, protože bych tam musel zadávat každý kod zvlášt a to je při tom množství nereálné.

Maja

Přidáno: 20.05.15 14:13

dobry den, ako zabezpecit, aby v sa presne urcenom pocte nahodne generovanych cisel (tj. randbetween napr v 5 bunkach pod sebou, v rozsahu od 1 do 20) neopakovalo to iste cislo viackrat - cize ako vytvorit nieco ako simuovane losovanie sportky. Dakujem

Pavel Lasák

Přidáno: 25.07.15 15:09

To Maja: Generovat více čísel a využít INDEX a POZVYHLEDAT, které vyberou jen ty jedinečné viz v článku http://office.lasakovi.com/excel/funkce/index-pozvyhledat-vyber-unikatnich-dat/

nebo bych využil funkci KDYŽ a generovat číslo opět (a zřetězit jich více, přeci jen náhodou se může vylosovat stejné číslo vícekrát za sebou)

Pavel Lasák

Přidáno: 25.07.15 15:16

To Tomáš: Nejde využít kontingenční tabulky? Nebo využít jako v předchozím komentáři INDEX a POZVYHLEDAT a vygenerovat jedinečné kódy http://office.lasakovi.com/excel/funkce/countifs-funkce-statisticke-excel/ a pak dále sečíst.

Oldřich

Přidáno: 01.09.15 18:26

Jak upravit vzorec v buňce když výsledek je záporné číslo. potřebuji upravit vzorec tak aby každé záporné číslo bylo nula. Děkuji za odpověď.

Petr

Přidáno: 04.09.15 16:05

To Oldřich =MAX(hodnota;0)


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |