Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-vyhledavaci

Vyhledávací funkce - Excel přehled

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Souhrný přehled vyhledávacích funkcí v MS Excelu spolu s popisem, praktickými příklady (včetně anglických názvu).

29.3.2014: Doplněno o novou funkci FORMULATEXT pro Excel 2013.

Vyhledávací funkce seznam

Kdo hledá najde ... kdo správně hledá, nejde mnohem rychleji.

MS Excel - Vyhledávací funkce seznam

Seznam vyhledávacích funkcí, které jsou k dispozici v MS Excelu (v závorce anglický název této funkce):


FORMULATEXT (FORMULATEXT) - od Excel 2013

Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text

Syntaxe:

FORMULATEXT(odkaz)

Popis argumentů:

 • odkaz - odkaz na buňku nebo oblast buněk.

Poznámky:

Chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI pokud odkazovaná buňka neobsahuje vzorec, vzorec je delší než 8 192 znaků, vzorec je v listu uzamčen, sešit na který se odkazuje není otevřen.

Příklady:

V buňce A1 je vzorec =PI()

 • FORMULATEXT(A1) rovná se =PI()

Bude se dobře hodit při psaní návodů jak na Excel ;)

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ (HYPERLINK)

Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet. Pokud klepnete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, otevře se v aplikaci Microsoft Excel soubor uložený na místě určeném argumentem Umístění.

Syntaxe:

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění; [název])

Popis argumentů:

 • umístění - text představující cestu a název souboru s dokumentem, který chcete otevřít jako textový.
 • název - je text (nebo číslo), která se zobrazí v buňce, místo hodnoty z argumentu umístění. Volitelný.

Poznámky:

Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, (buňku, oblast na listu, ...), nebo na záložku v MS Word. Cestu k souboru na pevném disku nebo URL v síti Internet nebo intranet.

Obsah buňky bude zobrazen modře s podtržením (pokud nezměníte formátování). Nebude-li název zobrazí se text z argumentu umístění.

Chcete-li vybrat buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ. stačí kliknout na vedlejší buňku a šipkou přesuňte kurzor do požadované buňky.

Příklady:

 • =HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("http://www.example.com/pokus.xls";"Klepnutím zobrazíte zprávu") Otevře list pojmenovaný pokus.xls, který je uložen v síti Internet na místě pojmenovaném www.business.com/ a zobrazí text “Klepnutím zobrazíte zprávu”
 • Další příklady v přípravě

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

INDEX (INDEX)

Vrátí hodnotu nebo odkaz na hodnotu z tabulky nebo oblasti. Jsou dvě různé formy funkce INDEX(): odkaz a pole. Forma odkaz vrátí vždy odkaz; forma pole vrátí hodnotu nebo pole hodnot.

Syntaxe:

Maticová forma (pole)

INDEX(pole;řádek;sloupec)

Odkazová forma

INDEX(odkaz;řádek;sloupec;oblast)

Poznámky:

Podrobněji (více informací) včetně příkladů v samostatném článku: funkce INDEX

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

NEPŘIMÝ.ODKAZ (INDIRECT)

Vrátí odkaz určený obsahem textovým řetězcem. Odkazy jsou okamžitě vyhodnocovány a je zobrazován jejich obsah.

Syntaxe:

NEPŘÍMÝ.ODKAZ(odkaz;a1)

Popis argumentů:

 • odkaz - je odkaz na buňku obsahující další odkaz typu A1 nebo R1C1, název definovaný jako odkaz nebo odkaz na buňku ve tvaru textového řetězce.
 • a1 - je logická hodnota, která určuje typ odkazu:
  • PRAVDA (nebo vynechán) - je odkaz interpretován jako adresa typu A1
  • NEPRAVDA - je odkaz interpretován jako adresa typu R1C1

Poznámky:

Funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ použijte, pokud chcete změnit odkaz na buňku v rámci vzorce a nechcete měnit vzorec.

Pokud hodnota argumentu odkaz neodpovídá platnému odkazu na buňku, výsledkem chybová hodnota #REF!.

Pokud argument odkaz odkazuje na jiný sešit (externí odkaz), musí být daný sešit otevřen. V opačném případě vrátí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ chybovou hodnotu #REF!.

Příklady:

 • NEPŘÍMÝ.ODKAZ($A$1) rovná se 1,333 - pokud Buňka A1 obsahuje text "B2" a buňka B2 obsahuje hodnotu 1.333
 • NEPŘÍMÝ.ODKAZ($B$3) rovná se 10 - pokud buňka B3 obsahuje text "Jirka" a buňka pojmenovaná Jirka obsahuje hodnotu 10
 • NEPŘÍMÝ.ODKAZ(A1) rovná se 1,333 - pokud Buňka A1 obsahuje text "B2" a buňka B2 obsahuje hodnotu 1.333
 • NEPŘÍMÝ.ODKAZ(B3) rovná se 10 - pokud buňka B3 obsahuje text "Jirka" a buňka pojmenovaná Jirka obsahuje hodnotu 10

Podrobně o funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ

V samostatném článku: Jak na NEPŘÍMÝ.ODKAZ (INDIRECT).

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

ODKAZ (ADDRESS)

Vytvoří adresu buňky ve tvaru textu, vrátí čísla určeného řádku a sloupce.

Syntaxe:

ODKAZ(řádek;sloupec [;typ] [;a1] [;list])

Popis argumentů:

 • Řádek - je číslo řádku, které je použito v odkazu na buňku.
 • Sloupec - je číslo sloupce, které je použito v odkazu na buňku.
 • Typ - určuje typ odkazu, který bude vrácen (Nepovinný argument):
  • 1 (neuveden) - Absolutní
  • 2 - Absolutní řádek; relativní sloupec
  • 3 - Relativní řádek; absolutní sloupec
  • 4 - Relativní
 • a1 - je logická hodnota, která určuje typ odkazu (nepovinný):
  • PRAVDA (nebo vynechán) - je odkaz jako adresa typu A1
  • NEPRAVDA - je odkaz interpretován jako adresa typu R1C1
 • list - textový řetězec určující název listu, který má být použit jako externí odkaz. Argument nepovinný

Poznámky:

Tuto funkci lze využít při programování, hledání chyb, testování VBA programu, ...

Teoretický článek o odkazech jak na relativní a absolutní odkazy naleznete v samostatném článku zde.

Příklady:

 • =ODKAZ(2;3) rovná se "$C$2"
 • =ODKAZ(2;3;2) rovná se "C$2"
 • =ODKAZ(2;3;2;NEPRAVDA) rovná se "R2C[3]"
 • =ODKAZ(2;3;1;NEPRAVDA;"[Sesit1]List1") rovná se "[Sesit1]List1!R2C3"
 • =ODKAZ(2;3;1;NEPRAVDA;"EXCEL LIST") rovná se "'EXCEL LIST'!R2C3"

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

POČET.BLOKŮ (AREAS)

Vrátí počet souvislých oblastí buněk ve výběru. Oblast může tvořit několik k sobě přiléhajících buněk, nebo pouze jedna oddělená buňka.

Syntaxe:

POČET.BLOKŮ(odkaz)

Popis argumentů:

 • odkaz - je odkaz na buňku nebo oblast buněk (může se vztahovat i k více oblastem)

Poznámky:

Chcete-li zadat několik odkazů jako jeden argument, musíte je uzavřít do závorek.

Příklady:

 • =POČET.BLOKŮ(B2:D4) rovná se 1
 • =POČET.BLOKŮ((B2:D4;E5;F6:I9)) rovná se 3

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

POSUN (OFFSET)

Vrátí odkaz na oblast, která obsahuje určený počet řádků a sloupců, od určité buňky nebo oblasti buněk. Vrácený odkaz může být jedna buňka nebo oblast buněk. Počet řádků a sloupců, které se mají vrátit, můžete určit.

Syntaxe:

POSUN(odkaz;řádky;sloupce [;výška] [;šířka])

Popis argumentů:

 • odkaz - je původní odkaz, vůči kterému provádíte posun.
 • řádky - je počet řádků, o které se má posunout levá horní buňka nového odkazu (nahoru nebo dolů). Lze použít kladnou (dolů od původního odkazu) nebo zápornou hodnotu (nahoru od původního odkazu).
 • sloupce - je počet sloupců vlevo nebo vpravo, o které se má posunout levá horní buňka výsledného odkazu vzhledem k původnímu odkazu.
 • výška - volitelný - je požadovaná výška (počet řádků) výsledného odkazu (kladné číslo).
 • šířka - volitelný - je požadovaná šířka (počet sloupců) výsledného odkazu (kladné číslo).

Poznámky:

Pokud odkaz není tvořen odkazem na buňku nebo oblast sousedících buněk, výsledkem chybová hodnota #HODNOTA!

Funkce POSUN ve skutečnosti žádné buňky nepřesunuje ani nemění označenou oblast; pouze vrátí hodnotu typu odkaz.

Přesáhne-li posunutý odkaz okraje listu, vrátí funkce POSUN chybovou hodnotu #REF!

Podrobněji o funkci jsem sepsal v článku: POSUN - (OFFSET) praktické příklady, který najdete zde.

Příklady:

 • =POSUN(C3;2;3;1;1) - rovná se F5. Zadáte-li tento vzorec na listu, zobrazí Excel hodnotu uloženou v buňce F5.
 • =POSUN(C3:E5;-1;0;3;3) - rovná se C2:E4
 • =POSUN(C3:E5;0;-3;3;3) - rovná se #REF!

Podrobně o funkci POSUN (OFFSET)

V samostatném článku: Jak na POSUN (OFFSET).

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

POZVYHLEDAT (MATCH)

Vrátí relativní pozici prvku matice, který odpovídá zadané hodnotě v určeném pořadí. Funkce POZVYHLEDAT se používá místo funkce VYHLEDAT v případech, kdy není potřeba získat hledaný prvek, ale jeho pozici.

Syntaxe:

POZVYHLEDAT(co;prohledat [;shoda])

Podrobně o funkci POSUN (OFFSET)

V samostatném článku: Jak na POZVYHLEDAT (MATCH).

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

RTD

Popis funkce je v přípravě.

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

ŘÁDEK (ROW)

Vrátí číslo řádku odkazu.

Syntaxe:

ŘÁDEK(odkaz)

Popis argumentů:

 • odkaz - je buňka nebo oblast, jejíž číslo řádku chcete zjistit. Pokud není uveden, je implicitně nastavena buňka ve které tato funkce je. Odkaz nesmí zahrnovat více oblastí.

Poznámky:

Je-li do funkce ŘÁDEK vložena vertikální matice, budou výsledkem čísla řádků odkazu ve formě vertikální matice. Tuto funkci popíšu v samostatném článku o maticích.

Příklady:

 • =ŘÁDEK(A3) rovná se 3
 • =ŘÁDEK() - vložena do buňky C5 - rovná se 5
 • =ŘÁDEK(C5) rovná se 5

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

ŘÁDKY (ROWS)

Vrátí počet řádků daného odkazu nebo matice.

Syntaxe:

ŘÁDKY(pole)

Popis argumentů:

 • pole - je matice, maticový vzorec nebo odkaz na oblast, jejíž počet řádků chcete zjistit.

Poznámky:

Jak se pracuje s touto funkci v maticovém počtu se zmíním v samostatném článku.

Příklady:

 • ŘÁDKY(A1:C4) rovná se 4
 • ŘÁDKY({1;2;3|4;5;6}) rovná se 2

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

SLOUPCE (COLUMNS)

Vrátí počet sloupců v matici nebo odkazované oblasti.

Syntaxe:

SLOUPCE(pole)

Popis argumentů:

 • pole - je matice, maticový vzorec nebo oblast buněk, u kterých chcete zjistit počet sloupců.

Poznámky:

Jak se pracuje s touto funkci v maticovém počtu se zmíním v samostatném článku.

Příklady:

 • =SLOUPCE(A1:C4) rovná se 3
 • =SLOUPCE({1;2;3|4;5;6}) rovná se 3

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

SLOUPEC (COLUMN)

Vrátí číslo sloupce daného odkazu.

Syntaxe:

SLOUPEC(odkaz)

Popis argumentů:

 • odkaz - je buňka nebo oblast buněk, u kterých chcete zjistit číslo sloupce. Pokud není uveden, je implicitně nastavena buňka ve které tato funkce je. Odkaz nesmí zahrnovat více oblastí.

Poznámky:

Je-li do funkce SLOUPEC vložena matice, budou výsledkem čísla řádků odkazu ve formě sloupců matice.

Jak se pracuje s touto funkcí v maticovém počtu bude sepsáno v článku o maticích.

Příklady:

 • =SLOUPEC(A3) rovná se 1
 • =SLOUPEC() - je umístěna v buňce C5 - rovná se 3
 • =SLOUPEC(C5) - rovná se 3

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

SVYHLEDAT (VLOOKUP)

Tato funkce vyhledá v levém sloupci tabulky zadanou hodnotu a vrátí hodnotu odpovídající buňky ve stejném řádku určeného sloupce. Funkce SVYHLEDAT se používá místo funkce VVYHLEDAT v případě, že jsou porovnávané hodnoty umístěny v sloupci vlevo od hledaných údajů.

Poznámky:

Podrobněji o této funkci v samostatném článku: SVYHLEDAT (VLOOKUP) - VVYHLEDAT (HLOOKUP).

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

TRANSPOZICE (TRANSPOSE)

Vrátí svislou oblast buněk ve tvaru vodorovné oblasti a naopak. Funkce TRANSPOZICE se zadává jako maticový vzorec do oblasti se stejným počtem řádků a sloupců, jako je počet sloupců a řádků původní matice. Slouží ke změně vertikální a horizontální orientace matice v listu.

Syntaxe:

TRANSPOZICE(pole)

Popis argumentů:

 • pole - je matice nebo oblast buněk umístěná na listu, kterou chcete transponovat. Transpozice matice probíhá tak, že z prvního řádku matice vznikne prvního sloupec, z druhého řádku vznikne druhý sloupec, atd.

Poznámky:

Podrobněji se o této funkci zmíním v článku věnujícím se maticím a maticovým počtům.

Příklady:

Oblast A1:C1 obsahuje například hodnoty 1, 2 a 3. Zadáte-li do buněk A3:A5 následující vzorec:

 • =TRANSPOZICE($A$1:$C$1)

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

VVYHLEDAT (HLOOKUP)

Vyhledá danou hodnotu v horním řádku tabulky nebo matice a vrátí hodnotu buňky z určeného řádku stejného sloupce. Funkce VVYHLEDAT se používá na vyhledávání hodnot v tabulce s nadepsanými sloupci. K vyhledávání hodnot v tabulce s popisy řádků se používá funkce SVYHLEDAT.

Podrobněji o této funkci v samostatném článku: SVYHLEDAT (VLOOKUP) - VVYHLEDAT (HLOOKUP).

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

VYHLEDAT (LOOKUP)

Tato funkce slouží pro vyhledávání hodnot v matici (nebo vektoru). Má dvě syntaktické formy - vektorovou a maticovou.

Poznámky:

Podrobněji v připravovaném samostatném článku.

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

ZÍSKATKONTDATA (GETPIVOTDATA)

Vrátí data uložená v kontingenční tabulce.

Syntaxe:

ZÍSKATKONTDATA(Datové_pole; Kontingenční_tabulka [;Pole1 ;položka1 ;pole2 ;položka2] ...)

Poznámky:

Více v samostatném článku v sekci o kontingenčních tabulkách: ZÍSKATKONTDATA funkce pro kontingenční tabulku.

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

ZVOLIT (CHOOSE)

Na základě argumentu index určuje pořadí prvku seznamu, jehož hodnotu funkce vrátí. Funkci ZVOLIT lze vybrat 1 až 29 hodnot seznamu.

Syntaxe:

ZVOLIT(index;hodnota1;hodnota2;...)

Popis argumentů:

 • index - určuje, který prvek seznamu má být vybrán. Argument index může nabývat hodnoty 1 až 29, nebo může obsahovat výraz nebo odkaz na buňku obsahující čísla 1 až 29.
 • hodnota1, hodnota2,... - je 1 až 29 hodnot, které jsou zadány jako argumenty funkce ZVOLIT. Podle zadaného indexu se vrátí jedna z nich. Argumenty mohou být čísla, odkazy na buňky, definované názvy, vzorce, funkce a textové řetězce.

Příklady:

 • ZVOLIT(2;"První";"Druhý";"Třetí";"Poslední") rovná se "Druhý"
 • ZVOLIT(2;"Pondělí";"Úterý";"Středa";"Čtvrtek") rovná se "Úterý"

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

Příklad ke stažení

Soubor Vyhledávací funkce - praktické ukázky soubor ve formátu *.xlsx (ke stažení zdarma.

Zpět na seznam vyhledávacích funkcí

Závěr

Jaká funkce s vyhledávacích je vaše nejoblíbenější? Máte nějaký zajimavý příklad použití vyhledávací funkce? Můžete se zmínit v komentářích.

Článek zniká postupně na základě vlastních zkušeností, vašich dotazům a s využitím nápovědy v Excelu.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Mia

Přidáno: 25.08.11 13:16

Dobrý den, pročetla jsem si vaše stránky s užitečnými radami ohledně MS Office. Domnívám se, že byste mi mohl poradit ohledně mého problému. Potřebuji přiřadit datům intervaly, postupuji pomocí funkce SVYHLEDAT, ale potřebovala bych, aby interval začínal například 12 (můj je zatím definován jako (10-12] a potřebovala bych otevřený/uzavřený naopak). Děkuji za pomoc

Pavel Lasák

Přidáno: 25.08.11 17:08

To Mia: U funkce SVYHLEDAT lze dle argumentu typ co bude vyhledávat: Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, zda má funkce SVYHLEDAT nalézt přesnou nebo přibližnou hodnotu:

LUBO

Přidáno: 25.06.12 10:09

prosím o radu potreboval by so vyhľadať iba tie doklady, ktoré obsahujú skupinu 1 a zároveň skupinu 3 Ďakujem doklad cena ks skupina 1271 69 1 7 1272 99 1 7 1273 99 1 1 1273 39 1 3 1273 39 1 3 1274 59 1 1 1274 17,99 1 3 1274 17,99 1 3 1275 40 1 12

Emir

Přidáno: 13.02.13 20:52

Dobry den, chcem sa opytat, ako upravit zapis vo vzorci, aby mi za hodnotou zo vzorca vypisalo korektne m3 (3 ako horny index): =ROUND(SUM(T5:T26)/COUNTIF(T5:T26;“>0″);2)&“ m3″ Dakujem, E.

Petr Pecháček

Přidáno: 30.03.14 10:12

Emir: Trojku vložte do vzorce přes Vložení / Symbol. Je pod pořadovým číslem 179 (desítkově) a jedná se o vyloženě horní index.

Petr Pecháček

Přidáno: 30.03.14 10:19

Mia a Pavel (dodatek): Přibližné hledání znamená mít v Excelu vzestupně uspořádaná data (což u vás splněno bude) a často nevyhovující chování funkce. Do vyhledávání se pak zařazují různé úpravy a techniky, jako např. metoda nejmenších čtverců pro nejbližší hodnoty vůči hledaným aj. Uzavřenost intervalů lze řešit posunem o jedničku (interval 10-11, 12 - ...)

njanja

Přidáno: 08.07.14 13:21

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu - akú funkciu použiť, keď potrebujem vyhľadať údaj, ktorý sa nachádza v jednej tabuľke a nenachádza sa v druhej. Príklad - v hárku 1 mám tabuľku (cca 15 000 textových údajov - napríklad meno a pod.) a v druhom hárku mám podobný zoznam. Potrebovala by som zistiť, ktorý údaj z hárku 1 sa v hárku 2 nenachádza. Údaje nie sú zoradené v rovnakom poradí. Ďakujem.

Jojo

Přidáno: 25.07.14 12:02

To njanja: Použiť funkciu SVYHLEDAT (VLOOKUP) a stĺpec nastaviť na 1 (Len pre doplnenie: podľa toho čo sa ide robiť, možno bude treba prehľadať aj naopak(z opačného listu.)

Milan

Přidáno: 29.08.14 13:51

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu, kde mám chybu ve vzorci. =ŘÁDEK(SVYHLEDAT(CONCATENATE(C5;C6;C7);Voda!D1:F197;3;0)). Potřebuji dostat po vyhledání podmínky nazpět absolutní pozici buňky. Děkuji

Jojo

Přidáno: 03.09.14 11:00

To Milan: -- Toto by mohlo byť náhradou za vyšie uvedené riadky -- ="$F$"&POZVYHLEDAT(CONCATENATE(C5;C6;C7);Voda!D1:D197;0) -- ALEBO -- =ODKAZ(POZVYHLEDAT(CONCATENATE(C5;C6;C7);Voda!D1:D197;0);6)

Milan

Přidáno: 08.10.14 11:17

Dobrý den, potřeboval bych využít funkci POSUN ale jako parametr se tam musí vložit konkrétní bunka kterou já nevím a hledám jí přes další funkce. Výsledkem je zápis jako text, tudíž v podobě "List1!A5" a POSUN toto nebere. Děkuji

Jojo

Přidáno: 13.10.14 10:06

To Milan: -- Ak som dobre porozumel otázke, tak napr: -- =POSUN(List1!A5;1;0)

Milan

Přidáno: 13.10.14 16:07

Přesně tak, takový zápis se musí dvojklikem aktivovat. Moje otázka zní jde to i jinak jelikož se jedná o stovky záznamů. Díky

Jojo

Přidáno: 14.10.14 08:05

To Milan: -- Rád by som pomohol, ale žial ešte stále nerozumiem. (Možno by pomohlo uviesť konkr.príklad.)

Milan

Přidáno: 14.10.14 10:39

V dané buňce je zapsán text, nikoliv vzorec =POSUN(List1!A5;1;0,) a teprve dvojklikem se zobrazí hodnota v buňce A6. Jde mi o to jak převést text na vzorec.

Jojo

Přidáno: 15.10.14 10:27

To Milan: -- ešte stále nerozumiem - skúsme ešte raz s konkr.príkladom napr. v A1 je "XYZ(presne)" dvojklik na A1 zobrazí(má zobraziť...), čo previesť...

Přidáno: 15.10.14 12:04

V buňce A1 je =POSUN(List1!A5;1;0,) a teprve dvojklikem se zobrazí hodnota v buňce A6, např 187,68. Jde mi o to jak převést text na vzorec.

Jojo

Přidáno: 16.10.14 14:31

To Milan: -- Asi už tuším o čo ide: V bunke A1 vidieť vzorec a nie hodnotu (priamo na liste a nie v Riadku vzorcov). Po dvojkliku na A1 + klik vedľa alebo stlačení Enter(čiže=Editácia) sa v A1 už zobrazí hodnota a nie vzorec ako reťazec. -- Riešenie: 1)Ak je menej riadkov, tak striedavo stláčať F2 a ENTER(ak je nastavený automatický posun po stlač.ENTER smerom dole. 2) Ak je viac riadkov, tak vložiť pomocný prázdny stĺpec + naformátovať ho na "Obecný"(nie "Text") a tam ručne napísať znova vzorec (alebo prekopírovať starý vzorec do riadku vzorcov) + vymazať pôvodný problematický stĺpec. Pomohlo?

Kristýna

Přidáno: 24.10.14 15:26

Dobrý den, potřebovala bych pomoc, už jsem bezmocná. Potřebuji aby byl list2 napojený na list1. Když změním hodnutu v listu1, aby se změna provedla automaticky v listu2. Mooc děkuji za pomoc

Jojo

Přidáno: 27.10.14 08:45

To Kristýna: -- do list2 napísať: -- =List1!A1

Dagmar

Přidáno: 24.11.14 11:56

Dobrý den, řeším obdobný případ jako Milan.. potřebovala bych převést vzorec (napsaný v textu) na funkční vzorec a to bez klikání popsaného dne 16.10. Jde mi o to, že se snažím udělat filtrový výběr ze seznamu klíčů a podle toho, co si uživatel vybere se mu vypočte hodnota dle vzorce ke každému z klíčů. Vytvořila jsem vzorec na několik řádků a propojila výpočet ke každému klíči skrz if, ale teď je to pro nějakou editaci výpočtu u klíče střašně nepřehledné. Lze rozepsat vzorec: klíč a pak to rozumně propojit bez VBA? Moc děkuji

Ivo

Přidáno: 25.02.15 22:48

Dobrý večer, chtěl bych Vás požádat o radu. Potřeboval bych získat řekněme ze sloupce B zástupce všech uvedených rozměrů v tomto sloupci (opakující se i jedinečné). Např. ve sloupci bude 10 x rozměr 101; 5 x rozměr 110 a 1 x rozměr 120. Výsledek by měl zaznamenat v dalším sloupci zástupce všech rozměrů , tzn. 101; 110; 120. Předem Vám velice děkuji za pomoc.

Tomáš

Přidáno: 06.04.15 22:36

Dobrý večer, hledám vyhledávací funkci která bude prohledávat v tabulce na jiném listu. Tato prohledávaná tabulka se, ale nesmí seřazovat. Existuje nějaká možnost jak na to? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 26.04.15 14:29

To Ivo: Pokud chápu správně, zaznamenává se pokud je k dispozici daný rozměr. Pak lze využít funkci KDYŽ.

Pavel Lasák

Přidáno: 26.04.15 14:32

To Tomáš: Pokud jsou v tabulce v prohledávaném sloupci pouze jedinečná data, lze využít například funkci SVYHLEDAT, případně INDEX a POZVYHLEDAT.

Žaneta Bačáková

Přidáno: 29.02.16 13:13

Dobrý den, jakým způsobem bych mohla vyhledat četnost konkrétního slova v tabulce? Mám dvě tabulky, jedna je výchozí text rozdělený po slovech do jednotlivých buněk a druhá tabulka jsou slova, jejichž výskyt musím zjistit v tabulce č. 1. Děkuji za radu.

Ani

Přidáno: 07.11.16 15:50

to Žaneta Bačáková: zkuste funkci COUNTIF.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |