Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » funkce-excel

Funkce Excel - seznam s popisem

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... seznam funkcí s popisem, které jsou roztříděných podle kategorií spolu s odkazy na podrobný popis použití danné funkce spolu se syntaxi a praktickými příklady ...

Excel funkce logo

Seznam kategorií funkcí Excel


Funkce databáze

Funce CZ Popis
DMAX Maximální hodnota z vybraných položek databáze (tabulky)
DMIN Minimální hodnota z vybraných položek databáze (tabulky)
DPOČET Spočítá buňky databáze (tabulky) obsahující čísla.
DPOČET2 Spočítá buňky databáze (tabulky), které nejsou prázdné.
DPRŮMĚR Průměr z vybraných položek databáze (tabulky)
DSMODCH Směrodatná odchylku základního souboru vybraných položek databáze
DSMODCH.VÝBĚR Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.
DSOUČIN Vynásobí hodnoty záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.
DSUMA Sečte čísla buněk v daném sloupci databáze splňujíci daná kritéria.
DVAR Vypočte rozptyl základního souboru vybraných buněk databáze.
DVAR.VÝBĚR Odhadne rozptyl výběru vybraných buněk (položek) databáze (tabulky).
DZÍSKAT Zobrazí z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funkce logické

Funce CZ Popis
A Hodnota PRAVDA, pokud všechny argumenty jsou PRAVDA.
IFERROR Je-li vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
KDYŽ Určí, který logický test má proběhnout.
NE Logickou negaci argumentu.
NEBO Hodnota PRAVDA, pokud alespoň jeden argument je roven PRAVDA.
NEPRAVDA Logickou hodnotu NEPRAVDA
PRAVDA Logickou hodnotu PRAVDA

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funkce Datum a čas

Funce CZ Popis
ČAS Pořadové číslo času
ČASHODN Převede čas (ve formě textu) na pořadové číslo.
DATEDIF Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny (daty).
DATUM Pořadové číslo data (datumu).
DATUMHODN Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.
DEN Převede pořadové číslo na den v měsíci.
DENTÝDNE Převede pořadové číslo na den v týdnu.
DNES Pořadové číslo dnešního data.
EDATE Pořadové číslo data, určený počet měsíců před/po počátečním datu.
EOMONTH Pořadové číslo posledního dne měsíce před / po zadaném počtu měsíců.
HODINA Převede pořadové číslo na hodinu.
MĚSÍC Převede pořadové číslo na měsíc.
MINUTA Převede pořadové číslo na minutu.
NETWORKDAYS Počet celých pracovních dní mezi dvěma daty.
NETWORKDAYS.INTL
NYNÍ Pořadové číslo aktuálního data a času.
ROK Převede pořadové číslo na rok.
ROK360 Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
SEKUNDA Převede pořadové číslo na sekundu.
WEEKNUM Číslo představující číselnou pozici týdne v roce.
WORKDAY Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní.
WORKDAY.INTL
YEARFRAC Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funkce Informace - Informační

Funce CZ Popis
CHYBA.TYP Číslo odpovídající typu chyby.
ISEVEN Jde o sudé číslo.
ISODD Jde o liché číslo
JE.ČÍSLO Jde o číslo?
JE.CHYBA Jde o chybu?
JE.CHYBHODN Jde o chybovou hodnotu?
JE.LOGHODN Jde o logickou hodnotu?
JE.NEDEF Jde o chybovou hodnotu #N/A.
JE.NETEXT Jde o netext?
JE.ODKAZ Jde o odkaz?
JE.PRÁZDNÉ Jde o prázdnou?
JE.TEXT Jde o text?
N Hodnotu převedená na číslo.
NEDEF Vrátí chybovou hodnotu #N/A.
O.PROSTŘEDÍ Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.
POLÍČKO Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
TYP Číslo označující datový typ hodnoty.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funkce vyhledávací

Funce CZ Popis
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ Zástupce/odkaz, který otevře dokument na serveru, intranetu, Internetu.
INDEX Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.
NEPŘÍMÝ.ODKAZ Odkaz určený textovou hodnotou.
ODKAZ Textový odkaz na jednu buňku listu.
POČET.BLOKŮ Počet oblastí v odkazu.
POSUN Posunutý odkazu od zadaného odkazu.
POZVYHLEDAT Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
RTD Načte data reálného času z příslušného programu.
ŘÁDEK Číslo řádku odkazu.
ŘÁDKY Počet řádků v odkazu.
SLOUPCE Počet sloupců v odkazu.
SLOUPEC Číslo sloupce odkazu.
SVYHLEDAT Prohledá první sloupec matice a vrátí hodnotu buňky v udaném sloupci.
TRANSPOZICE Vrátí transponovanou matici.
VVYHLEDAT Prohledá první řádek matice a vrátí hodnotu buňky v udaném řádku.
VYHLEDAT Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.
ZÍSKATKONTDATA
ZVOLIT Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funkce textové

Funce CZ Popis
BAHTTEXT Převede číslo na text ve formátu, měny baht.
CONCATENATE Spojí několik textových položek do jedné.
ČÁST Vrátí určený počet znaků textu počínaje zadaným místem.
DÉLKA Počet znaků textového řetězce.
DOSADIT Nahradí v textu zadaný řetězec jiným.
HLEDAT Nalezne textovou hodnotu
HODNOTA Převede textový argument na číslo.
HODNOTA.NA.TEXT Zformátuje číslo a převede ho na text.
Převede číslo na text ve formátu měny.
KÓD Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce.
MALÁ Převede text na malá písmena.
NAHRADIT Nahradí znaky uvnitř textu.
NAJÍT Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné.
OPAKOVAT Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.
PROČISTIT Odstraní z textu mezery.
STEJNÉ Jsou dvě textové hodnoty shodné.
T Převede argumenty na text.
VELKÁ Převede text na velká písmena.
VELKÁ2 Převede první písmeno každého slova textu na velké.
VYČISTIT Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.
ZAOKROUHLIT.NA.TEXT Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.
ZLEVA (VLEVO) Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vlevo.
ZNAK Vrátí znak určený číslem kódu.
ZPRAVA (VPRAVO) Vrátí první znaky textu umístěné nejvíce vpravo.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Matematické a trigonometrické funkce

Funce CZ Popis
ABS Absolutní hodnota čísla
ARCCOS Arkuskosinus čísla
ARCCOSH Hodnota hyperbolického arkuskosinu
ARCSIN Arkussinus čísla
ARCSINH Hodnota hyperbolického arkussinus
ARCTG Arkustangens čísla.
ARCTG2 Arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.
ARCTGH Hyperbolický arkustangens.
CELÁ.ČÁST Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo
COS Kosinus čísla
COSH Hyperbolický kosinus čísla.
COUNTIF Sečte neprazdné buňky splňující daná kriteria.
DEGREES Převede radiány na stupně.
DETERMINANT Vrátí determinant matice.
EXP Základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané číslo.
FACTDOUBLE Vrátí dvojitý faktoriál čísla.
FAKTORIÁL Faktoriál čísla.
GCD Vrátí největší společný dělitel.
INVERZE Provede inverzi matice.
KOMBINACE Počet kombinací pro daný počet položek.
LCM Nejmenší společný násobek.
LN Přirozený logaritmus čísla.
LOG Dekadický logaritmus čísla.
LOGZ Logaritmus čísla při zadaném základu.
MOD Zbytek po dělení.
MROUND Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.
MULTINOMIAL Mnohočlen z množiny čísel.
NÁHČÍSLO Náhodné číslo mezi 0 a 1.
ODMOCNINA Druhá odmocnina.
PI Hodnota čísla pí.
POWER Umocní číslo na zadanou mocninu.
QUOTIENT Celá část dělení.
RADIANS Převod stupně na radiány.
RANDBETWEEN Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.
ROMAN Převede arabskou číslice na římskou.
ROUNDDOWN Zaokrouhlí číslo dolů (k nule).
ROUNDUP Zaokrouhlí číslo nahoru (od nuly).
SERIESSUM Součet mocninné řady určené vzorcem.
SIGN Vrátí znaménko čísla.
SIN Sinus úhlu.
SINH Hyperbolický sinus.
SOUČIN Vynásobí argumenty funkce.
SOUČIN.MATIC Součin dvou matic.
SOUČIN.SKALÁRNÍ Součet součinů odpovídajících prvků matic.
SQRTPI Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí)
SUBTOTAL
SUMA Sečte argumenty funkce.
SUMA.ČTVERCŮ Součet čtverců argumentů
SUMIF Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.
SUMIFS Sečte buňky vybrané podle více zadaných kritérií.
SUMX2MY2 Vrátí součet rozdílu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMX2PY2 Vrátí součet součtu čtverců odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMXMY2 Vrátí součet čtverců rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
TG Tangens čísla.
TGH Hyperbolický tangens čísla.
USEKNOUT Zkrátí číslo na celé číslo.
ZAOKR.DOLŮ Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
ZAOKR.NAHORU Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo.
ZAOKROUHLIT Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funkce pro práci s krychlemi

Funce CZ Popis
CUBEKPIMEMBER
CUBEMEMBER
CUBEMEMBERPROPERTY
CUBERANKEDMEMBER
CUBESET
CUBESETCOUNT Vrátí počet položek v množině.
CUBEVALUE Vrátí úhrnnou hodnotu z krychle.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funkce inženýrské (konstrukce)

Funce CZ Popis
BESSELI Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).
BESSELJ Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).
BESSELK Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).
BESSELY Vrátí Besselovu funkci Yn(x).
BIN2DEC Převede binární číslo na desítkové.
BIN2HEX Převede binární číslo na šestnáctkové.
BIN2OCT Převede binární číslo na osmičkové.
COMPLEX Z reálné a imaginární části komplexní číslo.
CONVERT Převede číslo do jiného jednotkového měrného systému.
DEC2BIN Převede desítkového čísla na dvojkové.
DEC2HEX Převede desítkové číslo na šestnáctkové.
DEC2OCT Převede desítkové číslo na osmičkové.
DELTA Testuje rovnost dvou hodnot.
ERF Vrátí chybovou funkci.
ERFC Vrátí doplňkovou chybovou funkci.
GESTEP Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.
HEX2BIN Převede šestnáctkové číslo na binární.
HEX2DEC Převede šestnáctkové číslo na desítkové.
HEX2OCT Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.
IMABS Absolutní hodnota (modul) komplexního čísla.
IMAGINARY Imaginární část komplexního čísla.
IMARGUMENT Argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.
IMCONJUGATE Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.
IMCOS Kosinus komplexního čísla.
IMDIV Podíl dvou komplexních čísel.
IMEXP Exponenciální tvar komplexního čísla.
IMLN Přirozený logaritmus komplexního čísla.
IMLOG10 Dekadický logaritmus komplexního čísla.
IMLOG2 Logaritmus komplexního čísla při základu 2.
IMPOWER Komplexní číslo umocněné na celé číslo.
IMPRODUCT Součin komplexních čísel.
IMREAL Reálnou část komplexního čísla.
IMSIN Sinus komplexního čísla.
IMSQRT Druhou odmocninu komplexního čísla.
IMSUB Rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.
IMSUM Součet dvou komplexních čísel.
OCT2BIN Převede osmičkové číslo na binární.
OCT2DEC Převede osmičkové číslo na desítkové.
OCT2HEX Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Finanční funkce

Funce CZ Popis
ACCRINT Nahromaděný úrok z cenného papíru, úrok je placen v pravidelných termínech.
ACCRINTM Nahromaděný úrok z cenného papíru, úrok je placen k datu splatnosti.
AMORDEGRC Lineární amortizace v každém účetním období pomocí koeficientu amortizace.
AMORLINC Lineární amortizaci v každém účetním období.
BUDHODNOTA Vrátí budoucí hodnotu investice.
COUPDAYBS Počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.
COUPDAYS Počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.
COUPDAYSNC Počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.
COUPNCD Následující datum placení kupónu po datu zúčtování.
COUPNUM Počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.
COUPPCD Předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.
CUMIPMT Kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.
CUMPRINC Kumulativní jistina splacena mezi dvěma obdobími půjčky
ČISTÁ.SOUČHODNOTA Čistá současná hodnota investice.
DISC Diskontní sazba cenného papíru.
DOLLARDE Převede částku v korunách (zlomek) na částku v korunách (desetinné číslo).
DOLLARFR Převede částku v korunách (desetinné číslo) na částku v korunách (zlomek).
DURATION Roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.
EFFECT Efektivní roční úroková sazba.
FVSCHEDULE Budoucí hodnota počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.
INTRATE Úrokova sazba plně investovaného cenného papíru.
ISPMT Výše úroku z investice zaplaceného během určitého období.
MDURATION
MÍRA.VÝNOSNOSTI Vnitřní výnosové procento.
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI Vnitřní sazba výnosu.
NOMINAL Nominální roční úroková saza.
ODDFPRICE Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.
ODDFYIELD Výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.
ODDLPRICE Cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.
ODDLYIELD Výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.
ODPIS.LIN Vrátí přímé odpisy
ODPIS.NELIN Směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.
ODPIS.ZA.INT
ODPIS.ZRYCH Odpis aktiva za určité období.
ODPIS.ZRYCH2 Odpis aktiva za určité období.
PLATBA Hodnotu pravidelné splátky anuity.
PLATBA.ÚROK Výška úroku investice za dané období.
PLATBA.ZÁKLAD Hodnota splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
POČET.OBDOBÍ Počet období pro investici.
PRICE Cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
PRICEDISC Cena diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
PRICEMAT Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
RECEIVED Částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.
SOUČHODNOTA Současná hodnota investice.
TBILLEQ Výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.
TBILLPRICE Cena směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.
TBILLYIELD Výnos směnky státní pokladny.
ÚROKOVÁ.MÍRA Úroková sazba za období anuity.
XIRR Vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
XNPV Čista současná hodnota pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
YIELD Výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
YIELDDISC Roční výnos diskontního cenného papíru.
YIELDMAT Roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Funce statistické

Funce CZ Popis
AVERAGEA Průměr hodnot v seznamu argumentů.
AVERAGEA
AVERAGEIF
AVERAGEIFS
BETADIST
BETAINV
BINOMDIST
CONFIDENCE
CORREL
COUNTBLANK
COUNTIF Počet buněk v oblasti odpovídající zadanému kritériu
COUNTIFS Počet buněk v oblastech odpovídající zadanémým kritériím
COVAR
CRITBINOM
ČETNOSTI
DEVSQ
EXPONDIST
FDIST
FINV
FISHER
FISHERINV
FORECAST
FTEST
GAMMADIST
GAMMAINV
GAMMALN Vrátí přirozený logaritmus gama funkce, Γ(x).
GEOMEAN Geometrický průměr pole nebo oblasti kladných dat.
HARMEAN
HYPGEOMDIST
CHIDIST
CHIINV
CHITEST
INTERCEPT
KURT
LARGE K-tá největší hodnotu množiny dat.
LINREGRESE
LINTREND
LOGINV
LOGLINREGRESE
LOGLINTREND
LOGNORMDIST
MAX Maximální hodnota ze seznamu argumentů.
MAXA Maximální hodnota ze seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MEDIAN Střední hodnota zadaných čísel.
MIN Minimální hodnotu ze seznamu argumentů.
MINA Nejmenší hodnota ze seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MODE Hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
NEGBINOMDIST
NORMDIST
NORMINV
NORMSDIST
NORMSINV
PEARSON
PERCENTIL
PERCENTRANK
PERMUTACE
POČET Počet čísel v seznamu argumentů.
POČET2 Počet hodnot v seznamu argumentů.
POISSON
PROB
PRŮMĚR Průměrnou hodnota argumentů.
PRŮMODCHYLKA
QUARTIL
RANK
RKQ
SKEW
SLOPE
SMALL K-tá nejmenší hodnotu z množiny dat.
SMODCH
SMODCH.VÝBĚR
STANDARDIZE
STDEVA
STDEVPA
STEYX
TDIST
TINV
TRIMMEAN
TTEST
VAR
VAR.VÝBĚR
VARA
VARPA
WEIBULL Hodnota Weibullova rozdělení.
ZTEST Jednostranná P-hodnota z-testu.

Zpět na seznam funkcí v Excelu.

Závěrem

Pomohl vám tento seznam funkcí? Jaká je vaše nejoblíbenější (nejpouživanější) funkce? Můžete se zmínit v komentářích. Pro tvorbu bylo také využito nápovědy Microsfot Excel.

Popis funkcí uveřejňuji postupně (hlavně na základě přání čtenářů).

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Šimek

Přidáno: 09.03.14 14:04

není tu možnost vydělit jedno číslo druhým

Pavel Lasák

Přidáno: 09.03.14 16:20

To Šimek: Stačí použít znaménko dělení /

Štěpán

Přidáno: 03.04.14 09:51

Dobrý den potřebuji pomoc jakou funkci použít, když bych chtěl spočítat hodnotu bodů. Mám 1000 kč za každých utracených 25 kč dostanu 3body a za každých 300kč utracených dostanu 50 kolik bodů dostanu? :)

Petr Libosvár

Přidáno: 20.05.14 14:09

Dobrý den, potřeboval bych v excelu vyhodnotit vzorec, který je napsaný v jedné buňce, v jiné buňce. Např. v jedné napíšu 5*8 (takže vidím 5*8) a v jiné by byl odkaz na tuto buňku, který by vzorec vyhodnotil, tzn. =5*8 (a vidím 40). Jako otrocké řešení zatím používám nakopírování vzorce do příslušné buňky (ale to bohužel neřeší případné změny/doplnění). Nevím, jestli to vůbec jde, zatím se mi nic takového nepodařilo najít.

Peter

Přidáno: 22.09.14 21:23

Dobrý večer/ deň, Mal by som otázku aku funkciu zvoliť ak potrebujem porovnať 2 stĺpce údajov. Nie su rovnako zoradené. Zo stlpca 2 najst hodnotu v stlpci 1. Mam namysli: stlpec 1: 12A6 stlpec 2: 12A7 12H5 13A4 12K8 12A9 12A7 13B6 ak sa hodnota zo stlpca2 nachadza v celom rozsahu stlpca1 a je rovnaka, vystupna hodnota sa nezmeni, ale ak je hodnota rozidielna, hodnota ostane zo stlpca 2, pričom vystupna hodnot sa zapise do nového riadku/stlpca zoradene podla stlpca 1. Ďakujem za radu.

Lenka

Přidáno: 02.10.15 06:50

Dobrý den, prosím poraďte - potřebuji aby se mi vyhodnocená data řadila hned pod sebe (např.po funkci když).Abych je nadále mohla použít v rolovacím seznamu. Děkuji

Čejpis

Přidáno: 08.10.15 10:21

Dobrý den, potřeboval bych vědět, je-li nějaká funkce, která by mi změnila barvu čísla na zelenou, oranžovou nebo červenou? Chtěl bych to jako takovou výstrahu, kolik mi zbývá dní do určitého data. Děkuju

Autor Pavel Lasák: VYužít podmíněné formátování podmíněné formátování nebo vlastní formát buněk

Radim

Přidáno: 07.02.16 15:25

Zdravím ;) Bojuji s docházkou a nevím jak dál. Nejdříve potřebuji vyselektovat zaměstnance, potom odlišit příchod a zaokrouhlit nahoru po 30min a pak odchod dolů na 30min. Následně spočítat odpracovaný čas a selekce zaměstnanců. Mám databázi z píchaček a potřebuji spočítat odpracovaný čas každého zaměstnance. Děkuji za pomoc


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |