Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » excel-2010-krok-za-krokem
Logo zatenk

Nvod na Microsoft Excel 2010
Krok za krokem


Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

Od sputn Microsoft Excelu pes vytvoen tabulky, z tto tabulky graf, tisk tabulky s grafem vetn uloen Vmi vyhotovho souboru. Vhodn pro ppravu k pracovnmu pohovoru.

V ppad e chcete tento nvod jako e-book je ke staen zdarma.

Co se v nvodu naute?

MS Excel - ikona

Naute se rychle pracovat v MS Excelu. Teba Vs ek pracovn pohovor, mte v ivotopise, e zvldte prci v Excelu, ale zatm jste v tomto programu moc nepracovali? Ppadn chcete znt jen zklady a dal vychytvky nepotebujete; chcete pouze vytvoit k tabulce graf a tento vytisknout? Pesn pro Vs je tento lnek.

Desatero kapitol ;)

Naute se rychle zvldnout zklady Microsoft Excelu v tchto 10 kapitolch:

Poznmka: Ukzky, budu demonstrovat na Excel 2010. Ve verzi Excel 2007 je to velice podobn. U pijmacho pohovoru se setkte vtinou s nejnovj verz.

Novj verze?

Mte jinou verze ne 201O? K dispozici jsou i lnky pro novj verze:

1) Sputn Excelu, pojmenovn, uloen

Nejprve spuste Excel, a to bu ikonou na ploe, nebo pes nabdku Start - Vechny programy - Microsoft Office - Excel 2010. Budete vytvet fiktivn tabulku prodej (voleno zmrn a si vyzkoute nejzkladnj innosti)

MS Excel 2010 - ikona sputn

Po sputn bude zobrazena przdn seit se temi listy (pokud sprvce nenastavil jinak).

MS Excel 2010 - prvn sputn

Poznmka: Pokud mte nhodou sloupce oznaeny sly (msto psmeny), to Vs jen zkou, jak umte pracovat s Excelem. Klidn pokraujte dle, jako by se nic nedlo.

Uloen provedete jednodue. Karta Soubor a menu Uloit jako. Dokument pojmenujte: Moje-tabulka a ulote tlatkem Uloit.

MS Excel 2010 -

Pokud se Vm povedlo v seit pojmenovat a uloit, mte za sebou spn prvn krok.

2) Vytvoen tabulky

Ne zanete tvoit excelovskou tabulku trocha nezbytn teorie.

Trocha teorie

Excel se skld z listu. List se skld z bunk. Pedstavit si to mete jako tverekovan seit, kdy listy jsou jednotliv listy v seit. Jednotliv tvereky odpovdaj bukm. Do bunk se mohou vkldat sla, vzorce, texty, (dokonce i minigrafy), atd. Kad buka m svou adresu (pozici), take umstn nen neznm. V Excelu jsou v zkladnm nastaven sloupce oznaeny psmeny, dky sly. Take prvn buka m adresu A1, druh buka v prvn dku B1. Buka ve tetm sloupci a tetm dku C3.

Poznmka: Toto oznaovn a odkazovn se vm bude hodit v dalch kapitolch, kde ho proberu podrobnji.

Pklad tabulky

Vytvote si ukzkovou tabulku

Moje prvn tabulka sgrafem
Kdo zodpovdal dotaznk?
Pohlav osob Procent
Mu 35
ena 45
Nezodpovzeno 5
Celkem zodpovdalo osob

Tabulka bude Excelu 2010 vypadat podobn:

MS Excel 2010 - tabulka bez formtovn

Poznmka: Tabulka vypad trochu nepehledn, proto v dal kapitole j doplnme o zkladn formtovn.

3) Formtovn tabulky

Design prodv.

V tto kapitole se naute pouit zkladnho formtovn. A ve tabulky vypadaj lpe. Uvedu pouit

 • Slouen bunk
 • prava fontu - velikost barva
 • Ohranien

3.1 Slouen bunk

Oznate buky A1 a C1. Na kart Dom v sekci Zarovnn vyberete ikonu slouit. MS Excel 2010 - ikona slouit a mme hotovo

MS Excel 2010 - tabulka buky sloueny

Podobn mete provst i pro dal buky.

3.2 prava fontu

Protoe u mte oznaeny (ppadn je znovu oznate) buky A1 a C1 provedete zmnu fontu. Na kart Dom v sekci Psmo Zvolte velikost fontu. MS Excel 2010 - ikona slouit a pak pomoc ikonu pozad buky MS Excel 2010 - ikona slouit a tak barvu psma MS Excel 2010 - ikona slouit a mme hotovo

MS Excel 2010 - formatovani hotovo

Podobn mete upravit druh fontu, zmnit jej na kurzvu nebo tun psmo atd.

3.3 Ohranien

Jet uku jak ohraniit tabulku a budete mt pln zklad za sebou.

Oznate buky A4 a C7 (prost data kter budou tvoit tabulku). Na kart Dom v sekci Psmo vyberete ikonu Ohranien MS Excel 2010 - ikona ohraniceni z nabdnutho seznamu vyberte Vechna ohranien.

MS Excel 2010 - vbr ohranien

a mme hotovo. Tabulka je ohranien napklad takto.

MS Excel 2010 - tabulka s formtovnm.

Princip je jasn, v ppad poteby mete tabulku doplovat o Tlust ohranien okolo, doln dvojit ohranien atd.

HOTOVO

Pokud si trochu pohrajete s formtovnm, me vae tabulka vypadat podobn (nebo jet lpe).

MS Excel 2010 - tabulka s formtovnm.

Poznmka: Grafiku mme za sebou a v dal kapitole si zkuste trochu matematiky.

4) Vpoty v tabulce

Excel je tabulkov kalkultor, take v tto kapitole se naute provdt jednoduch vpoty (+-*/) a funkce.

Souet

Protoe do tabulky potebujete doplnit procenta, potebujete nejprve znt celkov poet osob, kter odpovdal na dotaznk. Mete sest jednotliv buky B5, B6, B7.

Vzorec se do buky vkld jednodue, nejprve se zad znamnko rovn se = a pot sta jednotliv buky sest tj. do buky B9 zadejte =B5+B6+B7 stiskem Enter se provede vpoet.

Vsledek

MS Excel 2010 - vpoet v buce

Vpoet procent

V tto podkapitole uki jak vzorec koprovat, a nemuste stle opisovat stejn hodnoty.

Pro vpoet procent jednotlivch odpovd, pouijete vypotenou hodnotu celkovho potu osob, je odpovdaly a vypotete procenta =B5/$B$9*100. Hodnota dolar $ u odkazu buky B9 pedstavuje absolutn odkazovn (tj. aby se hodnota tto buky dynamicky nemnila pi koprovn. Stisknete Enter a rozkoprujete vzorec.

Poznmka: Vkldan dolar (pekrtnut "S") $ si lze usnadnit stiskem klvesy F4. Prodrobnji o absolutnm a relativnm odkazovn v samostatnm lnku: Relativn a absolutn odkazy

Nejprve vyberete pedchoz buku (Enter zpsobil e stojte pod bukou s vpotem). Koprovn se pak provede klikem na mal tvereek (na aktivn buce - siln oramovna), kurzor se zmn na mal k a thnout my dol. Tm bude vzorec rozkoprovn na dal buky.

Poznmka: Lze provst i dvojklik na tomto ki a vzorce se rozkopruj (rozkopruj se dle souvislho rozsahu levho sloupce).

MS Excel 2010 - koprovan

Vsledek bude:

MS Excel 2010 - vpoet v buce

Poznmka: Dal informace Relativn a absolutn odkazovn v MS Excelu je uvedeno v samostatnm lnku.

5) Vyuit vzorc

Co jsou vzorce a jak je vyut?

Vzorec vod

Excel obsahuje mnoho vzorc (funkc), kter jsou rozdleny do nkolika kategori:

 • Finann
 • Logick
 • Text
 • Datum a as
 • Vyhledvac a referenn
 • Matematick a trigonometrick
 • statistick
 • konstrukce
 • datov krychle
 • informace
 • kompatibilita

Vzorec - SUMA

Sest jednotliv buky B5, B6, B7 vede ke sprvnmu vsledku, ale je mn profesionln. Pokud bunk bude 200 tak se upete. V MS Excelu existuje spousta funkc. Pro tento ppad se hod funkce SUMA, kter provede stejnou akci. Do buky B10 (pro porovnn) zadejte =SUMA(B5:B7) stiskem Enter se provede vpoet. Tento mus souhlasit s pedchozm.

Ppadn mete vloit vzorec pes kartu Vzorce sekce knihovna funkc vyberete Mat. a trig. z nabzenho seznamu zvolte SUMA.

MS Excel 2010 - vzorce

V zobrazenm okn Argumenty funkce kliknte na ikonu MS Excel 2010 - vzorce a vyberte poadovan buky kter chcete zadat do SUMA, tj. B5 a B7 a klik na OK a vzorec je vloen.

MS Excel 2010 - vzorce

Podobn vyzkouejte, zda jsou procenta spotena sprvn. Ovtte v buce C9. Pokud jste ve udlali sprvn dostanete hodnotu 100. Vzorec je =SUMA(C5:BC7).

MS Excel 2010 - vzorce

Poznmka: Vzorce pesahuji rmec tohoto vodu, budete-li chtt se o nich dozvdt vce, sepsal jsem lnek, kter se odkazuje na jednotliv kategorie vzorc: Vzorce - Funkce v MS Excelu - vod je uvedeno v samostatnm lnku.

6) Vytvoen grafu

Kvalitn graf ekne vce ne dlouh nepehledn tabulka.

Tabulku mme hotovou vetn vypotu, tak pro n udlejte graf. Pro n ukzkov pklad pouijete vseov (kolov).

Nejprve oznate data, kter chcete do grafu. Vyberte text odpovd na otzku a poet odpovd.

Pot na z karty Vloen sekce Grafy vyberete stiskem Vseov.

MS Excel 2010 - karta vloit graf

Na vbr mte nkolik typ, mete vybrat napklad Rozloen vseov s prostorovm efektem vsledkem bude.

MS Excel 2010 - graf vloen

Poznmka: Tento graf se d dle upravovat a zdokonalovat. Podrobnji v lnku Vseov graf v MS Excel 2010.

7) Vloen obrzku, klipartu

Vkldn obrzku se me zdt nepotebn, ale pi tvorb firemnch dokument se vtinou tento neobejde bez loga spolenosti, kter je vtinou obrzkov.

Vloen je jednoduch na kart Vloen sekce ilustrace ikona obrzek.

MS Excel 2010 - karta vlozeni - obrazek

V zobrazenm dialogovm okn Vloit obrzek vyberete vhodn obrzek a kliknete na Vloit.

MS Excel 2010 - vloit obrzek - dialog okno

Obrzek vloen

MS Excel 2010 - obrzek vloen

Vloen obrzek mete pesunout na poadovan msto, dle upravovat (zvtit/zmenit). Pro dal pravy je k dispozici karta Nstroje obrzku - Formt. Popis pesahuje rmec tohoto lnku.

8) Vloen symbol, vzorc

Podobn jako v MS Wordu i v Excelu lze do bunk vkldat symboly a vzorce. Na kart Vloen v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice pro vkldn rovnic nebo Symbol, pro vkldn symbol.

MS Excel 2010 - karta vlo

8.1. Vloen symbolu

Klikem na ikonu Symbol obdrte okno: Symbol. Zde si mete vybrat poadovan symbol, kter vlote do poadovan buky.

MS Excel 2010 - symbol

8.2. Vloen rovnice

Pro jednoduchost vlote njakou z pedpipravench rovnic. Na kart Vloen v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice napklad Povrch kruhu.

Vsledek

Buky se symbolem a vzorec mohou vypadat napklad takto:

MS Excel 2010 - hotovo

9) Tisk tabulky s grafem

Na kart Soubor v menu Tisk obdrme okno pro nastaven a ppravu tisku.

Poznmka: Pokud mte vybran graf, bude zobrazen (vytisknut jen tento graf). Co me nkdy zmst.

MS Excel 2010 - tisk

V zobrazenm okn nastavte poadovanou tiskrnu, orientaci a mete stisknout tlatko Tisk.

MS Excel 2010 - tisk

Poznmka: Mte vytisknuto? Te jen uloit a zklady prce v MS Excel 2010 mte spn za sebou. V posledn kapitole se krtce podvame na filtry.

10) Filtry

Doplnn na zvr.

Pesute se na druh list a vytvote si podobnou tabulku. Pro jednoduchost je krtk a na prvn pohled poznte e filtry funguj. Jak si budete s filtry jist, mete tabulku roziovat na stovky tisc dk.

MS Excel 2010 - Filtry tabulka

Vloen Filtru

Oznate horn dek tabulky, tj. dek 2. Na kart Dom v sekci pravy ikona Seadit a filtrovat v rozbalovacm menu vyberte filtr.

MS Excel 2010 - karta filtr

Nadpisy sloupc obdr filtrovac ipky.

MS Excel 2010 - filtr hotov

Klikem na ipku lze zobrazit menu pro aplikac filtr. Na dan sloupec se aplikuje poadovan filtr. V Excelu 2010 lze filtrovat dle mnoha monosti (vt men, rovno), mete zatrhvat pslun hodnoty, kter chcete vyfiltrovat. Navc mete filtrovat podle barev :)

MS Excel 2010 - filtr hotov

Zatrhnete-li u vku pouze hodnotu 22 zobraz se osoby, kter spluj tuto podmnku tj. Albta a Jana. Navc sla dku se zbarv na modro a zmn se ipka u oznaen sloupce.

MS Excel 2010 - filtr hotov

Poznmka: Vce informac o filtrech a jak je vyut v MS Excelu jsem popsal v lnku: Filtry v MS Excelu

Zvrem

Pokud jste doli a sem a ve fungovalo, zvldte zklady prce v Excelu. Jak rychle se Vm povedlo vytvoit v prvn list s grafem? Mete se pochlubit v komentch. Je tento nvod pochopiteln? Chyb Vm v tomto nvodu nco?

Chcete-li vce informac: Doporuuj lnek Microsoft Excel on-line nvod (kurz) zdarma. Ppadn pro pokroilej Microsoft Excel nvod (kurz) VBA (Visual Basic for Application.

Pokud studujete Microsoft Excel pro pracovn pohovor, mete po jeho absolvovn sepsat poadovan poadavky na znalosti Microsoft Excelu u pracovnho pohovoru.

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude monost pidn komente" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //oteve soubor book.dat pro ten $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //pete data ze souboru a ulo do promnn "data" - kvli tomu aby se zobrazoval posledn pspvek nahoe FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |