Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » excel-2010-krok-za-krokem
Logo začátečník

Návod na Microsoft Excel 2010
Krok za krokem


Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Od spuštění Microsoft Excelu přes vytvoření tabulky, z této tabulky graf, tisk tabulky s grafem včetně uložení Vámi vyhotového souboru. Vhodná pro přípravu k pracovnímu pohovoru.

V případě že chcete tento návod jako e-book je ke stažení zdarma.

Co se v návodu naučíte?

MS Excel - ikona

Naučte se rychle pracovat v MS Excelu. Třeba Vás čeká pracovní pohovor, máte v životopise, že zvládáte práci v Excelu, ale zatím jste v tomto programu moc nepracovali? Případně chcete znát jen základy a další vychytávky nepotřebujete; chcete pouze vytvořit k tabulce graf a tento vytisknout? Přesně pro Vás je tento článek.

Desatero kapitol ;)

Naučíte se rychle zvládnout základy Microsoft Excelu v těchto 10 kapitolách:

Poznámka: Ukázky, budu demonstrovat na Excel 2010. Ve verzi Excel 2007 je to velice podobné. U přijímacího pohovoru se setkáte většinou s nejnovější verzí.

Novější verze?

Máte jinou verze než 201O? K dispozici jsou i články pro novější verze:

1) Spuštění Excelu, pojmenování, uložení

Nejprve spusťte Excel, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Excel 2010. Budete vytvářet fiktivní tabulku prodejů (voleno záměrně ať si vyzkoušíte nejzákladnější činnosti)

MS Excel 2010 - ikona spuštění

Po spuštění bude zobrazena prázdný sešit se třemi listy (pokud správce nenastavil jinak).

MS Excel 2010 - první spuštění

Poznámka: Pokud máte náhodou sloupce označeny čísly (místo písmeny), to Vás jen zkouší, jak umíte pracovat s Excelem. Klidně pokračujte dále, jako by se nic nedělo.

Uložení provedete jednoduše. Karta Soubor a menu Uložit jako. Dokument pojmenujte: Moje-tabulka a uložte tlačítkem Uložit.

MS Excel 2010 -

Pokud se Vám povedlo váš sešit pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok.

2) Vytvoření tabulky

Než začnete tvořit excelovskou tabulku trocha nezbytné teorie.

Trocha teorie

Excel se skládá z listu. List se skládá z buněk. Představit si to můžete jako čtverečkovaný sešit, kdy listy jsou jednotlivé listy v sešitě. Jednotlivé čtverečky odpovídají buňkám. Do buněk se mohou vkládat čísla, vzorce, texty, (dokonce i minigrafy), atd. Každá buňka má svou adresu (pozici), takže umístění není neznámé. V Excelu jsou v základním nastavení sloupce označeny písmeny, řádky čísly. Takže první buňka má adresu A1, druhá buňka v první řádku B1. Buňka ve třetím sloupci a třetím řádku C3.

Poznámka: Toto označování a odkazování se vám bude hodit v dalších kapitolách, kde ho proberu podrobněji.

Příklad tabulky

Vytvořte si ukázkovou tabulku

Moje první tabulka s grafem
Kdo zodpovídal dotazník?
 
Pohlaví osob Procent
Muž 35  
žena 45  
Nezodpovězeno 5  
 
Celkem zodpovídalo osob    

Tabulka bude Excelu 2010 vypadat podobně:

MS Excel 2010 - tabulka bez formátování

Poznámka: Tabulka vypadá trochu nepřehledně, proto v další kapitole jí doplníme o základní formátování.

3) Formátování tabulky

Design prodává.

V této kapitole se naučíte použití základního formátování. Ať výše tabulky vypadají lépe. Uvedu použití

 • Sloučení buněk
 • Úprava fontu - velikost barva
 • Ohraničení

3.1 Sloučení buněk

Označíte buňky A1 až C1. Na kartě Domů v sekci Zarovnání vyberete ikonu sloučit. MS Excel 2010 - ikona sloučit a máme hotovo

MS Excel 2010 - tabulka buňky sloučeny

Podobně můžete provést i pro další buňky.

3.2 Úprava fontu

Protože už máte označeny (případně je znovu označte) buňky A1 až C1 provedete změnu fontu. Na kartě Domů v sekci Písmo Zvolíte velikost fontu. MS Excel 2010 - ikona sloučit a pak pomocí ikonu pozadí buňky MS Excel 2010 - ikona sloučit a také barvu písma MS Excel 2010 - ikona sloučit a máme hotovo

MS Excel 2010 - formatovani hotovo

Podobně můžete upravit druh fontu, změnit jej na kurzívu nebo tučné písmo atd.

3.3 Ohraničení

Ještě ukážu jak ohraničit tabulku a budete mít úplný základ za sebou.

Označíte buňky A4 až C7 (prostě data která budou tvořit tabulku). Na kartě Domů v sekci Písmo vyberete ikonu Ohraničení MS Excel 2010 - ikona ohraniceni z nabídnutého seznamu vyberte Všechna ohraničení.

MS Excel 2010 - výběr ohraničení

a máme hotovo. Tabulka je ohraničená například takto.

MS Excel 2010 - tabulka s formátováním.

Princip je jasný, v případě potřeby můžete tabulku doplňovat o Tlusté ohraničení okolo, dolní dvojité ohraničení atd.

HOTOVO

Pokud si trochu pohrajete s formátováním, může vaše tabulka vypadat podobně (nebo ještě lépe).

MS Excel 2010 - tabulka s formátováním.

Poznámka: Grafiku máme za sebou a v další kapitole si zkusíte trochu matematiky.

4) Výpočty v tabulce

Excel je tabulkový kalkulátor, takže v této kapitole se naučíte provádět jednoduché výpočty (+-*/) a funkce.

Součet

Protože do tabulky potřebujete doplnit procenta, potřebujete nejprve znát celkový počet osob, který odpovídal na dotazník. Můžete sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7.

Vzorec se do buňky vkládá jednoduše, nejprve se zadá znaménko rovná se = a poté stačí jednotlivé buňky sečíst tj. do buňky B9 zadejte =B5+B6+B7 stiskem Enter se provede výpočet.

Výsledek

MS Excel 2010 - výpočet v buňce

Výpočet procent

V této podkapitole ukáži jak vzorec kopírovat, ať nemusíte stále opisovat stejné hodnoty.

Pro výpočet procent jednotlivých odpovědí, použijete vypočtenou hodnotu celkového počtu osob, jež odpovídaly a vypočtete procenta =B5/$B$9*100. Hodnota dolar $ u odkazu buňky B9 představuje absolutní odkazování (tj. aby se hodnota této buňky dynamicky neměnila při kopírování. Stisknete Enter a rozkopírujete vzorec.

Poznámka: Vkládaní dolar (přeškrtnuté "S") $ si lze usnadnit stiskem klávesy F4. Prodrobněji o absolutním a relativním odkazování v samostatném článku: Relativní a absolutní odkazy

Nejprve vyberete předchozí buňku (Enter způsobil že stojíte pod buňkou s výpočtem). Kopírování se pak provede klikem na malý čtvereček (na aktivní buňce - silně oramována), kurzor se změní na malý kříž a táhnout myší dolů. Tím bude vzorec rozkopírován na další buňky.

Poznámka: Lze provést i dvojklik na tomto kříži a vzorce se rozkopírují (rozkopírují se dle souvislého rozsahu levého sloupce).

MS Excel 2010 - kopírovaní

Výsledek bude:

MS Excel 2010 - výpočet v buňce

Poznámka: Další informace Relativní a absolutní odkazování v MS Excelu je uvedeno v samostatném článku.

5) Využití vzorců

Co jsou vzorce a jak je využít?

Vzorec úvod

Excel obsahuje mnoho vzorců (funkcí), které jsou rozděleny do několika kategorií:

 • Finanční
 • Logické
 • Text
 • Datum a čas
 • Vyhledávací a referenční
 • Matematické a trigonometrické
 • statistické
 • konstrukce
 • datová krychle
 • informace
 • kompatibilita

Vzorec - SUMA

Sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7 vede ke správnému výsledku, ale je méně profesionální. Pokud buněk bude 200 tak se upíšete. V MS Excelu existuje spousta funkcí. Pro tento případ se hodí funkce SUMA, které provede stejnou akci. Do buňky B10 (pro porovnání) zadejte =SUMA(B5:B7) stiskem Enter se provede výpočet. Tento musí souhlasit s předchozím.

Případně můžete vložit vzorec přes kartu Vzorce sekce knihovna funkcí vyberete Mat. a trig. z nabízeného seznamu zvolíte SUMA.

MS Excel 2010 - vzorce

V zobrazeném okně Argumenty funkce klikněte na ikonu MS Excel 2010 - vzorce a vyberte požadované buňky které chcete zadat do SUMA, tj. B5 až B7 a klik na OK a vzorec je vložen.

MS Excel 2010 - vzorce

Podobně vyzkoušejte, zda jsou procenta spočtena správně. Ovětřte v buňce C9. Pokud jste vše udělali správně dostanete hodnotu 100. Vzorec je =SUMA(C5:BC7).

MS Excel 2010 - vzorce

Poznámka: Vzorce přesahuji rámec tohoto úvodu, budete-li chtít se o nich dozvědět více, sepsal jsem článek, který se odkazuje na jednotlivé kategorie vzorců: Vzorce - Funkce v MS Excelu - úvod je uvedeno v samostatném článku.

6) Vytvoření grafu

Kvalitní graf řekne více než dlouhá nepřehledná tabulka.

Tabulku máme hotovou včetně vypočtu, tak pro ní udělejte graf. Pro náš ukázkový příklad použijete výsečový (koláčový).

Nejprve označte data, která chcete do grafu. Vyberte text odpovědí na otázku a počet odpovědí.

Poté na z karty Vložení sekce Grafy vyberete stiskem Výsečový.

MS Excel 2010 - karta vložit graf

Na výběr máte několik typů, můžete vybrat například Rozložený výsečový s prostorovým efektem výsledkem bude.

MS Excel 2010 - graf vložen

Poznámka: Tento graf se dá dále upravovat a zdokonalovat. Podrobněji v článku Výsečový graf v MS Excel 2010.

7) Vložení obrázku, klipartu

Vkládání obrázku se může zdát nepotřebné, ale při tvorbě firemních dokumentů se většinou tento neobejde bez loga společnosti, které je většinou obrázkové.

Vložení je jednoduché na kartě Vložení sekce ilustrace ikona obrázek.

MS Excel 2010 - karta vlozeni - obrazek

V zobrazeném dialogovém okně Vložit obrázek vyberete vhodný obrázek a kliknete na Vložit.

MS Excel 2010 - vložit obrázek - dialog okno

Obrázek vložen

MS Excel 2010 - obrázek vložen

Vložený obrázek můžete přesunout na požadované místo, dále upravovat (zvětšit/zmenšit). Pro další úpravy je k dispozici karta Nástroje obrázku - Formát. Popis přesahuje rámec tohoto článku.

8) Vložení symbolů, vzorců

Podobně jako v MS Wordu i v Excelu lze do buněk vkládat symboly a vzorce. Na kartě Vložení v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice pro vkládání rovnic nebo Symbol, pro vkládání symbolů.

MS Excel 2010 - karta vlož

8.1. Vložení symbolu

Klikem na ikonu Symbol obdržíte okno: Symbol. Zde si můžete vybrat požadovaný symbol, který vložíte do požadované buňky.

MS Excel 2010 - symbol

8.2. Vložení rovnice

Pro jednoduchost vložte nějakou z předpřipravených rovnic. Na kartě Vložení v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice například Povrch kruhu.

Výsledek

Buňky se symbolem a vzorec mohou vypadat například takto:

MS Excel 2010 - hotovo

9) Tisk tabulky s grafem

Na kartě Soubor v menu Tisk obdržíme okno pro nastavení a přípravu tisku.

Poznámka: Pokud máte vybraný graf, bude zobrazen (vytisknut jen tento graf). Co může někdy zmást.

MS Excel 2010 - tisk

V zobrazeném okně nastavíte požadovanou tiskárnu, orientaci a můžete stisknout tlačítko Tisk.

MS Excel 2010 - tisk

Poznámka: Máte vytisknuto? Teď jen uložit a základy práce v MS Excel 2010 máte úspěšně za sebou. V poslední kapitole se krátce podívame na filtry.

10) Filtry

Doplnění na závěr.

Přesuňte se na druhý list a vytvořte si podobnou tabulku. Pro jednoduchost je krátká ať na první pohled poznáte že filtry fungují. Jak si budete s filtry jistí, můžete tabulku rozšiřovat na stovky tisíc řádků.

MS Excel 2010 - Filtry tabulka

Vložení Filtru

Označte horní řádek tabulky, tj. řádek 2. Na kartě Domů v sekci Úpravy ikona Seřadit a filtrovat v rozbalovacím menu vyberte filtr.

MS Excel 2010 - karta filtr

Nadpisy sloupců obdrží filtrovací šipky.

MS Excel 2010 - filtr hotov

Klikem na šipku lze zobrazit menu pro aplikací filtrů. Na daný sloupec se aplikuje požadovaný filtr. V Excelu 2010 lze filtrovat dle mnoha možnosti (větší menší, rovno), můžete zatrhávat příslušné hodnoty, které chcete vyfiltrovat. Navíc můžete filtrovat podle barev :)

MS Excel 2010 - filtr hotov

Zatrhnete-li u věku pouze hodnotu 22 zobrazí se osoby, které splňují tuto podmínku tj. Alžběta a Jana. Navíc čísla řádku se zbarví na modro a změní se šipka u označení sloupce.

MS Excel 2010 - filtr hotov

Poznámka: Více informací o filtrech a jak je využít v MS Excelu jsem popsal v článku: Filtry v MS Excelu

Závěrem

Pokud jste došli až sem a vše fungovalo, zvládáte základy práce v Excelu. Jak rychle se Vám povedlo vytvořit váš první list s grafem? Můžete se pochlubit v komentářích. Je tento návod pochopitelný? Chybí Vám v tomto návodu něco?

Chcete-li více informací: Doporučují článek Microsoft Excel on-line návod (kurz) zdarma. Případně pro pokročilejší Microsoft Excel návod (kurz) VBA (Visual Basic for Application.

Pokud studujete Microsoft Excel pro pracovní pohovor, můžete po jeho absolvování sepsat požadované požadavky na znalosti Microsoft Excelu u pracovního pohovoru.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>
Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |