Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-triky » jak-excel-vytvorit-powerpoint-snimek

Jak v Excel VBA vytvoit PowerPoint snmek

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

Jak vytvet PowerPointov snmky z Excel vyuitm VBA

vodem - Seznam kdu

Microsoft Excel logo

Pro pehlednost jsou ukzky rozdleno na jednotliv kapitoly:


Prvn snmek

Vytvome prvn przdn snmek

Dim PPApp As PowerPoint.Application Dim PPPres As PowerPoint.Presentation Dim PPSlide As PowerPoint.Slide ' Vytvoit PowerPoint Set PPApp = CreateObject("Powerpoint.Application") PPApp.Visible = True ' Tvorba prezentace Set PPPres = PPApp.Presentations.Add PPApp.ActiveWindow.ViewType = ppViewSlide 'snmek Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(1, ppLayoutTitleOnly)

Poznmka

Pedpokldm, e mte k dispozici Microsoft PowerPoint Object Library. Zakrtnuto v VBAProject-References.

  • 1. Ve VisualBasic v Menu Tools vybrat Reference
  • 2. Dialogov okno Reference VBAProject
  • 3. Najt Microsoft PowerPoint X.0 Object Library - zatrhnout
  • 4. Klik na OK

Vloen popisu

Do snmku doplnme titulek

PPSlide.Shapes.Title.TextFrame.TextRange.Text = "JakNaExcel.cz je super"

Text se daj i upravovat a mnit barvy


Vloit graf

Pedpokladem graf na list 1 s nzvem Graf 1

Set objChart = Worksheets("List1").ChartObjects("Graf 1").Chart objChart.ChartArea.Copy Set myShapeRange = PPSlide.Shapes.Paste

Posunout a zmnit rozmr grafu

Jak zmnit rozmry a posunout graf (proto jsem si jej v pedchzm "uloil" Set myShapeRange).

With myShapeRange '.Width = 1000 '.Height = 100 .Left = 50 .Top = 150 End With

Pidat snmek - dal

Pidn novho smnku 2.

Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(2, Layout:=ppLayoutText)

Ukonit

Pokud ve mme meme ukonit/ uloit a zavt a uklidit.

' Uloit a zavt With PPPres .SaveAs "d:\test\Moj-prvni-prezentace.ppt" .Close End With ' Konec PowerPoint PPApp.Quit ' itn ;) Set PPSlide = Nothing Set PPPres = Nothing Set PPApp = Nothing

Celkov kd

Celkov kd, pro ukzku

Dim PPApp As PowerPoint.Application Dim PPPres As PowerPoint.Presentation Dim PPSlide As PowerPoint.Slide ' Vytvoit PowerPoint Set PPApp = CreateObject("Powerpoint.Application") PPApp.Visible = True ' Tvorba prezentace Set PPPres = PPApp.Presentations.Add PPApp.ActiveWindow.ViewType = ppViewSlide 'snmek Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(1, ppLayoutTitleOnly) 'popis PPSlide.Shapes.Title.TextFrame.TextRange.Text = "JakNaExcel.cz je super" 'vloen graf Set objChart = Worksheets("List1").ChartObjects("Chart 1").Chart objChart.ChartArea.Copy Set myShapeRange = PPSlide.Shapes.Paste With myShapeRange ' .Width = 1000 ' .Height = 100 .Left = 50 .Top = 150 End With 'dal snmek Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(2, Layout:=ppLayoutText) ' Uloen With PPPres .SaveAs "D:\Test\MyPreso.ppt" End With

Zvrem

Postupem asu pidm dal kdy jak na pidavat a upravovat snmky v PowerPoint pomoc VBA z Excel.


Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude monost pidn komente" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //oteve soubor book.dat pro ten $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //pete data ze souboru a ulo do promnn "data" - kvli tomu aby se zobrazoval posledn pspvek nahoe FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |