Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-formulare » excel-vba-formular-combobox-vyberove-pole

ComboBox (Výběrové pole) ve formuláři VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... ComboBox (Výběrové pole) a jeho použítí ve formuláři za pomocí VBA...

Vložit ComboBox

Karta Vývojář - Visual Basic. Menu Insert - UserForm. Z Toolboxu vybereme ComboBox.

MS Excel - formuláře - ComboBox

Vlastnosti ComboBox

Seznam základních vlastností prvku ComboBox (Výběrové pole). Okno vlastností můžeme zobrazit klávesou F4.

 • (Name)
 • AutoSize
 • AutoTab
 • AutoWordSelect
 • BackColor
 • BackStyle
 • BorderColor
 • BorderStyle
 • BoundColumn
 • ColumnCount
 • ColumnWidths
 • ControlSource
 • ControlTipText
 • DragBehavior
 • DropButtonStyle
 • Enabled
 • EnterFieldBehavior
 • Font
 • ForeColor
 • Height
 • HelpContextID
 • HideSelection
 • IMEMode
 • Left
 • ListRows
 • ListStyle
 • ListWidth
 • Locked
 • MatchEntry
 • MatchRequired
 • MaxLength
 • MouseIcon
 • MousePointer
 • RowSource
 • SelectionMargin
 • ShowDropButtonWhen
 • SpecialEffect
 • Style
 • TabIndex
 • TabStop
 • Tag
 • Text
 • TextAlign
 • TextColumn
 • Top
 • TopIndex
 • Value
 • Visible
 • Width

(Name)

Pojmenování prvku (můžeme změnit). Ve kódech se pak budeme na tento prvek odkazovat jeho jedinečným názvem. V našem příkladě je (Name) ComboBox1.

Pozor: Název prvku se musí změnit před psaním kódu. Když dojde ke změně názvu po napsání VBA kódu jeho odkaz se nezmění.

AutoSize

Specifikuje, zda mění objekt automaticky velikost v souladu se svým celým obsahem. Pokud mění tak velký text zvětší objekt.

Hodnota (True False)

  ComboBox1.AutoSize = False
  AutosizeStav = ComboBox1.AutoSize

AutoTab

Specifikuje, zda se vyvolá automatický tabelátor, jakmile uživatel vloží maximální přípustný počet znaků do ovládacího prvku. Případně vratí nastavení tohoto parametru. Hodnota TRUE, FALSE. Výchozí nastavení FALSE.

  

AutoWordSelect

Specifikuje, zda se má jako základní jednotka pro rozšíření výběru používat slovo nebo znak

 • True - Výchozí nastavení. Jako základní jednotku použije slovo.
 • False - Základní jednotka znak.
  

BackColor

Vrací nebo nastavuje barva pozadí objektu TextBox.

  ComboBox1.BackColor = RGB(255, 128, 128)
  BarvaPozadi = ComboBox1.BackColor

BackStyle

Vrací nebo nastavuje styl pozadí objektu Label.

fmBackStyleTransparent (0) Pozadí je průhledné.

fmBackStyleOpaque (1) Pozadí je neprůhledné (výchozí nastavení).

  ComboBox1.BackStyle = fmBackStyleTransparent

BorderColor

Vrací nebo nastavuje barvu okrajů. Pokud není nastaven okraj tak se změna barvy neprojeví.

  ComboBox1.BorderColor = RGB(254, 127, 127)

BorderStyle

Vrací nastavení nebo změní nastavení okrajů.

fmBorderStyleNone - 0 - nemá viditelný okraj

fmBorderStyleSingle - 1 -

  ComboBox1.BorderStyle = fmBorderStyleSingle

Poznámka ignoruje se pokud je vlastnost SpecialEffect = none

BoundColumn

Identifikuje zdroj dat v rozbalovacím seznamu.

  

ColumnCount

Specifikuje počet sloupců, které se zobrazí v poli seznamu nebo rozbalovacím seznamu.

Nastavíme-li vlastnost ColumnCount na 0, zobrazí se nula sloupců.Hodnota -1 se zobrazí všechny dostupné sloupce.

  ComboBox1.ColumnCount = 2
  ComboBox1.ColumnCount = 0
  ComboBox1.ColumnCount = -1

ColumnWidths

Specifikuje šířku jednotlivých sloupců rozbalovacího seznamu (pro více sloupců). K oddělení údajů o jednotlivých sloupcích použijeme středník (;). Nebo zobrazí jak jsou sloupce rozděleny. Prázná hodnota je nastaveno výchozí.

  ComboBox1.ColumnWidths = "30pt; 70pt; 40pt"
  RozlozeniSloupce = ComboBox1.ColumnWidths

ControlSource

Identifikuje kde se budou ukládat data, která se vloží přes vlastnost Value. Případně vratí kde se budou data ukládat.

  ComboBox1.ControlSource = "a1"
  HodnotaVBunce = ComboBox1.ControlSource

ControlTipText

Bublinková nápověda. Zobrazí se při najetí nad objekt

  ComboBox1.ControlTipText = "Můj text v bublinkové nápovědě."
  ControlTipText = ComboBox1.ControlTipText

DragBehavior

Stanoví, jestli systém umožní funkci přetažení. fmDragBehaviorDisabled - 0 - Neumožňuje akci přetažení (výchozí nastavení). fmDragBehaviorEnabled - 1 - Umožňuje akci přetažení.

  
  

DropButtonStyle

Specifikuje symbol, který se zobrazí na tlačítku pro rozbalení ComboBox.

 • fmDropButtonStylePlain - 0 - Zobrazí prázdné tlačítko.
 • fmDropButtonStyleArrow - 1 - Zobrazí šipku dolů (výchozí nastavení).
 • fmDropButtonStyleEllipsis - 2 - Zobrazí tři tečky (...).
 • fmDropButtonStyleReduce - 3 - Zobrazí a vodorovnou čárku, podobnou znaku podtržítka (_).
  ComboBox1.DropButtonStyle = fmDropButtonStyleEllipsis

Enabled

Určuje, zda se může ovládací prvek stát aktivním a odpovídat na události, generované uživatelem. Nebo specifikuje jak je tato vlastnost aktuálně nastavena.

  ComboBox1.Enabled = True
  EnabledNastaveni = ComboBox1.Enabled

EnterFieldBehavior

Určuje chování při výběru po vstupu do ComboBox (Výběrové pole). Nebo vrací jak je tato vlastnost nastavená.

 • fmEnterFieldBehaviorSelectAll - 0 - Při vstupu do ovládacího prvku vybere celý obsah editované oblasti (výchozí nastavení).
 • fmEnterFieldBehaviorRecallSelection - 1 - Ponechá výběr beze změny.
  

Font

Vrací nastavení fontu nebo nastaví požadovaný fontu (velikost, typ, ...).

  ComboBox1.Font.Italic = True
  ComboBox1.Font.Size = 22
  ComboBox1.Font.Bold = True
  ComboBox1.Font = "Times New Roman"
  velikostFontu = ComboBox1.Font.Size
  typFontu = ComboBox1.Font
  FontJeKurziva = ComboBox1.Font.Italic

ForeColor

Varcí nastavení nebo definuje barvu popředí objektu tj. v našem případě jakou barvu bude mít text.

  ComboBox1.ForeColor = RGB(255, 255, 0)
  BarvaPopredi = ComboBox1.ForeColor

Height

Vrací výšku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  ComboBox1.Height = 28
  Vyska = ComboBox1.Height

HelpContextID

Odkaz do nápovědy ve formátu Microsoft Windows pro konkretní objekt ComboBox (Výběrové pole).

  

HideSelection

Určuje, zda má zůstat vybraný text zvýrazněn i v případě, že se prvek není aktivním. Hodnoty True (výchozí) Neaktivní text není zvírazněn. FALSE - zůstane zvýrazněn.

  ComboBox1.HideSelection = False

IMEMode

Specifikuje výchozí režim pro zpracování IME (Input Method Editor) daného ovládacího prvku.

Left

Umístění objektu od levého okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenileft = ComboBox1.Left
  ComboBox1.Left = 12

ListRows

Specifikuje maximální počet řádků, jež se v seznamu zobrazí. Překračuje-li počet položek v seznamu hodnotu vlastnosti ListRows, zobrazí se na pravém okraji seznamu nebo rozbalovacího seznamu posuvník. Případně rozbrazí aktuálně nastavenou hodnotu.

  ComboBox1.ListRows = 4
  PocetRadku = ComboBox1.ListRows

ListStyle

Specifikuje vzhledové vlastnosti seznamu v poli ComboBox. fmListStylePlain - 0 - Vypadá jako běžný seznam se zvýrazněným pozadím položek. fmListStyleOption - 1 - Zobrazí tlačítka s možností vícenásobného výběru (výchozí nastavení).

  ComboBox1.ListStyle = fmListStylePlain

ListWidth

Specifikuje šířku seznamu v poli ComboBox. Chceme-li zobrazit seznam o více sloupcích, zadáme dostatečně velkou hodnotu, která umožní zobrazit všechny sloupce. Nebo v ColumnWidths upravíme šířky jednotlivých zobrazovaných sloupců.

  ComboBox1.ListWidth = "10pt"

Locked

Určuje, zda lze ovládací prvek editovat. Případně vrací stav této vlastnosti. Nabývá hodnot TRUE (nelze editovat), FALSE (lze editovat, jedná se o vychozí nastavení).

  ComboBox1.Locked = TRUE
  ComboBox1.Locked = FALSE

MatchEntry

Vrací nebo nastavuje hodnotu, která udává, jak ListBox prohledává svůj seznam v souladu s tím, jak uživatel vkládá hodnotu.

 • fmMatchEntryFirstLetter 0 Základní porovnání. Ovládací prvek hledá další položku, jež začíná zadaným znakem. Opakované vkládání téhož znaku cykluje všemi položkami, jež začínají daným znakem.
 • FmMatchEntryComplete 1 Rozšíření porovnání. Ovládací prvek vyhledává položku, jež odpovídá všem postupně zadávaným znakům (výchozí nastavení).
 • FmMatchEntryNone 2 Bez porovnání.
  ComboBox1.MatchEntry = FmMatchEntryNone

MatchRequired

Určuje, zda hodnota, zadaná do textové části ComboBox musí odpovídat položce v existujícím seznamu ovládacího prvku. True - Zadaný text musí odpovídat existující položce seznamu. False - Zadaný text se může lišit od všech existujících položek seznamu (výchozí nastavení).

  ComboBox1.MatchRequired = True

MaxLength

Specifikuje maximální počet znaků, které může uživatel zadat do ComboBox (Výběrové pole) nebo vrací tento počet znaků. (0 není zadáno)

  ComboBox1.MaxLength = 5
  maxPocetZnaku = ComboBox1.MaxLength

MouseIcon

Přiřazení ikony por objekt

  ComboBox1.MouseIcon = LoadPicture("c:\mojeIkonka.ico")

MousePointer

Vrací typ ukazatele myši, nebo nastaví ukazatel myši. Hodnoty jsou:

 • fmMousePointerDefault 0 - standartní ukazatel
 • fmMousePointerArrow 1
 • fmMousePointerCross 2
 • fmMousePointerIBeam 3
 • fmMousePointerSizeNESW 6
 • fmMousePointerSizeNS 7
 • fmMousePointerSizeNWSE 8
 • fmMousePointerSizeWE 9
 • fmMousePointerUpArrow 10
 • fmMousePointerHourglass 11
 • fmMousePointerNoDrop 12
 • fmMousePointerAppStarting 13
 • fmMousePointerHelp 14
 • fmMousePointerSizeAll 15
 • fmMousePointerCustom 99
  ComboBox1.MousePointer = fmMousePointerHelp

RowSource

Specifikuje zdroj, který poskytuje seznam pro pole typu ComboBox. Oblast bunek urcuje zdrojova data - list1!a1:j4

  ComboBox1.RowSource = "list1!a1:j4"

Pro vymazání

ComboBox1.RowSource = ""

SelectionMargin

Určuje, zda může uživatel vybrat řádek textu klepnutím na oblast vlevo vedle textu.

 • True - Klik na okraj způsobí výběr textu (výchozí nastavení).
 • False - Nezpůsobí výběr textu.
  

ShowDropButtonWhen

Udává, kdy se má zobrazit rozbalovací tlačítko pro ComboBox.

 • fmShowDropButtonWhenNever - 0 - Za žádných okolností nezobrazovat tlačítko pro rozbalení.
 • fmShowDropButtonWhenFocus - 1 - Tlačítko pro rozbalení zobrazit jen u aktivního prvku.
 • FmShowDropButtonWhenAlways - 2 - Tlačítko pro rozbalení zobrazovat vždy (výchozí nastavení).
  ComboBox1.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenFocus
  

SpecialEffect

Vrací nebo určuje speciální efekty objektu.

 • fmSpecialEffectFlat 0
 • fmSpecialEffectRaised 1
 • fmSpecialEffectSunken 2
 • fmSpecialEffectEtched 3
 • fmSpecialEffectBump 6
  ComboBox1.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
  ComboBox1.SpecialEffect = 6
   StavSpecialEfekt =ComboBox1.SpecialEffect

Style

Jak může uživatel volit nebo nastavovat hodnotu ovládacího prvku.

  

TabIndex

Vrací nebo udává pozici jednoho objektu v pořadí karet formuláře.

  ComboBox1.TabIndex = 0

TabStop

Určuje, zda se může objekt stát aktivním, když na něj uživatel přejde klávesou tabelátor. Nabývá hodnot TRUE, FALSE. True - Přístup TAB je možný (výchozí nastavení). False - Při použití tabelátoru se objekt vynechá.

  

Tag

Doplňkové informace o objektu.

  

Text

Vrací nebo nastavuje text v ovládacím prvku TextBox.

  ComboBox1.Text = "Nastavíme náš text"
  NasText = ComboBox1.Text
  ComboBox1.Text = ""

Poznámka: Výchozí hodnotou je řetězec nulové délky ("").

TextAlign

Zaroznání textu. Vpravo, vlevo, na střed. Nabývá hodnot:

 • fmTextAlignLeft - 1 - Zarovnani vlevo
 • fmTextAlignCenter - 2 - Zarovnání na střed
 • fmTextAlignRight - 3 - Zarovnání vpravo
  ComboBox1.TextAlign = fmTextAlignCenter
  ComboBox1.TextAlign = 1
  jakZarovnano = ComboBox1.TextAlign

TextColumn

TextColumn - urcuje, ktery sloupec bude po vyberu zobrazen:

 • -1 - prvni sloupec zleva, jehoz sirka je nenulova
 • 0 - zobrazi hodnotu ListIndex: 0, 1, 2, ...
 • >0 - zadany sloupec
  Combobox1.TextColumn = 0
  Combobox1.TextColumn = 2

Top

Umístění objektu od horní okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenitop = ComboBox1.Top
  ComboBox1.Top = 12

TopIndex

Nastavuje nebo vrací položku, umístěnou v nejvyšší pozici seznamu. Poznámka: Je-li seznam prázdný nebo není-li zobrazen, vrací hodnotu –1.

Value

Udává stav nebo obsah daného ovládacího prvku.

  ComboBox1.Value = "Muj jiný text"
  MujValue = ComboBox1.Value

Visible

Nastavuje viditelnost objektu, nebo zobrazuje jaký stav má objekt. Nabývá hodnot TRUE (viditelný - výchozí nastavení), FALSE (neviditelný).

  ComboBox1.Visible = False
  ComboBox1.Visible = True

Width

Vrací šířku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  ComboBox1.Width = 110
  Sirka = ComboBox1.Width

Ke stažení

Hotový příklad ke stažení: Formulář ComboBox (Výběrové pole) - ukázky použití soubor ve formátu *.xls

MS Excel - formuláře - ComboBox

Závěr

Popis vlastnosti objektu ComboBox máme za sebou :)

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Fik

Přidáno: 02.11.11 12:34

Dobrý den, lze do názvu prvku zařadit proměnou. Při inicializaci formuláře se mi nechce vypisovat všechny cmb, když se jejich název lyší pouze číslem na konci. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 02.11.11 16:07

To Fik: Přesně nerozumím otázce. Každý prvek musí mít svůj jedinečný název (Name) např. ComboBox1. Nelze ve Vašem skriptu použít cyklus?

Martin

Přidáno: 18.09.12 09:31

Dobrý den, mám takový problém, mám v tabulce data, ale když je chci ve formuláři zobhrazit tak, bych se rád zeptal, jak ve formuláři, "ComboBox" uděláme to, že se nám při výběru hodnot zobrazí více hodnot najednou, mám na mysli.. 2 sloupce a více.. děkuji az rychlou odpověď. :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 18.09.12 16:31

To Martin: Nastavit pokud je ComboBox ve formulari VBA ComboBox1.ColumnWidths = "30pt; 70pt;" ComboBox1.RowSource = "list1!a1:b4" ComboBox1.ControlSource = "a1" Pro ComboBox v listě jako ActiveX ListFillRange: List1!$A$7:$B$12 BoundColumn: 2 ColumnCount: 2 LinkedCell: A1:B1 ColumnWidths: 50 pt;20 pt Rychleji to nešlo ;-)

Vladimír

Přidáno: 21.09.12 06:20

Dobrý den. Jako zdroj řádků pro Combobox využívám oblast buněk formátovaných jako datum ve tvaru dd.mm.rrrr, při rozbalení Comboboxu se tyto zobrazí normálně jako datum. Při výběru se však toto zobrazení v Coboboxu změní na číslo. Například 1.9.2012 se v Combobxu změní na číslo 41153. Jak na to? Děkuji

Pavel

Přidáno: 21.09.12 16:25

To Vladimír: Protože datum je v Excelu reprezentován jako číslo. tj. číslu 41153 odpovídá datum 1.9.2012

luboš

Přidáno: 28.09.12 12:51

Dobrý deň! Private Sub ComboBox1_Change() ComboBox1.RowSource = "Hárok1!b6:b25" ComboBox1.RowSource = "" End Sub Podľa vášho vzoru som vyplnil príkaz ale zoznam sa mi neobjavuje. Viete mi poradiť v čom robím chybu? dakujem Lubo

Pavel Lasák

Přidáno: 28.09.12 17:42

To Luboš: Smažte ComboBox1.RowSource = "" Tento příkaz zase vše vymaže. V ukázkách jsou různé možnosti zadávání. V článku jsem upravi ať jsou ukázky jasnější.

Tomáš Vyhnálek

Přidáno: 25.01.13 13:25

Dobrý den. Jako zdroj řádků pro Combobox ve formulari VBA využívám oblast buněk: list1!a1:d180. ComboBox1.ColumnCount = 4. Jak udělat, aby se všechny čtyři sloupce vložily do tabulky? Děkuji.

Pavel K.

Přidáno: 11.06.14 21:30

Ahoj, lze se pomocí comboboxu odkazovat na jiné bunky, jako např. při hypertex.odkazu.? Př. Budu mít ukotvený první řádek kde bude combobox a v comboboxu vyberu název nějaké tabulky a tímto výběrem se na ni dostanu. nebo nějaký jiný způsob existuje. Díky Pavel.K psr@seznam.cz

Eda

Přidáno: 29.08.14 14:01

Díky za bezva stránky. Mám stejný problém jako Tomáš Vyhnálek "Jako zdroj řádků pro Combobox ve formulari VBA využívám oblast buněk: list1!a1:d180. ComboBox1.ColumnCount = 4. Jak udělat, aby se všechny čtyři sloupce vložily do tabulky? " Díky moc za tip Eda

Osvald

Přidáno: 29.01.15 10:20

Dobrý den, potřebuji poradit. Mám vstup dat do CMB z dynamického pole, ale chtěl bych, aby tam šel dát i jiný, vlastní text. Předem děkuji za pomoc

Božek

Přidáno: 15.05.15 13:30

Dobrý den a díky za skvělé stránky! Jako většina tady i já mám problém :-) a prosím o radu. V Excelu mám 5 sloupců. Mám ve formuláři 2 ComboBoxy a potřebuji toto: První ComboBox má na výběr z 5ti položek, které značí 14. až 5. sloupec. Výběr položky by měl zařídit, které položky se budou nabízet v ComboBoxu. Tedy: v CB1 vyberu položku značící 3. sloupec a CB2 by mi měl nabídnout k výběru položky obsažené ve sloupci č.3 . Děkuji předem za radu!

Božek

Přidáno: 15.05.15 13:52

překlep... značí 1. až 5. sloupec

Božek

Přidáno: 19.05.15 11:16

Tak prozatím jsem to vyřešil takto, než dojdu na něco elegantnějšího: Private Sub ComboBox_barva_site_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) If ComboBox_profil_site = "OK-Pevná" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!D2:D9" ElseIf ComboBox_profil_site = "OK-LEM-R50" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!E2:E9" ElseIf ComboBox_profil_site = "OK-EX-LEM-582" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!F2:F10" ElseIf ComboBox_profil_site = "DV-Standard" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!G2:G8" ElseIf ComboBox_profil_site = "DV-EX" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!H2:H10" Else ComboBox_barva_site.RowSource = "" End If End Sub

Božek

Přidáno: 19.05.15 11:34

Private Sub ComboBox_barva_site_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) If ComboBox_profil_site = "OK-Pevná" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!D2:D9" ElseIf ComboBox_profil_site = "OK-LEM-R50" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!E2:E9" ElseIf ComboBox_profil_site = "OK-EX-LEM-582" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!F2:F10" ElseIf ComboBox_profil_site = "DV-Standard" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!G2:G8" ElseIf ComboBox_profil_site = "DV-EX" Then ComboBox_barva_site.RowSource = "Vstupni_data!H2:H10" Else ComboBox_barva_site.RowSource = "" End If End Sub To o těch HTML značkách mělo být výš :-)

Luboš

Přidáno: 12.08.15 15:44

Dobrý den, chci se zeptat, zda-li jste nenarazil při své mnoha leté zkušenosti na problém s comboboxem, kdy potřebuju změnit metodu "drop down" na "drop up". To znamená, aby se combobox neotevíral dolů, ale nahoru, lze-li to vůbec udělat. Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 24.04.16 19:35

To Luboš: Nevím o tom, že to jde, možná půjde v novém Excelu.

Jan

Přidáno: 26.06.16 21:29

Prosím o radu. Mám několik desítek Comboboxů a všechny chci naplnit stejnými daty. Názvy jsou Combobox1, Combobox2, Combobox3 atd. Potřebuji je dát do cyklu. Něco ve smyslu Combobox & promenna. Věděl byste někdo jak na to?

Jakub Hencl

Přidáno: 11.07.16 17:45

Dobry den, mam dotaz. Mam List1, prvni radek jsou nazvy sloupcu. List2 data,potom jsem udelal form pro vkladani dat. Ten obsahuje Textboxi a comboboxi,pri potvrzeni/pridani se na List1 pridají data do sloupců jak mam nastavene, vse je OK,ale potreboval bych mit seznam (combobox) kde budou napsane napr. adresy(ve zkratce) napr: Škoda, Honda, Ford. Potreboval bych pri najeti na Škoda aby se z Listu2 pridala adresa na List1 na tri pole. Priklad: vyberu v comboboxu Škoda dam odeslat a z List2 bunka A1,A2,A3 se prida na List1 do A1 do A1, A2 do A2 a A3 do A3.Nevim zda jsem to popsal spravne,kdyz tak mohu zaslat soubor jak to mam ted.Aspon nejaky odkaz kde bych nasel informace. Dekuji


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |