Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » soubor » ms-excel-2010-menu-soubor

Karta Soubor (File) Excel 2010

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

Popis karty (menu) Soubor - Excel. Co tato karta um a jak j vyyut

Karta (menu) Soubor - obsah

Pro pehlednost je tento lnek rozdlen na jednotliv kapitoly:

Excel 2010

Excel 2016

Obsah

Excel 2010

Microsoft Excel - Karta (menu) Soubor
Microsoft Excel - Karta (menu) Soubor

Obecn

Od verze Microsoft Excel 2007 je opt pouvn ps karet. Ve verzi 2007 je msto menu soubor ikona tlatka office. Od verze Excel 2010 je pstup do karty Soubor (File) logicky pmo z hlavn nabdky. Za to m Microsoft velk plus.

Men nevhodou, e poad poloel Microsoft verzi od verze mn.


Informace

Excel 2010 - Soubor - Vlastnosti - Info

Zkladn vlastnosti aktulnho souboru (velikost, posledn zmna, autor, ...). A dal informace teba o elektronickm podpisu dokumentu, jeho zabezpen atd. Podrobnji proberu v nsledujcm lnku.

Nov (New)

Excel 2010 - Soubor - Nov - New

Otevete nov soubor. Na vbr mme przdn dokument, nebo si meme vybrat z mnoha pedpipravench ablon. Jeliko ijeme v 21.stolet, tak mme pm pstup k pedpipravenm a aktualizovanm ablonm na webu firmy Microsoft. Nemusme tedy komplikovan vymlet grafiku dokumentu (teba faktury, ivotopisu, ...), ale jen sthneme vhodnou pedpipravenou ablonu.

Otevt (Open)

Excel 2010 - Soubor - Open

Oteveme poadovan Excelovsk soubor.

Uloit (Save)

Rozpracovan soubor ulo. Lze pout klvesovou zkratku Ctrl+S.

Uloit jako (Save As)

Excel 2010 - Soubor - Save - Ulozit

Rozpracovan soubor ulo pod jinm nzvem. V polku Nzev (File name) zadme jmno, pod kterm chceme soubor uloit. V polku Typ Souboru (Save As Type) meme zvolit jim typ uloen (teba star verze Excelu, XML data, ...). Pes tlatko Nstroje (Tools) meme napklad nastavit uloen pod heslem.

Historie

Tisk (Print)

Excel 2010 - Soubor - Tisk - Print

Vytiskneme pipraven dokument. Ve verzi 2010 mme k dispozici mnostv pehledn pipravenho nastaven, co uleh a zefektivn tisk (uetme papr na nepodaen tisky). Rychl volba pomoc klvesov zkratky je Ctrl+P.

Print - Tisk Pokud nm pednastaven daje vyhovuj, meme zadat poet kopii a tisknout. Tlatko PRINT.

Printer - Tiskrna (zvolme tiskrnu).

Settings - Nastaven (Velikost papru, orientace papru, vlastn okraje, lupa, postup tisku,...)

Sdlet (Share)

Excel 2010 - Soubor - Sdlet - Share

Zpracovavan dokumenty lze on-line sdlet. Tj. na jednom dokumentu me pracovat nkolik lid v rznch stech svta. Msto zbytenho cestovn lze pracovat z pohodl kancele a pitom spolupracovat, teba s marany, pokud budou mt legln MS Excel :).

Sdlet - (Share)

  • Send Using E-mail - poleme E-mailem
  • Save to SkyDrive - ulome na datov uloit SkyDrive (o tomhle uloiti se zmnm v jinm lnku)
  • Save to SharePoint
  • Publish to Excel Services

Typ souboru - File Types

  • Change File Type zmna typu souboru - pevod z Excelu na ablonu, XML, prost co je libo.
  • Create PDF/XPS Document - vytvoit PDF/XPS dokument - konen je tato sluba pmo integrovan a nemus se stahovat a doinstalovvat jako v pedchoz verzi. Opt velk plus pro Microsoft.

Exportovat

Publikovat

Soubor (File) - Zavi (Close)

Zave aktuln soubor. V ppad, e jej nemme uloen, tak se zept, zda jej nechceme uloit.

et

Monosti (Options)

Mnostv nastaven. Bude popsno v samostatnm lnku. V tomto ji na to nen prostor.

V nzor

Soubor (File) - Naposledy oteveno (Recent)

Excel 2010 - Soubor - Naposledy oteveno - Recent

Seznam naposled otevench soubor.

Npovda (Help)

Excel 2010 - Soubor - Pomoc - Help

Pomoc pi potch pi prci v programu MS Excel 2010. Opt provazn s webem spolenosti Microsoft, a pomoc me bt lep rychlej a pesnj.

V tomto okn se zadv kd pro aktivaci beta vezre tohoto produktu...

Konec (Exit)

Zave MS Excel 2010. Pokud je soubor rozpracovn, jet se zept na uloen.

Informace pod arou

Poznmka: Nkter nhledy jsou z beta verzi Microsoft Excel 2010, proto jsou nhledy obrazovek v anglitin.

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 11:03

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente zatm nejsou

Mete bt prvnmi co zanechaj smyslupln koment." ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |