Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » soubor » import-otevreni-csv-souboru-excel

Import, oteven *.csv souboru v Excelu

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

Jak importovat, otevt *.csv soubor v Excelu. Potebujete-li zpracovat data v Microsoft Excel, ale dostvte je v *.csv souborech. Tento lnek vs nau jak tento soubor importovat otevt v Excel.

vodem

Microsoft Excel logo

Jak do Microsoft Excelu dostat (importovat) data ze souboru *.csv? Dozvte se v tomto lnku, vetn monch skal, kter vs mohou importu potkat. Kdovn (a nemte "rozsypan aj"), rzn oddlovae (stednk, rka, tabeltor,...).

Mon zpsoby:

 • Ps karet Soubor - Otevt
 • Ps karet Data - Nast extern data

Pehled kapitol:


Zdrojov data

Pro praktickou ukzku pouiji nsledujc *.csv soubory.

Poznmka: Data jsou vymylen a jakkoli podobnost se skutenosti je ist nhodn.

ps karet Soubor - Otevt

Prvn monost je vyut z psu karet kartu Soubor a v zobrazenm menu vybrat Otevt. Zobraz se dialogov okno:

Otevt

MS Excel 2010 - Otevt

Nejprve vyberete sloku, kter obsahuje *.csv soubor. Zvolte pslunou pponu Textov soubory (*.prn, *.txt, *csv). Klik na Otevt Excel oteve pmo (v esk verzi pedpokld jako oddlova stednk).

Poznmka: Jde o chybu vlastnost Excelu. Proto doporuuji Importovat pes kartu Data, jak je popsno dle.

Ps karet Data - Nast extern data

Osobn doporuuji vyut pro natan *.csv souboru kartu Data, kde je vce monost pro nastaven. Napklad kodovn, typ oddlovae, atd.

MS Excel 2010 - Karta - Data

Pro oteven (naten) *.csv souboru se pepnte na kartu Data sekci Nast extern data ikonu Z textu obdrte dialogov okno:

Importovat textov soubor

MS Excel 2010 - Otevt

Vhoda oproti pstupu pes kartu Soubor - Otevt je, e dialogov okno ji obsahuje (je zvolena) pslun ppona Textov soubory (*.prn, *.txt, *csv). Jen vyberete sloku a vyberete v n pslun soubor. Klikem na Otevt se zobraz prvodce importem. Jak jej vyplnit je popsno v nsledujc kapitole.

kter obsahuje *.csv soubor. Zvolte

Prvodce importem textu

Projdeme si, co se d v dialogovch oknech nastavit.

Prvodce importem textu 1/3

MS Excel 2010 - Prvodce importem textu

V prvnm okn lze vyplnit:

 • 1 - vyberete zda jde o oddlova, nebo pevn mezera.
 • 2 - pokud data nezanaj na prvnm dku (napklad nkter vstupy maj nkolik poznmkovch dku a data zanaj teba a na estm).
 • 3 - zvolte kdovn (aby esk znaky byly opravdu esk)
  • Windows ANSI
  • 1250 Stedoevropsk jazyky (Windows)
  • 65001: Unicode UTF-8

4 Nhled jak budou data vypadat.

Mte-li nastaveno, sta klik na: Dal

Prvodce importem textu 2/3

MS Excel 2010 - Prvodce importem textu

V druhm okn lze vyplnit:

 • 1 - zvolit oddlovat, kterm se v *.csv souboru oddluj data

4 Nhled jak budou data vypadat.

Mte-li nastaveno sta klik na: Dal

Prvodce importem textu 3/3

MS Excel 2010 - Prvodce importem textu

V tetm okn lze pro jednotliv sloupce doplnit formt dat (obecn, text, datum, ...).

Poznmka: Pro pesnj nastaven mete jet vyut ikonu Upesnit... (podrobnj popis v pprav).

Mte-li nastaveno, sta klik na: Dokonit

Importovat data

Iportovat data

V poslednm okn jen zadte, kam chcete data importovat, bu nechte udno =$A$1, nebo si zvolte jin msto napklad =$D$3. Provedete klikem na: OK

Poznmka: Pro pesnj nastaven mete jet vyut, ped klikem na OK, ikonu Vlastnosti... (podrobnj popis v pprav).

Spojen vce *.csv do jednoho

Profk V tto kapitole pedpokldm pokroilej znalosti.

Pokud mte *.csv v jednom adresi, maj stejnu strukturu jen jsou za jednotliv dny a potebujete je spojit do jendoho souboru, spojovat *.csv za pl roku (180 souboru) run nelze (teda lze, ale lovk nem cel tden).

een: Spus pkazov dek CMD a pokud jste v danm adresi (sta pouvat pkazy c: d: cd adres ....), sta zadat:

copy *.csv souhrn.csv

Vechny *.csv soubory se spoj do jednoho csv-ka pod nzvem souhrn.csv

Poznmka: Funguje jen pro csv, nefunguje pro xsl, xlsx, ...

Dalm eenm je napsn skriptu ve VBA. Mm jej v pprav a asem zveejnm.

Makro ve VBA

Tato kapitola je v pprav.

Zvrem

Importujete *.csv soubory? Provdte to run, nebo automaticky? Jak mte s importem zkuenosti? Mete se zmnit v komentch.

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 11:03

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude monost pidn komente" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //oteve soubor book.dat pro ten $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //pete data ze souboru a ulo do promnn "data" - kvli tomu aby se zobrazoval posledn pspvek nahoe FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |